Kur'an ve Hadis

Kur'an'ı Tanıma Metodu ve Fatiha Suresinin Tefsiri

Kur'an'ı Tanıma Metodu ve Fatiha Suresinin Tefsiri 264 Sayfa
Yazar : Murtaza Mutahhari Yayınevi : ---

Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'i araştırmak her din bilginine ve her mümine bir vazifedir. Ama, Kur'an'ı araştırmanın bir toplumbilimci ve psikoloğa zarureti, bu kitabın Müslüman toplumların, hatta bütün insanlığın takdirinin oluşumunda etkili olduğu içindir. Tarihe baktığımızda hiç bir kitabın, Kur'an kadar insanların hayatında ve toplumlar üzerinde etkili olmadığını açıkça görüyoruz.  Bu yüzden Kur'an, kendiliğinden sosyoloji alanına girerek bu ilmin incelediği mevzularda yer alır. Neticede, Kur'an'ı tanımaksızın genel-de son on dört asrın tarihini araştırıp incelemek, ve özellikle Müslüman toplumları tanımak imkansızdır. 

Önsözden

Kur'an'ı Tanıma Metodu ve Fatiha Suresinin Tefsiri

4                 KUR'ÂN'I TANIMAnIn merhalelerİ
5                 1- KİtabIn SENEdİ
9                 2- KİtabIn MUHTEVAsI
10                 3- KİTAB'IN ÖZGÜNLÜĞÜ
12                 KUR'An-I KERİM'İN üç YÖNÜ
13                 KUR'AN-I KERİM'İ araştIrmanIn ŞARTLARI
19                 kur'an-I kerİm anlaşIlabİlİr mİ?
26                   kur'an-I kerİm'İn muhtevasI üzerİne
28                   kur'an-I kerİm kendİsİnİ nasIl tanItIyor?
29                   Kur'an-i Kerİm'İn Dİlİ
38                   kur'an-I kerİm'İn muhataplarI
41                  kur'an ve akIl
42                  aklIn hüccet olduğunu
42                  ispatlayan delİller
42                                      A) AKILDAN YARARLANMAYA DAVET
44                                      B) NEDENSELLİK İLKESİNDEN YARARLANMA:
46                                      C) HÜKÜMLERİN FELSEFESİ
47                                      D) AKLIN HATALARIYLA MÜCADELE ETMEK:
50                  Kur'an-I kerİm açIsIndan hatalarIn kaynağI
55                    Kur'an-I kerİm'e göre kalp
56                    kalb'İn tarİfİ
58                    kalb'İn özellİklerİ
66 Sunuş
71                İŞLERE ALLAH'IN ADIYLA BAŞLAMAK
73                ALLAH
77                "er-Rahman er-Rahim"
80                "el- Hamdulİllah"
83                HAMD ALLAH'A MAHSUSTUR
86                "Rabb-ul âlemİn"
95                "er- Rahman-İr Rahİm"
97                "er- Rahman-İr Rahİm"
101                "İyyake Na'budu ve İyyake Nestaİn"
108                            İBADET KELİMESİNİn KÖKÜ
110                            ŞİRK VE TEVHİD
115                            İBADETTE sInIr
116                            ÇOĞUL ZAMİRİ:
128                            "İHDİNAS SIRATAL mUSTAKİM ..."
128                            (Allah'Im bİzİ doğru yola, hİdayet et)
134                            "SIratallezİne ..."
134                            (Nİmet verdİklerİnİn yoluna, gazaba uğrayanlarIn ve sapIklarInkİne değİl)
137               bu sureye "bakara" adI verİlmesİnİn nedenİ
138               mukattaa Harfler
151               namazI İkame etmek ne demektİr?
152                                                İnfak Sadece Mal İle mi Gerçekleşir?
152                                                İnfak Sadece Mal İle mi Gerçekleşir?
152               İnfakIn felsefesİ
164               mukaddes küfür
168               nİfak nedİr?
197               Kur’an’In görüşü
200               asalet hakkIndIr
214               kur'an'In muhatabI
219               tevhİd mesajI
219               şİrk ve tevhİd
224               KUR'AN'IN MUCİZE OLDUĞUNU İNKÂR ETMEK
225               Mucİze
226               kur'an,
226               mucİzeye neden ayet demİştİr?
227               1- Mucize nedir?
228                               AÇIKLAMA :
231               2- mucİzenİn
231               gerçekleşmesİ mümkün müdür?
237               3- mucİze gerçekleşmİş mİdİr?
239               mucİze, mucİzeyİ getİrenİn İddİasInIn doğruluğuna nasIl delalet eder?
239                                                                                             Kararlaştırma yoluyla gerçekleşen delalet
241                                                                                             Tabii delalet
241                                                                                             Akli Delalet
245                                                                                             İslam Peygamberi'nin mucizeleri:
261               kur'an'In mucİze oluşu
264               Kur'an'In mucİze yönlerİ

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İslam Tarihi

    Ciddi bir akademik çalışmanın ürünü olan elinizdeki eser aslında yazarın Üniversitede verd ...
  • Son Elçi Hz.Muhammed

    “Karanlıkta Parlayan Nur” timsali olan o büyük şahsiyetin manevi makamına küstahça ...