Düşünce ve Araştırma

Tekfirci Vahabiler

Tekfirci Vahabiler 221 Sayfa
Yazar : Ali Asker Rızvani Yayınevi : Hac ve Ziyaret Araştırma Merkezi

İslam'ın fikirsel tarihi iniş çıkışlar, değişimler, muhtelif teori, görüş ve düşüncelerle doludur. Bu değişim sürecinde, değişik sebep ve temellere dayalı fırka ve mezhepler ortaya çıkmış, bir süre sonra bunların bazısı unutulmaya mahkûm olmuştur. Fakat bazı fırka ve mezhepler ise İslam toplumunun deği-şim sürecinde belirleyici rol oynamıştır. Bunlar ara-sında Vahabilik fırkasının, değişik tarihi süreci ve yeri vardır. Çünkü bu fırka; İslam mütefekkir ve düşünürlerinin yanında sağlam bir temele sahip değildir. Vahabilik fırkası zayıf, gerici ve yoz düşün-celerini Müslümanlara dikte edip zorla kabul ettir-meye çalışarak, İslami düşünce sahasında sadece kendisinin söz sahibi olduğunu iddia etmektedir.

Tekfirci Vahabiler

11           İMANIN SÖZLÜK ANLAMI
12           İMANIN TERİM ANLAMI
17           İMAN VE YAKİN]
18           İMANLA MARİFETİN FARKI
19           AMEL İMANIN KAMİL OLMA ŞARTI
21           İMANIN AZALIP ÇOĞALMASI
26           İMANDAN SONRA KÜFÜR İMKÂNI
27           İSLAM VE İMAN ARASINDAKİ FARK
28                                           1-İman Karşısındaki İslam
28                                           2-Dille Teslim Olmak ve Kalple Tasdik Etmek
29                                           3-Kalbî Tasdik Ötesinde Teslim Olmak
32                                 KÜFRÜN SÖZLÜK ANLAMI
32                                 KÜFRÜN TERİM ANLAMI
34                                 KÂFİRİN, KÜFÜRLE ADLANDIRILMASININ NEDENİ
35                                 KUR'AN-I KERİM'DE "KÜFÜR" MEFHUMU
36                                 KUR'AN-I KERİM AÇISINDAN KÜFRÜN ÇEŞİTLERİ
36                                                                                  1-İslam Dininden Çıkmak
41                                                                                  2-İslam Dininden Çıkılmaması
44                                                                                  3-Kurân-ı Kerim ve Müslümanların Tekfir Edilmelerinin Yasaklanması
44                                                                                  4-Peygamber (s.a.a) ve Tekfir Etmenin Yasaklanması
57                                 SAHABELERDEN BAZILARININ TEKFİRİ YASAKLAMASI
59                                 DİN ÂLİMLERİ VE TEKFİRİN YASAKLANMASI
69                                 TEKFİRİN TEHLİKESİ
70                                 GAZALİ'YE GÖRE TEKFİRDE İFRAT ETMEK
72                                 TEKFİRDE İYİCE DÜŞÜNMENİN VE DİKKATLİ OLMANIN FARZ OLUŞU
75                                 İFRATİ TEKFİR DÜŞÜNCESİNİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ
75                                                                                             1. Cahillik
78                                                                                             2. Taassup
79                                                                                             3. Kitapları Mütalaa (İnceleme) Etmekle Yetinmek
79                                                                                             4. Ucuplanmak Kibir (Ucb) ve Kendini Büyük Görmek
85                                                                                             TEKFİRİN ETKİLERİ
86                                                                                             TEKFİR DÜŞÜNCESİNİN DÜZELTİLMESİ
86                                                                                                                                      1. Tekfir nedenlerini ortadan kaldırmak
88                                                                                                                                      2. Rahat ve Özgürce Konuşma Ortamı
89                                                                                                                                      3. Toplumdaki Kültürel Boşlukları Doldurmak
90                                                                                                                                      4. Uzmanlığa Saygı Duymak
93                                                                                                                                      5. Fikirlerin Eleştirisi İçin Ortam Oluşturulması
93                                                                                                                                      6. Toplumda Aklı Kullanma Seviyesinin Yükseltilmesi
94                                                                                                                                      8. Kahır, Gazap ve Cihat Ayetlerinin Doğru Tahlil Edilmesi
96                                 GENÇLER VE TEKFİR DÜŞÜNCESİNİN TEHLİKESİ
99                                 1. HALİD BİN VELİD
101                                                                   2. ÖMER BİN HATTAB
102                                                                   HARİCİLER, SADR-I İSLAM'IN TEKFİRCİLERİ
103                                                                   HARİCİLERİN ÖZELLİKLERİ
103                                                                                                1-Adil İmama İtiraz Etmek ve Kınamak
103                                                                                                2-Suizan
104                                                                                                3-İbadette Mübalağa Etmeleri
104                                                                                                4-Müslümanlara Karşı Şiddetli Olmaları
105                                                                                                5-Sığ Akıllı Olmaları
107                                                                   HARİCİLER VE MÜSLÜMANLARIN TEKFİR EDİLMESİ
108                                                                   HARİCİLERİN TEKRAR ORTAYA ÇIKIŞLARI
123                                            İBN-İ TEYMİYE'NİN SOYU
124                                             ÖĞRENİME BAŞLAMASI
125                                            CÜRET VE CESARET
128                                            İBN-İ TEYMİYE'NİN ORTAYA ÇIKIŞ ASRI
130                                            İBN-İ TEYMİYE'NİN TEKFİR ÖRNEKLERİ
141                                            ZEHEBÎ'NİN İBN-İ TEYMİYE'YE NASİHATİ
148                                            NASİHAT MEKTUBUNUN İNCELENMESİ
153                                                    MUHAMMED BİN ABDÜLVAHHAB'IN ÖZGEÇMİŞİ
156                                                    MUHAMMED B. ABDÜLVAHHAB'IN TEKFİR ETMEDEKİ İFRATI
157                                                                                                         1-Ârız Âlimlerinin Tekfiri
159                                                                                                         2-İslam Âlimlerinin ve Büyüklerinin Tekfiri
164                                                                                                         3-Bazı Bölgelerin Bölge Halklarının Tekfir Edilmesi
168                                                    GÜNÜMÜZ TEKFİRCİLERİNDEN MÜFTÜ BİN BAZ
170                                                    VAHABİLER VE HARİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
172                                                    EHLİSÜNNET ÂLİMLERİNİN VAHABİLERİ HARİCİLERE BENZETMELERİ
173                                                    EHLİSÜNNET'E GÖRE TEKFİRCİ VAHABİLER
173                                                                                              1-Şeyh Ahmed Zeynî Dehlân
175                                                                                              2-Şeyh Muhammed b. Abdullah Necdî
178                                                                                              3-İbn-i Abidin Hanefî
179                                                                                              4-Şeyh Ahmed Sâvî
180                                                                                              5-Şah Fazl Resul Kadirî
181                                                                                              6-Ebu Hamid b. Merzûk
182                                                                                              7-Halil Ahmed Hanefî
183                                                                                              8-Cemil Sıdkı Zehavi Hanefî
184                                                                                              9-Hâce Şeyh Hafız Muhammed Hasan Hanefî
184                                                                                              10-Muhammed b. Abdülvahhab'ın Üstatlarından olan Ş. Muhammed b. Süleyman Kürdî
186                                                                                              11-Seyyid İbrahim Râvi Rufâî Hanefî Irakî
188                                                                                              12-Muhammed Fakih b. Abdulcebbar Câvî
190                                                                                              13-Şeyh Abdulmutaâl Saîdî Mısrî
191                                                    VAHABİLERİN PİŞMANLIK İTİRAFLARI
192                                                                                          1-İbn-i Teymiye'nin İtirafı
193                                                                                          2-Muhammed b. Abdülvahhab'ın İtirafı
198                                                                                          3-Hicaz'ın Büyük Âlimlerinin İtirafları
200                                                                                          4-Doktor Taha Cabir Feyyaz Elvânî'nin İtirafı
200                                                                                          5-Şeyh Salih b. Abdullah b. Hamid'in İtirafı
203                                                                                          6-Şeyh Muhammed b. Salih Useymîn'in İtirafı
203                                                    TEKFİRİN KURALLARI
203                                                                        1-Araştırma ve İnceleme
205                                                                        2-Bilinçlilik
206                                                                        3-Kasıt ve İrade
208                                                                        4-İkrahın ve Zorlamanın Olmaması
209                                                                        5-Sözün Gerekli Kıldığı Şeyler Üzerine Hüküm Vermemek
210                                                    VAHABİLİK VE MÜSLÜMANLAR
215                                                    HAKKA DAVETTE ŞEFKATLİ DAVRANMAYA RİAYET ETMEK
217 KAYNAK

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar