Düşünce ve Araştırma

Mutahhari'den 20 Konuşma

Mutahhari'den 20 Konuşma 324 Sayfa
Yazar : Murtaza Mutahhari Yayınevi : Kevser

İÇİNDEKİLER:      

-İmam Ali (a.s) Açısından Adalet

-İslâm’da Adalet İlkesi

-İslâm Açısından Hakların Ana Dayanakları

-Haklara Saygı ve Dünyayı Küçümseme

-Yerinde ve Yersiz Ayrıcalıklar

-Allah’ın Rızk Vericiliği

-İmam Cafer Sadık (a.s)

-İmam Musa b. Cafer (a.s)

-Zorluklar ve Belalar

-İmanın Fayda ve Etkileri

-Dinin Dünyaya Bakışı

-İslâm’ın İlim Hakkındaki Görüşü

-Dinî Sorular

-Akıl ve Gönül

-Bahar Mevsiminden Alınması Gereken Ders

-Kur’ân ve Düşünme

-Kur’ân’ın Yaşam Konusuyla Tevhide İstidlali

-Dua

-İnsanın Algı Mekanizması

-Nedensiz İnkârlar

Mutahhari'den 20 Konuşma

14 Takdİm
17                                      Adalet Usul-u Dindendir
18                                      Adalet Şehidi Ali (a.s)
18                                      Ali'nin (a.s) Şehadetine Neden Olan Nasıl Bir Adaletti?
20                                      Bağış mı Daha Üstündür, Yoksa Adalet mi?
21                                      Bireysel Ahlâk Açısından Bağış ve Adalet
22                                      Sosyal Açıdan Adalet ve Bağış
24                                      Bağış (Cûd) İle İyiliğin (İhsan) Farkı
25                                      Adalet, Sosyal Felsefe
26                                      Kaygı ve Hüccetin Tamamlanması
27                                      Osman b. Affan Tarafından Dağıtılan Araziler
27                                      Adalet Dünyasının Genişliği ve Zulüm Dünyasının Darlığı
29                                      Önemli Uyarı
30                                      Kopmaların ve Bahanelere Sığınmanın Başlaması
31                                      Dostların İsteği
32                                      Mallara El Konması
33                                      Amr b. As'ın Muaviye'ye Mektubu
33                                      Adaleti Onu Ölüme götürdü
33                                      Ali (a.s) ve Hilafet Makamı
37                              Müslümanların İslâmî Adaletten Sapmasının Asıl Nedeni
38                              Adaletin Kötü Yorumlanması
39                              Kelamî Dayanak
40                              İlâhî Adalet
43                              Hüsn ve Kubh-i Aklî (Aklî Güzellik ve Çirkinlik)
44                              Hüsn ve Kubh-i Aklî Konusunun Amelî ve Sosyal Sonucu
46                              Dört Delil
47                              Utanç Verici Kanıtsamalar
48                              Adalet İnkârcılarının Başarısı
49                              "Sünnî" Terimi
49                              Eş'arî Düşüncesinin Genel Tarafından Beğenilmesi
51                              İslâm Eş'arîliği ve Yunan Sofistizmi
52                              Gericilik ve Aydın Düşünce Savaşı
53                              Ali (a.s) Gericiliklerin Kurbanlığı
53                              Haricîler
56                              Emr-i Marufun Koşulları
58                              Emr-i Maruf Hususunda Haricîlerin İnancı
58                              İslâm İçin Haricîlerden Kaynaklanan Musibetler
64                                                   Adalet Konusunun Temel Sonucu
64                                                   Şia Ekolü'nde Adalet İlkesi
65                                                   İslâmî Hukukun Ana Dayanakları
66                                                   Hukuk ve Dünya Görüşü Arasındaki İlişki
67                                                   Hak ve Hak Sahibi Arasında Gayesel İlişki
71                                                   Hak İle Hak Sahibi Arasındaki Öznesel İlişki
72                                                   Gayesel İlişki Bilkuvve (Potansiyel) Hakkın Nedenidir
73                                                   İnsan Hakkının İki Aşamalı Olmasında Akıl ve İhtiyarın Rolü
73                                                   Yeryüzünün İnsan Üzerindeki Hakkı
74                                                   Hak ve Sorumluluğun Birbirine Bağlılığı
75                                                   Yoksulların ve Güçsüzlerin Hakkı
76                                                   Temel Bir Fark
77                                                   Toplumun Hakkı
78                                                   Yol Arkadaşının Hakkı
79                                                   Ali Adı; Adaletin Ayrılmazı
84                                       Zatî Değer ve Göreceli Değer
87                                       Yüce İnsanî Mantık
88                                       Sosyal Mantık
89                                       Manevî Konularda Hakkın ve Sosyal Adaletin Rolü
92                                       Sosyal Adaletin Düşünce ve İnanç Üzerindeki Etkisi
93                                       Baht Düşüncesinin Çıkış Kaynağı
95                                       Feleğe Kötümserlik
96                                       Sosyal Adalet ve Bireysel Ahlâk
96                                       İstisnaî İnsanlar
99                                       Ayrımcılıkların Ahlâkî Etkileri
100                                       Dengeli Toplumda Dengeli Ahlâk
102                                       İslâm'ın Başarı Sırrı
103                                       Kamu Davranışında Adaletin Etkisi
110                                    İmam Ali (a.s) Açısından Adaletin Tanımı
111                                    Toplum, Canlı Bir Beden Konumundadır
113                                    Toplum İle Canlı Bedenin Farklılığı
114                                    İnsanın Tabiatı Hasebiyle Sosyal Oluşunun Anlamı
117                                    Varlık Çekişmesi mi, Varlık Yarışı mı?
118                                    Yarışın İki Rüknü
120                                    Adalet veya Eşitlik
123                                    Yetenekler Bakımından Bireylerin Farklılıkları
124                                    Gerçek Eşitlik
126                                    Sınıfsız İslâm Toplumu
127                                    Cuveybir ve Zülfa
131                                    Allah Resulü'nün (s.a.a) Düzensizliklerle Mücadelesi
132                                    Nebevî Siyerin Sosyal Boyutu
133                                    Konuşmanın Özeti
136                                 Allah'ın İşine Karışmak Mı?
137                                 Allah'ı İnsanla Kıyaslamak
137                                 Tenzih İlkesi
138                                 Allah'ın Rızka Kefil Olması
142                                 Rızk ve Rızk Yiyici Arasındaki Uyum
145                                 İnsan ve Rızkı
146                                 Tevekkül
150                           Altın Fırsat
151                           İmam'ın (a.s) Yöntemi
152                           Masumların Farklı Yöntemlerinin Faydaları
152                           Yöntemlerin Zahirî Çelişkisi ve Bunları Çözümlemenin Gerekliliği
154                           Çelişki Değil, Eğitim ve Öğretimdir
155                           Zühdün Felsefesi
158                           Değişmez ve Değişken İlkeler
160                           Kıyam Mı, Sükut Mu?
160                           İmam Cafer Sadık (a.s) Döneminin Siyasi Durumu
162                           İmam'ın (a.s) Halifeliği Kabul Etmeme Nedeni
163                           İmam'ın (a.s) Döneminin Sosyal Durumu
172                             Özgürlükçülük Suçuyla Mahkum Olmanın Etkileri
174                             Tezat ve Çarpışma Kanunu
174                             Hz. Zeyneb (s.a)
175                             Musa b. Cafer (a.s)
178                             Harun'un Görevlisinin İmam'ın (a.s) Yanına Gelişi
182                        Zorluklar Allah'ın Lütuflarıdır
183                        Zorlukların Yapıcılığı
186                        İlâhî Sınav
188                        Bolluk ve Refahta Büyümek
190                        Zor Sorumlulukların Felsefesi
192                        Güçlük ve Zahmet
193                               Sermaye Mi, Yük Mü?
196                               Ahlâkın Dayanağı
200                               Beden ve Ruh Sağlığı
201                               Çevre İle Uyum
202                               Razı ve Teslim Olma Kavramı
203                               Nefse Hakimiyet
204                               İlim ve Beceri
207                            Zühdün ve Dünyayı Terk Etmenin Yanlış Yorumu
207                            Kur'ân'da Züht
209                            Dünyaya İlgi Duymak Kınanmış Mıdır?
211                            Çözümler
212                            Kur'ân'ın Mantığı
215                            İslâmî Dünya Görüşünde Bu Mantığın Kökeni
216                            Ahlâk ve Dünyaya Tapmak
221                                            İslâm'ın İlmi Tavsiyesi
222                                            Hangi İlim?
224                                            Ehlibeyt İmamları'nın (a.s) Yöntemi
224                                            Kur'ân'ın Mantığı
226                                            Tevhit ve İlim
227                                            İlim Araç Mıdır, Yoksa Amaç Mı?
229                  Sorma İç güdüsü
231                  Soru Bilginin Anahtarıdır
231                  Ne Hakkında Sormak?
232                  Sorulardaki İfrat ve Tefrit
238                   Küçük Cihad ve Büyük Cihad
239                   Aklın Yargısında Gönlün Etkisi
242                   Kendine İyimser ve Başkalarına Kötümser Olmak
243                   Düşünme ve Akletme Alışkanlığı
247                                             Çeşitlilik ve Yenilik Eğilimi
249                                             Bahar Mevsiminden İnsanın Payı
250                                             Hayatın Gerçeği ve Özellikleri
251                                             Hissedilmeyen Gerçekler
252                                             Kur'ân'da "Lübb"
256                                             Duyuların Sınırlı Olması
258                                             Kur'ân ve Bahar Mevsimi
261                         Düşünme İlkesi
264                         Müslümanların İslâmî Düşünceden Uzaklaşması
265                         •Kelamî Tartışmalar
265                         Kur'ân'da Yaratıcının Varlığı ve Birliği
270                                                     Bahar ve Kıyamet
272                                                     Hayat, Maddeden Üstün Bir Gerçektir
273                                                     Hayat Maddenin Özelliği Midir?
275                                                     Mevcut Düzen ve Yasa
276                                                     Allah'ı Bilinmeyenlerde Değil, Bilinenlerde Aramak
278                                                     Hayatın Başlangıç Konusu
279                                                     Darwin ve İlk Yaratılış
280                                                     Kur'ân'da Âdem'in (a.s) Öyküsü
283 DUA
287    Duanın Şartları
289                      Duanın Kabul Olacağına İnanmak
290                      Yaratılış ve Şer'î Yasalara Aykırı Olmaması
291                      Dua Edenin Yaşam Tarzının Dua İle Uyumluluğu
291                      Dua Edilen Konu Günahın Sonucu Olmamalıdır
293                      Dua, Çalışmanın Yerini Almamalıdır
295    Kadir Geceleri
299                              Eşyalar Zıtlarıyla Tanınır
303                              Balık ve Su
304                              Allah; Mutlak Nur ve Mutlak Zahir
307                              Özü Tanıma
307                              Sınırlı İnsan, Allah'ın Sınırlı Eserleriyle O'nu Tanır
309                              Ali (a.s) Açısından Karıncanın Yaşamı
314                       Eksik İlmin Getirdiği Gurur
314                       Allah'ın İnsandan Aldığı İki Söz
316                       Sınır Tanıma

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar