Düşünce ve Araştırma

Sahabenin Adaleti ve Ebu Hüreyre

Sahabenin Adaleti ve Ebu Hüreyre 904 Sayfa
Yazar : Abdulkadir Çuhacioglu Yayınevi : Kevser

“Sahabe” konusu, İslâm dünyasının iki dev mektebi, Ehl-i Beyt ve Ehl-i Sünnet arasında yaşanan en sancılı problemlerin başında gelir. Sancılı ve bir okadar da nazik olan bu problem, aynı zamanda birçok tali problemin de tetikleyicisidir.

Ehl-i Sünnet mektebi, sahâbeye tamamen “âdil” ve “güvenilir” gözüyle bakarken, Ehl-i Beyt mektebi onları normal insanlar gibi değerlendirir. “İçlerinde doğrusu da var, eğrisi de!” der.

Şu an elinizde bulunan bu hacimli çalışma, çoklarının üzerine gitmekten çekindiği bu hassas konuyu irdelemekte, âyetleri, Ehl-i Sünnet kaynaklı hadisleri ve târihî verileri; “cömertçe” ortaya sererek tartışmaktadır.

Bu arada, “İmâmiyye Şîası’nın bütün sahâbeyi tekfir ettiği” yaygarasını da çürütmektedir.

Sahabenin Adaleti ve Ebu Hüreyre

13 Önsöz
23                             A. ARAP DİLİNDE SAHÂBE KAVRAMI
25                             B. KUR’AN’DA SAHÂBE KAVRAMI
29                             C. HADİSLERDE SAHÂBE KAVRAMI
30                                                           01. Nebevî Hadisler
31                                                           02. Sahâbe Uygulamaları
32                             D. TERİM OLARAK SAHÂBE KAVRAMI
33                                                             01. Birinci Görüşün Delilleri
38                                                             02. İkinci Görüşün Delilleri
44                                                             03. Üçüncü Görüşün Delilleri
55                                                             04. Tanımların Getirisi – Götürüsü
56                             E. SAHÂBEYİ TANIMA YOLLARI
67                                    A. HAZIRLIK
68                                    B. KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER
75                                                                    01. Sünnî İslâm Düşüncesinde Sahâbe
78                                                                                                               Ehl-i Sünnet mektebinin dayandığı deliller
79                                                                                                                                                             a. Kitaptan Deliller
103                                                                                                                                                             b. Sünnetten Deliller
147                                                                                                                                                             c. İcmâ Delili
150                                                                                                                                                             d. Sahâbe Uygulamaları
153                                                                                                                                                             e. İstishâb Delili
155                                                                                                                                                             f. Aklî Deliller
157                                                                                                               Ehl-i Sünnet’e göre sahâbe masum mu?
165                                                                    02. Ehl-i Beyt Mektebinde Sahâbe
166                                                                                                     Ehl-i Beyt mektebinin dayandığı deliller
167                                                                                                                                                a. Kitaptan Deliller
187                                                                                                                                                b. Sünnetten Deliller
206                                                                                                                                                c. Sahâbe Uygulamaları
210                                                                                                                                                d. Târihî Deliller
212                                                                                                                                                e. Aklî – Sosyolojik Deliller
215                                                                                                     İmâmiyye Şîası sahâbenin tamamını tekfîr mi ediyor?
226                                                                    03. Mu’tezile, Zeydiyye Ve İbâdıyye’ye Göre Sahâbe
232                                                                    04. Ehl-i Sünnet Mektebinden Katılımlar
236                                                                    05. Netice
237                                    C. KONUNUN PRATİĞİMİZE ETKİLERİ
249                                    A. HAZIRLIK
250                                    B. SAHÂBEYİ ELEŞTİRMEK
277                                    C. BAZI SUÇLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
277                                                                         01. Ehl-i Beyt’e Yönelik Suçlar
295                                                                         02. İçki İçmek
315                                                                         03. Devletin Malını Yağmalamak
317                                                                         04. Nifak Alâmetleri
320                                                                         05. Cebriyecilik (Yaratıcıyı Suçlama)
346                                    D. SAHÂBE HAYATINDAN ÖRNEKLER
346                                                                   01. Ebûbekr b. Ebî Quhâfe et-Temîmî
392                                                                   02. Ömer b. Hattâb el-Adevî
450                                                                   03. Osmân b. Affân el-Emevî
573                                                                   04. Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh
578                                                                   05. Abdurrahmân b. Avf ez-Zührî
583                                                                   06. Talha b. Ubeydillâh et-Temîmî
592                                                                   07. Zübeyr b. Avvâm el-Esedî
599                                                                   08. Hâlid b. Velîd el-Mahzûmî
606                                                                   09. Velîd b. Uqbe b. Ebî Muayt
611                                                                   10. Abdullâh b. Sa’d b. Ebî Serh
612                                                                   11. Ebû Mûsâ el-Eş’arî
616                                                                   12. Qudâme b. Maz’ûn el-Cumahî
617                                                                   13. Sa’lebe b. Hâtıb el-Evsî el-Ensârî
618                                                                   14. Hâtıb b. Ebî Belte’a
619                                                                   15. Zül-Huveysıra et-Temîmî
620                                                                   16. Ebû Süfyân el-Emevî
626                                                                   17. Muâviye b. Ebî Süfyân el-Emevî
680                                                                   18. Amr b. el-Âs es-Sehmî
685                                                                   19. Muğîra b. Şu’be es-Seqafî
688                                                                   20. Semura b. Cündeb el-Fezârî
691                                                                   21. Zül-Kelâ’ el-Hımyerî
692                                                                   22. Habîb b. Mesleme el-Fihrî
692                                                                   23. Dahhâq b. Qays el-Fihrî
693                                                                   24. Büsr b. (Ebî) Ertât el-Âmirî
694                                                                   25. Süfyân b. Avf el-Ğâmidî
694                                                                   26. Abdullâh b. Mes’ade el-Fezârî
695                                                                   27. Muâviye b. Hudeyc es-Sekûnî
695                                                                   28. Saîd b. el-Âs el-Emevî
698                                                                   29. Abdullâh b. Âmir el-Quraşî
699                                                                   30. Ebul-A’var es-Sülemî
699                                                                   31. Ebul-Ğâdiye el-Cühenî
700                                                                   32. Uqbe b. Âmir el-Cühenî
701                                                                   33. Abdullâh b. Zübeyr el-Esedî
704                                                                   34. Nu’mân b. Beşîr el-Ensârî
705                                                                   35. Hakem b. Ebil-Âs el-Emevî
711                                                                   36. Mücâşi’ b. Mes’ûd es-Sülemî
711                                                                   37. Abdullâh b. Amr b. el-Âs
714                                                                   38. Abdullâh b. Ömer el-Adevî
724                                                                   39. Eş’as b. Qays el-Kindî
724                                                                   40. Misver b. Mahrame ez-Zührî
725                                                                   41. Abdurrahmân b. Semura el-Abşemî
726                                                                   42. Cübeyr b. Mut’im en-Nevfelî
727                                                                   43. Abdullâh b. Ebî Rabîa el-Mahzûmî
727                                                                   44. Abdurrahmân b. Ebîbekr
728                                                                   45. Mesleme b. Muhalled ez-Züraqî
728                                                                   46. Vâil b. Hucr el-Hadramî
729                                                                   47. Muhammed b. Mesleme el-Ensârî
732                                                                   48. Ya’lâ b. Ümeyye et-Temîmî
733                                                                   49. Âişe bt. Ebîbekr
769                                                                   50. Hafsa bt. Ömer
771                                                                   Diğer Sahâbîler
772                                    E. ULEMANIN TUTUMU
777                                                                          A. HAZIRLIK
778                                                                          B. HAYATI
782                                                                                   01. Asr-ı Saadet Dönemi
782                                                                                   02. Dört Halîfe Dönemi
790                                                                                   03. Muâviye Dönemi
793                                                                                   04. Fazîletine İlişkin Rivâyetler
795                                                                          C. HADİSTEKİ YERİ
805                                                                          D. RİVÂYETLERİNDEN ÖRNEKLER
821                           A. HAZIRLIK
823                                      İmâmiyye Şîası’nda hadis
829                           B. EHL-İ BEYT’E KARŞI SORUMLULUK
830                                                               01. Tathîr Âyeti
831                                                                                 Ehl-i Beyt kimdir?
834                                                               02. Meveddet Âyeti
835                                                               03. Seqaleyn Hadîsi
838                                                                                   “Allah’ın kitabı ve benim sünnetim” hadîsi
838                                                                                   “Sevâd-ı A’zam” hadîsi
839                                                                                   “Yetmişüç fırka” hadîsi
839                                                               04. Sefîne Hadîsi
842                                                                                  Emân hadîsi
843                                                               05. “Ben ilmin şehriyim …” Hadîsi
846                                                                                                        Teblîğ hadîsi
847                                                               06. Menzile Hadîsi
848                                                               07. Ğadîr – Humm Hadîsi
849                                                               08. Velâyet Hadîsi
850                                                               09. Oniki İmam Hadîsi
853                                                                                      “Hulefâ-i Râşidîn” hadîsi
853                           C. SEÇKİN SAHÂBÎLER
853                                                  01. Ali b. Ebî Tâlib el-Hâşimî
854                                                  02. Hasan b. Ali b. Ebî Tâlib el-Hâşimî
854                                                  03. Hüseyin b. Ali b. Ebî Tâlib el-Hâşimî
854                                                  04. Ammâr b. Yâsir el-Anesî
854                                                  05. Ebû Zerr el-Ğıfârî
855                                                  06. Selmân el-Fârisî
855                                                  07. Miqdâd b. el-Esved el-Kindî
855                                                  08. Habbâb b. el-Eret et-Temîmî
856                                                  09. Abdullâh b. Abbâs el-Hâşimî
856                                                  10. Câbir b. Abdillâh el-Ensârî
856                                                  11. Hamza b. Abdilmuttalib el-Hâşimî
857                                                  12. Ca’fer (et-Tayyâr) b. Ebî Tâlib el-Hâşimî
857                                                  13. Ebû Râfi’ el-Qıbtî
857                                                  14. Hucr b. Adiy el-Kindî
858                                                  15. Amr b. Hamiq el-Huzâ’î
858                                                  16. Sehl b. Huneyf el-Ensârî el-Evsî
859                                                  17. Ebû Cuhayfe Vehb b. Abdillâh es-Süvâî
859                                                  18. Ebû Qatâde el-Ensârî
859                                                  19. Huzeyme b. Sâbit el-Evsî
860                                                  20. Huzeyfe b. Yemân el-Abesî
860                                                  21. Ebû Eyyûb el-Ensârî
861                                                  22. Hubşî b. Cünâde es-Selûlî
861                                                  23. Ebul-Heysem b. Teyyihên el-Belevî
862                                                  24. Ebû Amra el-Ensârî el-Hazrecî
862                                                  25. Ebû Leylâ el-Ensârî
862                                                  26. Qays b. Sa’d b. Ubâde el-Hazrecî
863                                                  27. Ebut-Tufeyl Âmir b. Vâsile el-Leysî
863                                                  28. Süleymân b. Surad el-Huzâî
864                                                  29. Câriye b. Qudâme et-Temîmî
864                                                  30. Hâşim b. Utbe b. Ebî Vaqqâs ez-Zührî el-Mirqâl
864                                                  31. Abdullâh b. Büdeyl b. Varqâ’ el-Huzâî
864                                                  32. Rifâ’a b. Râfi’ b. Mâlik el-Ensârî
865                                                  33. Adiy b. Hâtem et-Tâî
865                                                  34. Ebû Bürde Hâni’ b. Niyâr el-Belevî
865                                                  35. Cündeb b. Züheyr el-Ezdî el-Ğâmidî
866                                                  36. Haccâc b. Amr b. Ğaziyye el-Ensârî
866                                                  37. Ebû Saîd el-Hudrî
867                                                  38. Ubâde b. es-Sâmit el-Ensârî
867                                                  39. Übeyy b. Ka’b el-Ensârî
867                                                  40. Berâ b. Âzib el-Ensârî el-Hazrecî
868                                                  41. Zeyd b. Erqam el-Hazrecî
868                                                  42. Fâtımâ ez-Zehrâ
869                                                  43. Hadîce bt. Huveylid Annemiz
869                                                  44. Ümmü Seleme Annemiz
870                                                  45. Meymûne bt. Hâris Annemiz
870                                                  46. Cüveyriyye bt. Hâris Annemiz
871                                                  47. Sevde bt. Zem’a Annemiz
871                                                  48. Sümeyye bt. Hubbât
871                                                  49. Esmâ bt. Umeys el-Has’amiyye
872                                                  50. Ümmü Hâni’ bt. Ebî Tâlib
872                                                  Diğer Sahâbîler

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar