Hz. Mehdi(a.s) kimdir? Alametleri nelerdir ve Ehl-i Sünnet kaynaklarında zikredilmiş midir?

2014/05/11
Soru
SAYIN TÜRKİYE CAFERİLERİ SİTESİ SORUM-MEHDİ KİMDİR...ALAMETLERİ NELERDİR, SAHİH-İ BUHARİ'DE GEÇİYORMU.SAYFA-CİLT

A:Hz. Mehdi Kimdir?
Zamanın İmam’ı Hz. Mehdi, Hz. İmam Hasan Askeri’nin oğludur. Hicri 255 yılının Şaban ayının 15. gecesinde, şafak sökerken Samerra şehrinde dünyaya gelmiş ve ilahi irade gereği bir süre sonra gaybete çekilmiştir. Ehli-i Beyt mektebinin tüm alim, fakih, arifleri ve bu mektebe bağlı olan her kes o İmam’ın varlığına ve ilahi irade gereği bir gün zuhur edip tüm yeryüzünde adaleti hakim kılacaklarına inanmaktadırlar. Ehl-i Sünnet’ten de bazı büyük şahsiyetler özellikle irfan ve tasavvufta ün yapmış kimseler Hz. Mehdi’inin varlığını itiraf etmişlerdir.
Ehl-i Beyt Mektebinin Kaynaklarında Hz. Mehdi İle İlgili Hadisler:
İmamlar on iki kişidir. İlki Hz. Ali, sonuncusu ise Hz. Mehdi’dir. Bu hususta tam 91 hadis vardır.
İmamlar on iki kişidir ve sonuncusu Mehdi’dir: Bu hususta 94 hadis vardır.
İmamlar on iki kişidir, dokuzu Hüseyin’in soyundandır ve dokuzuncusu Mehdi’dir: 107 hadis.
Mehdi, Peygamber’in Ehl-i Beyt’indendir: 389 hadis.
Mehdi, Ali’nin soyundan gelecektir: 214 hadis.
Mehdi, Fatıma’nın soyundan gelecektir: 192 hadis.
Mehdi, Hüseyin’in soyundan gelecektir: 185 hadis.
Mehdi, Hüseyin’in dokuzuncu evladıdır: 148 hadis.
Mehdi, Ali b. Hüseyin’in evladıdır: 185 hadis.
Mehdi, İmam Muhammed Bakır’ın evladındandır: 103 hadis.
Mehdi, İmam Cafer Sadık’ın soyundan gelecektir: 103 hadis.
Mehdi, İmam Sadık’ın 6. soyundan gelecektir: 99 hadis.
Mehdi, Musa b. Cafer’in soyundan gelecektir: 101 hadis.
Mehdi, Musa b. Cafer’in 5. soyundan gelecektir: 98 hadis.
Mehdi, Ali b. Musa Rıza’nın 4. soyundan gelecektir: 95 hadis.
Mehdi, İmam Muhammed Taki’nin 3. soyundan gelecektir: 90 hadis.
Mehdi, İmam Hâdi’nin soyundan gelecektir: 90 hadis.
Mehdi, İmam Hasan Askeri’nin evladıdır: 145 hadis.
Mehdi’nin, babasının adı Hasan’dır: 148 hadis.
Mehdi’nin adı ve künyesi, Resulullah’ın (s.a.a) adı ve künyesi ile aynıdır: 47 hadis. (Bu bilgiler Ayetullah Emini’nin eserine istinaden verilmiştir.)
Biz örnek olsun diye bir hadisi naklediyoruz:
Ali b. Ebi Talib (a.s) kendi etrafındaki sahabileri muhatap alarak onlara şöyle buyurmuştur: "Allah için söyleyin, Resulullah’ın son hutbesinde "Ey insanlar, ben Allah’ın Kitab’ını ve Ehl-i Beyt’imi sizlere bırakıyorum. Onlara sarılın ki sapıklığa düşmeyesiniz. Zira Allah Teâlâ bana kıyamete dek onların asla birbirinden ayrılmayacağını haber vermiştir." dediğini biliyor musunuz? Bu sırada Ömer b. Hattab kızarak, "Ya Resulallah, bu söz tüm Ehl-i Beyt’in hakkında mıdır?" diye sorunca o Hazret "Hayır, bu hüküm benim vasilerim hakkındadır ki ilki Ali b. Ebi Talib’dir; o benim kardeşim vezirim ve halifemdir, müminlerin velisidir. Ali’den sonra evladım Hasan, daha sonra Hüseyin ve ondan sonra da Hüseyin’in evlatlarından dokuz kişi benim vasilerimdir. Kıyamete dek birbirleri ardınca gelecektirler. Onlar yeryüzünde şahit, insanlara hüccet, ilim hazineleri ve hikmet madenleridir. Onlara itaat eden Allah’a itaat etmiştir; onlara isyan eden ise Allah’a isyan etmiştir." Hz. Ali’nin (a.s) sözleri buraya varınca oradakiler cevab olarak "Evet!" dediler, "Biz, Resulullah’ın böyle buyurduğuna şehadet ederiz."( Cami-u Ahadis-iş Şia, c.1, Önsöz.)


B: Alametleri:
1. Bir çok hadislerde yer aldığı üzere Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce Ebu Süfyan’ın neslinden olan birisi kıyam edecektir. Bu şahıs şöyle tavsif edilmiştir. Görünümde salih ve daima Allah’ı zikreden birisidir. Ama insanların en kötüsü ve soysuzudur. Bir çok insanı kandıracak kendisiyle işbirliğine razı edecektir. Şam Hums Filistin, Ürdün ve Kinnisrin (Eski Halep) bölgelerini ele geçirecektir. Şiilerden bir grubu katledecek ve Hz. Mehdi’nin zuhurunu duyunca onunla savaşması için bir ordu gönderecektir. Ama Hz. Mehdi’yi bulamayacak ve Mekke Medine arasında bir yerde ordusuyla birlikte yerin dibine gömülecektir.
2. Deccal’ın zuhuru da Hz. Mehdi’nin zuhurunun alametlerinden biridir. Deccal’ı şöyle tavsif etmektedirler: Kafir birisidir. Bir gözü kördür. Bir gözü de alnındadır ve yıldız gibi parlamaktadır. Alnında şöyle yazılıdır: "Bu Kafirdir". Bunu okuma-yazması olan veya olmayan herkes okumaktadır. Beyaz bir merkebe binmektedir ki her adımı bir mil kadardır. Gökler onun emriyle yağmur yağdıracak ve yeryüzü bitki bitirecektir. Yeryüzünün hazineleri onun elindedir. Ölüyü diriltecek ve herkesin duyacağı gür bir sesle şöyle diyecektir: "Ben sizin yüce tanrınızım ki sizleri yaratmış ve rızık vermekteyim. Bana doğru koşunuz."
Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Deccal zuhur etmeden önce yetmiş Deccal zuhur edecektir." ( Mecme-uz Zevaid, c.7, s.333.)
Mezkur hadislerden de anlaşıldığı gibi Deccal belirli bir şahıs adı değildir.Tüm yalancı ve saptırıcı kimseler için kullanılmaktadır. Ancak bunların en tehlikelisi Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhurunun arefesinde meydana çıkacaktır.
3. Mucizeyle Birlikte Olan İlahi Çağrı: İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “(Hz. Mehdi) Rükn ve Makam arasında durur, yüksek sesle şöyle seslenir: “Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım, ey ben zuhur etmeden Allah’ın bana yardım etmesi için yeryüzünde hazırladığı kimseler, itaat ederek bana gelin.” Onlar yeryüzünün doğu veya batısında mihrap veya yataklarında olduğu halde İmam (a.s)’ın sesini işitirler. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider ve hepsi ona doğru hareket ederler. Çok geçmeden göz açıp kapatıncaya kadar hepsi huzuruna varırlar. Bu (azametli toplantı) Rükün ve Makam arasında (güneş doğmadan önce) gerçekleşecektir.” (Bihar’ul-Envar, c. 53, s. 7)


C: Buhari ve diğer Ehl-i Sünnet Kaynaklarında Hz. Mehdi:
Sahih-i Müslim ve Sahih-i Buhari de yer alan bir takım hadislerde her ne kadar Mehdi (a.s)’ın adı açıkça zikr edilmemesine rağmen, onların Hz. Mehdi (a.s) hakkında oldukları şüphe götürmeyecek derecede açıktır. Bu yazımızda sözü geçen hadislerden bazılarına yer vermek istiyoruz:
1-Buhari Sahih’inde Bab’un-Nuzul-i İsa b. Meryem’de Ebu Hureyre’den Peygamber’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir:
“İsa b. Meryem aranıza indiğinde ve imamınız da sizden olduğunda haliniz ne olacak?”( Sahih-i Buhari, c.4, Bab-u bed-il halk, Bab-u nuzul-i İsa)
2-Müslim Sahih’inde Cabir b. Abdullah’tan naklen Peygamber’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:
“Ümmetimden bir grup sürekli hak yolunda savaşacak ve kıyamete kadar üstün olacaklardır. Sonunda İsa b. Meryem nazil olur, onların emiri şöyle der: Gel bizlere namaz kıldır, ama o şöyle der: Hayır emiriniz kendinizdendir ve bu Allah’ın bu ümmete verdiği bir saygınlıktır.” ( Sahih-i Müslim, c.2, Bab-u nuzul-i İsa)
Diğer sihah kitaplarında yer alan Mehdilik inancı ile ilgili hadisler
1-Tirmizi Sahih’inde Peygamber (s.a.a)’den şöyle rivayet etmektedir: “Adı adım olan Ehl-i Beyt’imden birisi Araplara hakim olmadıkça dünya sona ermez.” (Sahih-i Tirmizi, be Şerh-i İbn’il-Arabi, 9/74 ve Sünen-i Ebi Davud, Kitab’ul-Mehdi, 4282. hadis)
2-Ebu Davud Sünen’inde şöyle rivayet etmektedir: “Kıyamet’in kopmasına bir gün dahi kalsa Allah Ehl-i Beyt'imden birini gönderir ve o yeryüzü zulümle dolduğu gibi onu adalet ile doldurur.” (Sünen-i Ebi Davud-Kitab’ul-Mehdi, 4283. hadis)
3-Ebu Davud ve İbn-i Mace, Peygamber (s.a.a)’den şöyle rivayet etmektedir:
“Mehdi benim itretimden (kendi soyumdan) ve Fatıma’nın evlatlarındandır.” (Sünen-i Ebi Davud, Kitab’ul-Mehdi, 4284. Hadis)
Mehdilik ile ilgili hadisleri Sünen-i Ebi Davud, c. 4, Kitab’ul-Mehdi; Sünen-i İbn-i Mace, Kitab’ul-Fiten, Bab-u Huruc’il-Mehdi, Cami’us-Sahih-i Tirmizi, Kitab’ul-Fiten, Bab-u maca fil Mehdi gibi kaynaklarda inceleyebilirsiniz.

 

Ayrıntılı Cevap

  

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Vela ve Velayet Üzerine

    Bu kitapta, Kur'an ve Sünnette kendisine sıkça rastlanan kavramlardan birisi olan "velayet" ...
  • Sorular ve Cevaplar Cilt 1

    Sorular, ihtiyacımız doğrultusunda oluşan bilmediğimiz, anlam veremediğimiz durumların gerekli mercîye danışılm ...