Kur'an ve Hadis

El Mizan Tefsiri c.2

El Mizan Tefsiri c.2 680 Sayfa
Yazar : Allame Tabatabai Yayınevi : Kevser

el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve tanıtılması açısından kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu büyük tefsire her bakımdan farklı bir tefsir diyebiliriz.

Öncelikle Kur’an'ı Kur’an'la tefsir etmek bakımından farklıdır.

İkincisi Kur’an'ı hadisle tefsir etmek bakımından farklıdır.

Üçüncüsü sosyolojik bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Dördüncüsü felsefî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Beşincisi mukayeseli tefsir olmak bakımından farklıdır.

Altıncısı irfanî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Murtaza Mutahharî'nin deyimiyle “Ansiklopedik bir tefsir” olan el-Mîzan bu saydığım ve daha saymadığım birçok hususları aynı potada eritip yepyeni değerler üreten bir tefsir olmak bakımından da farklıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tefsirler yazılacaktır. El-Mîzan’ı aşan tefsirler kuşkusuz kaleme alınacaktır. Ama el-Mîzan çığır açıcı bir tefsir olarak daha uzun bir zaman saltanatını sürdürecektir.

El Mizan Tefsiri c.2

5                          183 - 185. AYETLER
5                                             Ayetlerin Meâli
6                                             Ayetlerin Açıklaması
9                                                                    183. Ayet
12                                                                    184. Ayet
20                                                                    185. Ayet
35                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
43                          186. AYET
43                                    Ayetin Açıklaması
43                                    Ayetin Meâli
50                                    Hadis¬ler¬de Du¬ay¬la İl¬gi¬li Açık¬la¬ma
64                          187. AYET
64                                    Ayetin Meâli
65                                    Ayetin Açıklaması
73                                    Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
76                          188. AYET
76                                    Ayetin Açıklaması
76                                    Ayetin Meâli
78                                    Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
79                                    İl¬mî ve Sos¬yo¬lo¬jik Açı¬dan Özel Ma¬li¬ki¬ye¬t
81                          189. AYET
81                                    Ayetin Açıklaması
81                                    Ayetin Meâli
85                                    Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
88                          190 - 195. AYETLER
88                                             Ayetlerin Meâli
89                                             Ayetlerin Açıklaması
90                                                                    190. Ayet
91                                                                    191. Ayet
92                                                                    192. Ayet
92                                                                    193. Ayet
94                                                                    194. Ayet
95                                                                    195. Ayet
97                                             Kur'ân'ın Em¬ret¬ti¬ği Ci¬hat
103                                             Sos¬yo¬lo¬jik Bir İncelme (Savunma Hakkı)
106                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması `
111                          196 - 203. AYETLER
112                                             Ayetlerin Meâli
114                                             Ayetlerin Açıklaması
114                                                                    196. Ayet
119                                                                    197. Ayet
121                                                                    198. Ayet
121                                                                    199. Ayet
122                                                                    200. Ayet
123                                                                    201. Ayet
124                                                                    202. Ayet
125                                                                    203. Ayet
126                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması `
133                                             Temettü Hac¬cının Hadisle¬r Açısından Ele Alı¬nı¬şı
145                          204 - 207. AYETLER
145                                             Ayetlerin Meâli
146                                             Ayetlerin Açıklaması
146                                                                    204. Ayet
146                                                                    205. Ayet
149                                                                    206. Ayet
150                                                                    207. Ayet
151                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
154                          208 - 210. AYETLER
154                                            Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
155                                                                                         208. Ayet
157                                                                                         209. Ayet
157                                                                                         210. Ayet
154                                            Ayetlerin Meâli
161                                            Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
163                                            Rec'atle İlgili Felsefî ve Hadisler Işığında Açıklama
168                          211 - 212. AYETLER
168                                             Ayetlerin Açıklaması
168                                                                    211. Ayet
168                                             Ayetlerin Meâli
169                                                             212. Ayet
171                          213. AYET
158                                    DİNİN KENDİSİNDE ANLAŞMAZLIĞA DÜŞME
171                                    Ayetin Açıklaması
171                                    Ayetin Meâli
173                                    İn¬san Tü¬rü¬nün İlk Kez Ya¬ra¬tı¬lı¬şı
173                                    İn¬sa¬nın Ruh ve Be¬den¬den Oluş¬ma¬sı
174                                    İNSANIN GERÇEK BİLİNCİ VE EŞYA İLE İLİŞKİSİ
175                                    İNSANIN PRATİK BİLGİLERİ
178                                    İNSANIN DİĞER VARLIKLARI KENDİ YARARINA KULLANMASI
179                                    İNSANIN DOĞASI GEREĞİ UYGAR OLUŞU
180                                    İNSAN TÜRÜNÜN BİREYLERİ ARASINDA İHTİLAF ÇIKMASI
183                                    ANLAŞMAZLIKLARIN DİNLE ORTADAN KALDIRILIŞI
186                                    DÜNYA HAYATINDAN SONRA İNSAN
187                                                                  213. Ayet
202                                    AYETLER IŞIĞINDA PEYGAMBERLERİN MASUM OLUŞLARI
210                                    KUR'ÂN IŞIĞINDA PEYGAMBERLİK
214                                    Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
222                                    PEYGAMBERLİĞİN FEL¬SE¬FÎ AÇI¬DAN İN¬CE¬LE¬NݬŞİ
224                                    Pey¬gam¬ber¬li¬ğin Sos¬yo¬lo¬jik Açı¬dan Ele Alı¬nı¬şı
236                          214. AYET
236                                    Ayetin Açıklaması
236                                    Ayetin Meâli
240                          215. AYET
240                                    Ayetin Açıklaması
240                                    Ayetin Meâli
243                                    Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
245                          216 - 218. AYETLER
245                                             Ayetlerin Meâli
246                                             Ayetlerin Açıklaması
249                                                                    217. Ayet
251                                             Amel¬le¬rin Bo¬şa Git¬me¬si Üze¬ri¬ne
257                                             Ce¬za Açı¬sın¬dan Amel¬le¬rin Hük¬mü Üze¬ri¬ne
280                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
246                                                                                          216. Ayet
284                          219 - 220. AYETLER
284                                             Ayetlerin Meâli
285                                             Ayetlerin Açıklaması
285                                                                    219. Ayet
291                                                                    220. Ayet
294                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
300                          221. AYET
300                                    Ayetin Açıklaması
300                                    Ayetin Meâli
306                                    Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
308                          222 - 223. AYETLER
308                                             Ayetlerin Açıklaması
308                                                                    222. Ayet
316                                                                    223. Ayet
308                                             Ayetlerin Meâli
320                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
329                          224 - 227. AYETLER
329                                             Ayetlerin Açıklaması
329                                                                    224. Ayet
331                                                                    225. Ayet
329                                             Ayetlerin Meâli
332                                             Kalp Kav¬ra¬mı¬nın Kur'ân'da¬ki An¬la¬mı Üze¬ri¬ne
335                                                                                                            226-227. Ayetler
336                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
339                          228 - 242. AYETLER
342                                             Ayetlerin Meâli
344                                             Ayetlerin Açıklaması
349                                                                    229. Ayet
352                                                                    230. Ayet
354                                                                    231. Ayet
356                                                                    232. Ayet
358                                                                    233. Ayet
362                                                                    234. Ayet
364                                                                    235. Ayet
366                                                                    236. Ayet
368                                                                    237. Ayet
369                                                                    238. Ayet
369                                                                    239. Ayet
370                                                                    240. Ayet
371                                                                    241. Ayet
371                                                                    242. Ayet
375                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
344                                                                                          228. Ayet
410                                                                                          Ba¬tı Uy¬gar¬lı¬ğın¬da Ka¬dın Öz¬gür¬lü¬ğü
390                                             Araştırma: İslâm'da Kadın
391                                                                           İlkel Toplumlarda Kadın
393                                                                           İslâm Ön¬ce¬si Uy¬gar Top¬lum¬lar¬da Ka¬dın
394                                                                           Di¬ğer Top¬lum¬lar¬da Ka¬dın
397                                                                           Arap Top¬lu¬mun¬da Ka¬dın
400                                                                           İs¬lâm Ka¬dın Açı¬sın¬dan Ne¬yi De¬ğiş¬tir¬di?
401                                                                           İslâm'a Gö¬re Ka¬dı¬nın Kim¬li¬ği
403                                                                           Kadının İslâm Toplumundaki Yeri
405                                                                           Ka¬dın-Er¬kek Arasında Or¬tak ve Özel Hü¬küm¬le¬r
411                                             Nikâh ve Boşanmayla İlgili İlmî Bir İncelme
414                          243. AYET
414                                   Ayetin Açıklaması
414                                   Ayetin Meâli
418                                   Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
420                          244 - 252. AYETLER
421                                             Ayetlerin Meâli
423                                             Ayetlerin Açıklaması
424                                                                    244. Ayet
424                                                                    245. Ayet
425                                                                    246. Ayet
427                                                                    247. Ayet
431                                                                    248. Ayet
431                                             Se¬kî¬ne'nin An¬la¬mı Üze¬ri¬ne
434                                                                                     249. Ayet
437                                                                                     250. Ayet
437                                                                                     251. Ayet
441                                                                                     252. Ayet
441                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
448                                             [VAROLMA MÜCADELESİ VE DOĞAL SEÇİM YASALARI ÜZERİNE] BݬLİM¬SEL VE SOS¬YO¬LO¬JİK BİR AÇIK¬LA¬MA
455                                             Ta¬rih ve Kur'ân'ın Ona Ver¬di¬ği Önem
460                          253 - 254. AYETLER
460                                             Ayetlerin Meâli
461                                             Ayetlerin Açıklaması
468                                             Yü¬ce Al¬lah'ın "Ke¬lâm=Ko¬nuş¬ma" Sı¬fa¬tı Üze¬ri¬ne
480                                                                                                                  254. Ayet
480                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
483                                             KELÂMLA İLGİLİ FEL¬SE¬FÎ BİR İN¬CE¬LEME
487                          255. AYET
487                                    Ayetin Açıklaması
462                                                        253. Ayet
499                                                        Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
487                                    Ayetin Meâli
507                          256 - 257. AYETLER
507                                             Ayetlerin Açıklaması
507                                                                    256. Ayet
511                                                                    257. Ayet
507                                             AYETLERİN MEÂLİ
514                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
516                          258 - 260. AYETLER
516                                             Ayetlerin Meâli
516                                             Ayetlerin Meâli
516                                             AYETLERİN MEÂLİ
517                                             Ayetlerin Açıklaması
517                                                                    258. Ayet
529                                             İH¬SA¬NIN HݬDA¬YE¬TE, ZUL¬MÜN DE SA¬PIK¬LI¬ĞA YOL AÇMA¬SI ÜZE¬RݬNE
544                                                                                                                                    259. Ayet
539                                             Kıssa Hakkında
544                                                             260. Ayet
560                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
565                          261 - 274. AYETLER
567                                             Ayetlerin Meâli
569                                             Ayetlerin Açıklaması
569                                             İn¬fak Üze¬ri¬ne
573                                                                  261. Ayet
578                                                                  262. Ayet
578                                                                  263. Ayet
579                                                                  264. Ayet
581                                                                  265. Ayet
583                                                                  266. Ayet
585                                                                  267. Ayet
586                                                                  268. Ayet
588                                                                  269. Ayet
590                                                                  270. Ayet
591                                                                  271. Ayet
592                                                                  272. Ayet
594                                                                  273. Ayet
596                                                                  274. Ayet
596                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
606                          275 - 281. AYETLER
607                                             Ayetlerin Açıklaması
610                                                                    275. Ayet
622                                                                    276. Ayet
627                                                                    277. Ayet
627                                                                    278. Ayet
628                                                                    279. Ayet
607                                             Ayetlerin Meâli
629                                                             280. Ayet
630                                                             281. Ayet
630                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
637                                             Fa¬iz¬le İl¬gi¬li İl¬mî Yak¬la¬şım
641                                             Bir Di¬ğer İl¬mî Yak¬la¬şım (Gazali'nin Parayla İlgili Görüşü ve Reddi)
646                          282 - 283. AYETLER
647                                             Ayetlerin Açıklaması
647                                                                    282-283. Ayetler
647                                             Ayetlerin Meâli
650                          284. AYET
650                                    Ayetin Açıklaması
650                                    Ayetin Meâli
654                                    Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
657                          285 - 286. AYETLER
657                                             Ayetlerin Meâli
658                                             Ayetlerin Açıklaması
660                                                                    285. Ayet
663                                                                    286. Ayet

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar