Kur'an ve Hadis Hz. Ali

Peygamberimizin Dilinden Hz. Ali (El Hasais Tercüme ve Şerhi)

Peygamberimizin Dilinden Hz. Ali (El Hasais Tercüme ve Şerhi) 559 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Abdulkadir Çuhacioglu

Hz. Ali, Ahzap Sûresi'nin 33. âyeti uyarınca tertemiz kılınmış Ehl-i Beyt'in önderi.

Hz. Peygamber'den rivayet edilen hadisler gereğince, hakkı batıldan ayıran ölçü. Faziletini ve üstünlüğünü konu edinen âyet ve hadislerin haddi hesabı yok.

Ehl-i Sünnet âlimlerinden Ahmed b. Hanbel "Sahâbeden hiçbiri hakkında, Ali b. Ebî Talib'in faziletlerine dair bize ulaşan hadisler kadar hadis gelmemiştir" diyor.

Ehl-i Sünnet'in en önde gelen hadis âlimlerinden İmam Nesâî'nin, Hz. Ali'nin (a.s) faziletlerini konu edinen hadislerle ilgili "el-Hasâis" adlı eseri, hacminin küçüklüğüne karşılık, derinlikli içeriğiyle fincancı katırlarını epeyce ürkütmüş, günün Yezitlerini oldukça rahatsız etmiş olmalı ki, yazıldığı dönemde bile büyük fırtınalar koparmış, hatta yazarın hayatına mal olmuştur!

Bu kitap, söz konusu eserin hem Türkçeye çevirisini, hem de geniş bir biçimde yorumunu ihtiva eden tenkitli bir çalışmadır.

Peygamberimizin Dilinden Hz. Ali (El Hasais Tercüme ve Şerhi)

13 Takdim
15 ÖNSÖZ
29                                                                              A Ç I K L A M A L A R
29                                                                                                    a. İslâm’ı İlk Kabul Eden Sahâbî Hz. Ali’dir.
30                                                                                                                                                           I. “İslâm’ı İlk Kabul Eden Hz. Ali’dir” diyenlerin delilleri
39                                                                                                                                                           II. “İslâm’ı İlk Kabul Eden Hz. Ebûbekr’dir” diyenlerin delilleri
46                                                                                                                                                           III. “İslâm’ı İlk Kabul Eden Hz. Hadîce Annemizdir” diyenlerin delilleri
50                                                                                                                                                           IV. “İslâm’ı İlk Kabul Eden Hz. Zeyd’dir” diyenlerin delilleri
51                                                                                                    b. Allah’ın Rasûlü İle Birlikte İlk Namaz Kılan Kişi Hz. Ali’dir.
52                                                                                                    c. En Büyük “Sıddîq” Hz. Ali’dir.
52                                                                                                                                               “Sıddîq” lâkabı Hz. Ebûbekr’e aittir, diyenlerin delilleri
56                                                                                                    d. Bu Ümmetin “Fârûq”u Hz. Ali’dir.
56                                                                                                                                                “Fârûq” lâkabı Hz. Ömer’e aittir, diyenlerin delilleri
58                                                                                                    e. Hz. Ali Allah’ın Rasûlü’nün Kardeşidir.
74                                                                   A Ç I K L A M A L A R
74                                                                                         a. Hz. Ali, Allah ve Rasûlü’nü Seven ve Allah ve Rasûlü Tarafından Sevilen Büyük Bir Şahsiyettir.
76                                                                                         b. Hz. Ali Korkusuz ve Gözü Pek Bir Yiğittir.
78                                                                                         c. Hz. Ali, Peygamber (s.a.a)’in Yanında, Mûsâ (a.s) Yanında Hârûn’un Makamına Sahiptir; Ancak Ne Var Ki, Peygamber Değildir.
78                                                                                         d. Hz. Ali Bu Ümmetin Velîsidir.
78                                                                                         e. Hz. Ali Peygamber (s.a.a)’in Ehl-i Beyti'ndendir.
78                                                                                                                                               Ehl-i Beyt kimdir?
79                                                                                                                                               Birinci Görüşün Delilleri
81                                                                                                                                               İkinci Görüşün Delilleri
83                                                                                                                                               Üçüncü Görüşün Delilleri
89                                                                                         Ehl-i Beyt’ten olanların ma’sûm olduklarına dair belli başlı hadisler
92                                                                                         f. Hz. Ali, Allah ve Rasûlü’nün En Çok Sevdiği Sahâbîdir.
92                                                                                         g. Hz. Ali’yi Seveni Allah da Sever, Onu Sevmeyeni Allah da Sevmez.
93                                                                                         h. Hz. Ali’ye Söven ve Sövdürenlerden Birisi de Muâviye’dir.
93                                                                                         i. Hadislerde Birtakım Mucizelere De Yer Veriliyor
98                                        A Ç I K L A M A L A R
98                                                              a. İmam Ali Allah ve Rasûlü’nü Seven, Allah’ın Mahcup Etmeyeceği Bir İnsandır.
98                                                              b. Allah’ın Rasûlü Ebûbekr’i Hacc Emirliğinden Azledip Yerine Ali’yi Gönderdi
98                                                              c. İmam Ali Dünya ve Ahirette Rasûlullâh’ın Velisidir.
99                                                              d. Hz. Hadîce’den Sonra İlk İman Eden Hz. Ali’dir.
99                                                              e. Hz. Ali Ehl-i Beyt’i Oluşturan Fertlerdendir.
99                                                              f. Hz. Ali Rasûlullâh’ın Yoluna Canını Feda Edecek Kadar İnançlı ve Yüreklidir.
100                                                              g. Hz. Ali, Allah’ın Rasûlü Yanında Mûsâ Yanında Hârûn’un Makamına Sahiptir; Ancak Peygamber Değildir.
100                                                              h. Hz. Ali Allah’ın Rasûlü’nden Sonra Bütün Mü’minlerin Velîsidir.
100                                                              i. Allah’ın Rasûlü Mescidin Tüm Kapılarını Kapatıp Yalnız Alininkini Açık Bıraktı.
100                                                              j. Hz. Ali Bütün Mü’minlerin Mevlâsıdır.
106                                  A Ç I K L A M A L A R
107                                                        a. Hadisler Hz. Ali’nin ve Ehl-i Beyt’in Ma’sûm Olduklarına Delildir.
107                                                        b. “Ferac” Duası Ehl-i Beyt Camiasında Meşhur Bir Duadır.
113                                                                 A Ç I K L A M A L A R
114                                                                                       a. Hz. Ali’nin Kalbini Allah Hidayet Etmiştir.
115                                                                                       b. Hz. Ali’nin Dili Sadece Doğruyu Söyler.
115                                                                                       c. Hadisler Hz. Ali’nin ve Ehl-i Beyt’in Ma’sûm Olduklarına Delildir.
116                                                                                       d. Hz. Ali, Ümmet İçin Allah’ın Rasûlü’nden Sonra En Yetkili Kişidir.
117                                                                                       e. Davalarda İki Tarafı Dinlemeden Karar Vermek Caiz Değildir.
123                                           A Ç I K L A M A L A R
127                                                                 a. Allah’ın Rasûlü (s.a.a) Alininki Dışında, Mescid-i Nebevî’nin Bütün Kapılarını Kapatmıştır
127                                                                 b. Allah’ın Rasûlü (s.a.a) Bunu Allah’ın Emriyle Yapmıştır.
128                                                                 c. Bu Husus, Ali’nin Başka Yolu Olmadığından Kaynaklanmıyor.
129                                                                 d. Hz. Ali’ye Cünübken Bile Mescide Girebilme İzni Verilmiştir.
130                                                                 e. Bu Hadisler, “Menzile” Hadisleriyle Çok Yakından İlgilidir.
131                                                                                                                                      “Ebûbekrinki dışında mescidin tüm kapılarını kapatın!” rivâyeti
146                                      A Ç I K L A M A L A R
149                                                            a. Allah'ın Rasûlü’nden (s.a.a) Sonra İmâmet Hakkı Hz. Ali’nindir.
161                                                            b. “Menzile” Hadisleri İmam Ali’nin Ma’sûm Olduğuna Delildir.
162                                                            c. Sahâbenin En Üstünü İmam Ali’dir.
166                                                              A Ç I K L A M A L A R
168                                                                                    a. İmam Ali (a.s) Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Velisidir.
168                                                                                    b. İmam Ali (a.s) Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Vârisidir.
169                                                                                    c. İmam Ali (a.s) Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Kardeşidir.
169                                                                                                                                                     Kardeşlik akdi (muâhât olayı)
179                                                                                    d. Hz. Ali, Allah'ın Rasûlü’ne (s.a.a) Verdiği Ahidden Asla Dönmemiştir.
179                                                                                    e. Hadislerde Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Mucizesine Yer Veriliyor.
186                                                                                        A Ç I K L A M A L A R
186                                                                                                              a. İmam Ali (a.s) Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Bir Parçasıdır.
189                                                                                                              b. İmam Ali (a.s) Peygamber (s.a.a)’den Sonra Bütün Mü’minlerin Velisidir
189                                                                                                              c. Teyze, Anne Mesabesindedir
189                                                                                                              d. İmam Ali (a.s) Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Safiyyidir.
189                                                                                                              e. İmam Ali (a.s) Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Emînidir.
197                                              A Ç I K L A M A L A R
203                                                                    a. İmam Ali Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Bir Parçası, Canı Mesabesindedir
203                                                                    b. Allah ve Rasûlü Adına Tebliğe Yetkili Yegâne Merci Ehl-i Beyt’tir.
206                                                                                                                                                Ehl-i Beyt’e düşman olanlardan hadis alınmaz!
207                                                                    c. İmam Ali, Allah'ın Rasûlü (s.a.a) Dışında Kimsenin Emir ve Komutası Altına Girmemiştir.
208                                                                    d. Ebûbekr, Ali Kendisine Ulaştıktan Sonra Derhal Geri Dönmüştür.
223                                                                    e. Ebûbekr’in “Hacc Emirliği” Görevinden Alınıp Yerine Ali’nin Atanması “Vahiy” Sonucu Olmuştur.
224                                                                    f. Görev Değişimi Hz. Ali’nin İmâmetine İşarettir.
226                               A Ç I K L A M A L A R
226                                                     “Seqaleyn” hadisini rivâyet eden sahâbîler
230                                                     a. Allah'ın Rasûlü (s.a.a) Bize İki Emanet Bırakıyor: Kitab ve Ehl-i Beyt
232                                                                                                                                    “Allah’ın kitabı ve benim sünnetim!” rivâyeti
236                                                     b. Ümmetin Kurtuluşu “Seqaleyn”e Tâbi Olmakla Mümkündür.
237                                                                                                                       “Yetmiş üç fırka ...” hadisi
239                                                                                                                       “Ashâbım yıldızlar gibidir ...” hadisi
243                                                     c. Allah'ın Rasûlü (s.a.a) “Kur'ân” ve “Ehl-i Beyt” Hakkında Ümmetini Uyarıyor!
244                                                                                                                                                   Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e haksızlık yapılacağını haber veren hadisler
247                                                     d. Kur'ân İle Ehl-i Beyt Daima Beraberdir.
251                                                                                                 “Ömer benimle, ben de Ömer’le beraberim. Benden sonra hak, Ömer nereye gitse yanında olacaktır!” rivâyeti
251                                                     e. “Seqaleyn Hadisi” Ehl-i Beyt’in Pâk ve Ma’sûm Olduklarına Delildir.
252                                                     f. Ali’nin Dostu Allah’ın Dostu, Ali’nin Düşmanı Allah’ın Düşmanı Sayılır.
252                                                     g. İmam Ali Bütün Mü’minlerin Velîsidir.
257                                        A Ç I K L A M A L A R
258                                                              A. “Ğadîr-Humm” Hadisini Nakleden Sahâbîler
268                                                              B. “Ğadîr-Humm” Hadisinin Sıhhat Durumu
268                                                                                                            I. “Sahih” Olduğunu Söyleyenler
270                                                                                                            II. “Mütevâtir” Olduğunu Söyleyenler
271                                                                                                            III. “Ğadîr-Humm” Hadisini İnkar Teşebbüsleri
273                                                                                                            İbn Hazm İle İbn Teymiyye Hakkında Birkaç Söz...
277                                                              C. “Ğadîr-Humm” İle Alâkalı Ayetler
278                                                                                                          I. Mâide Sûresinin 67. Ayeti
279                                                                                                          II. Meâric Sûresinin İlk Ayetleri
279                                                                                                          III. Mâide Sûresinin 3. Ayeti
281                                                              D. Hadislerde “Ğadîr-Humm” Kavramı
282                                                              E. “Ğadîr-Humm” Hadisinden Çıkan Hükümler
282                                                                                                                 a. Ali’den Şikâyetçi Olmak Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Gazabını Muciptir
282                                                                                                                 b. Allah, Ali’nin Dostuna Dost, Düşmanına Da Düşmandır
283                                                                                                                 c. Allah'ın Peygamberinden Sonra İmâmet ve Velâyet Hakkı Ali’ye Aittir
283                                                                                                                                                                                              I. Arap Dilinde “Mevlâ” ve “Velî” Kavramları
286                                                                                                                                                                                              II. Maksadın “İmâmet” Olduğunu Tayin Eden Karineler
294                                                                                                                                                                                              III. “Ğadîr-Humm” Hadislerinden “İmâmet” ve “Hilâfet” Anlamını Çıkaranlardan Bazıları
297                                                                                                                 d. İmam Ali’nin Her Konuda Tercih Edilme Hakkı Vardır.
302                                                                                         A Ç I K L A M A L A R
303                                                                                                               a. İmam Ali Bir Başkasının Emir ve Komutasına Hiçbir Zaman Girmemiştir
303                                                                                                               b. İmam Ali’den Şikâyetçi Olmak Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Gazabını Muciptir
304                                                                                                               c. Ehl-i Beyt’in Ganimette Özel Hissesi Vardır
306                                                                                                               d. Hz. Peygamberden (s.a.a) Sonra Velâyet ve İmâmet Hakkı İmam Ali’ye Aittir
312                                                           A Ç I K L A M A L A R
318                                                                                 a. Ali’yi ve Ehl-i Beyt’i Sevmek Farzdır.
321                                                                                 b. Ali’ye Söven Peygamberimize (s.a.a) Sövmüş olur.
323                                                                                                                                          İmam Ali’yle arası açık olanlar
339                                                                                 c. Hadisler İmam Ali’nin ve Ehl-i Beyt’in Ma’sûm Olduklarına Delildir
339                                                                                 d. Hz. Ali İle Arası İyi Olmayandan Hadis Alınmaz.
346                                      A Ç I K L A M A L A R
348                                                            a. Ali’yi Sevmek, Ona Dost Ve Destek Olmak Farz, Ona Düşman Olmak, Ondan Nefret Etmek ve Onu Yalnız Bırakmak Haramdır.
349                                                            b. Hadisler İmam Ali’nin Masumiyetine Delildir.
352                                                   A Ç I K L A M A L A R
353                                                                         a. Ali’yi Sevmek İmana, Ondan Nefret Etmek İse Nifaka Alâmettir.
354                                                                         b. Nifak Alâmetlerinden Birisi de İmam Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e Düşman Olmaktır.
355                                                                         c. Hadisimiz, İmam Ali’nin Gerçek Bir “Fârûq” Olduğuna Delildir.
355                                                                         d. Ali ve Ehl-i Beyt İle Arası İyi Olmayandan Hadis Alınmaz.
359                                                          A Ç I K L A M A L A R
372                                                         A Ç I K L A M A L A R
372                                                                               a. İmam Ali Hz. Peygambere Herkesten Daha Yakın ve Herkesten Daha Bağlıydı.
374                                                                               b. Allah'ın Rasûlü’ne (s.a.a) İlk İman Eden Kişi İmam Ali’dir.
374                                                                               c. Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) En Çok Sevdiği Kişi Hz. Ali İdi.
375                                                                                                                                                        “Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) en çok sevdiği kişilerin; erkeklerden Ebûbekr, kadınlardan ise Âişe olduğuna” dair rivâyet
379                                                                               d. Hz. Peygamberin Yanısıra İlk Put Kırma Şerefi İmam Ali’ye Aittir.
379                                                                               e. Abdullâh b. Ömer İle Hz. Âişe Annemizin İmam Ali İle Arası İyi Değildi.
380                                                                               f. Osman b. Affân hakkında birkaç söz.
384                                                                               g. Namazda Öksürmek ve “Sübhânallâh!” Demek...
390                                                                             A Ç I K L A M A L A R
392                                                                                                   a. Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Kızı Fâtıma İle Evlenme Fazilet ve Şerefine İmam Ali Nail Olmuştur.
393                                                                                                   b. İmam Ali Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Kardeşidir.
393                                                                                                   c. Hadislerimiz, Kız İstemek ve Zifaf İle Alâkalı Birtakım Âdâba da Yer Veriyor.
398                                                                                      A Ç I K L A M A L A R
400                                                                                                            a. Hz. Fâtıma ez-Zehrâ (a.s) Cennetlik Kadınların Hanımefendisidir.
401                                                                                                            b. İmam Hasan İle İmam Hüseyin (a.s) Cennetlik Gençlerin Efendileridir.
404                                                                    A Ç I K L A M A L A R
405                                                                                          a. Hz. Fâtıma’yı Üzen Allah ve Rasûlü’nü de Üzer.
408                                                                                          b. Hadisler Hz. Fâtıma’nın Ma’sûmiyetine Delildir.
408                                                                                          c. Hz. Fâtıma’nın Üzerine Bir Başka Kadını Nikâh Altına Almak Caiz Değildir.
412                                                  A Ç I K L A M A L A R
414                                                                        a. Hz. Hasan İle Hz. Hüseyin Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Oğulları Mesabesindedir.
415                                                                        b. Allah’ın Rasûlü (s.a.a) Hasan İle Hüseyin’i Çok Severdi.
415                                                                        c. Hz. Hasan İle Hz. Hüseyin Cennetlik Gençlerin Efendileridir.
415                                                                        d. İmam Hasan İle İmam Hüseyin’e Kin ve Nefret Duyanlar Allah ve Rasûlü’nü (s.a.a) Karşısına Alır
421                                                    A Ç I K L A M A L A R
421                                                                          a. İmam Ali (a.s) Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Yanında Kızı Fâtıma’dan Daha Değerlidir.
421                                                                          b. İmam Ali (a.s) Nübüvvet Dışında Tüm Faziletleri Şahsında Toplamıştır.
422                                                                          c. Allah (c) Bu Ümmetin Bir Yükünü İmam Ali (a.s) Sayesinde Hafifletmiştir.
424                                                                          d. Cenaze Yıkayanlar Gusül Abdesti Almalıdır.
424                                                                                                                           Ebû Tâlib hakkında birkaç söz.
430                                A Ç I K L A M A L A R
431                                                      a. İbn Mülcem İnsanların En Bedbahtıdır.
433                                                      b. “Ebû Türâb” İmam Ali’nin Künyelerindendir.
437                                                                       A Ç I K L A M A L A R
437                                                                                             a. Allah'ın Rasûlü (s.a.a) En Son Hz. Ali İle Birlikteydi.
441                                                                                             b. İmam Ali Kur'ân’ın Te’vili İçin Savaşacaktır.
450                                          A Ç I K L A M A L A R
452                                                                Hz. Ammâr’ın Faziletiyle İlgili Bazı Ayet ve Hadisler
452                                                                                                                           I. Ayetler
453                                                                                                                           II. Hadisler
455                                                                                                                           Sahâbeden Bazılarının Hz. Âmmâr Hakkında Sözleri
456                                                                a. Hz. Ammâr Allah ve Rasûlü’nün Çok Sevdiği Cennetlik Bir Sahâbîdir.
456                                                                b. Hz. Ammâr Büyük Bir Kahramandır.
457                                                                c. Hz. Ammâr Hak İle Batılı Ayıran Bir Ayıraçtır.
458                                                                d. Hz. Ammâr’ı Karşısına Alan, Allah’ı Karşısına Almış Olur.
458                                                                e. Muâviye ve “Azgın Çete”si Cehennemliktir.
462                                                                                                                   Ebul-Ğâdiye el-Cühenî hakkında
483                                               A Ç I K L A M A L A R
493                                                                     a. Hâricîler Kâfirdir.
494                                                                     b. Hâricîlerle Savaşmak Farzdır.
498                                                                     c. Hâricîler Kıt Akıllı, Ahmak İnsanlardır.
499                                                                     d. Hâricîlerin Endişeleri Tamamen Yersizdir.
501                                                                     e. Hadisler Allah'ın Rasûlü’nün (s.a.a) Mucizesine ve İmam Ali’nin Kerametine Delildir.
502                                                                                                                                                                     Hâricîlerden hadis alınmaz!
504                                                                                                                                                                     İmam Ali (a.s) ve demokrasi
507 SONSÖZ

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar