Ahlak ve İrfan

Kendini Yetiştirmek

Kendini Yetiştirmek 311 Sayfa
Yazar : Üstad İbrahim Emini Yayınevi : Kevser

İnsan çok boyutlu bir varlıktır. Çeşitli eğilim, his ve içgüdülerden oluşan esinti ve rüzgârlar, onun varlık denizini harekete geçirmekte ve dalgaların oluşmasına sebep olmaktadır. Ama insan fert olsun, toplum olsun bir yandan ilim, akıl, irade ve manevi eğilimleri (ilâhî fıtratı) yardımıyla, diğer yandan ilâhî kılavuzların (peygamberler ve onların vârislerinin) eğitim ve öğretiminden yararlanarak vücut denizinde oluşan bu dalga ve akıntıları, kontrol altına alıp istediği yöne, ebedî mutluluk yoluna yönlendirme gücüne sahiptir. Yani insan ne ferdi güdülere mahkûmdur, ne de çevre ve şartlara.

İşte bu güç İslâm nazarında insanın mesul ve sorumlu sayılmasının kaynağıdır. İnsan akleden, öğrenebilen bir varlık olduğu ve hayra eğilim fıtratı üzere yaratıldığı için bu yeteneklerini kullanmazsa, körü-körüne batıla uyarsa veya fıtrattan gelen ilâhî çağrılara kulak vermezse yahut bilmediği konularda sağlam bir ilmi mercie başvurmazsa, karşılaşacağı hüsran ve ziyandan dolayı kendisinden başkasını sorumlu tutamaz.

Nitekim bir kişi, bir taraftan kendi bilgisi dâhilinde olan temel sağlık kurallarına riayet etmez, diğer taraftan da bilmediği konularda bir mütehassısa müracaat etmeyerek sağlığını kaybederse ancak kendisi sorumlu sayılır.

Elinizdeki bu kitapta Kur'ân ve Sünnet ışığında Ehlibeyt mektebinin kaynakları esas alınarak kendini yetiştirmek ve nefsi tezkiye etmek konusu ele alınmıştır.

Kendini Yetiştirmek

5 Takdim
8        Önemli Bir Uyarı
12                                                  Kendini Tanıma ve YetiĢtirme
15                                                  İnsanî Ruh ve Hayvanî Nefis
18                                                  İnsanî Değerler
25                                                  Batınî Hayat
31                                                  Kendimizi Ne Olarak YetiĢtiriyoruz?
40                Kalbin Sağlığı ve Hastalığı
46                Hadislerde Kalp
49                               1- Kâfirin Kalbi
49                               2- Müminin Kalbi
50                               3- Daima Değil, Kimi Zaman Günah İşleyen Müminin Kalbi
51                               Kalbin KatılaĢması
53                               Kalp Doktorları
57                               Nefsi Islah Etme ve MükemmelleĢtirme
61                Nefsi Temizleme ve Arındırma (Tezkiye)
63                Hastalıklardan Gafil Olmak
63                Nefsin Hastalıklarını TeĢhis Etmenin Yolları
63                                                                 1- Aklı Güçlendirme
68                                                                 2- Bir İşe Girişmeden Önce Etraflıca Düşünmek
70                                                                 3- Nefse Karşı Kötümser Olmak
71                                                                 4- Ruh Tabibine Müracaat Etmek
72                                                                 5- Bilgili ve İyiliksever Bir Arkadaşa Müracaat Etmek
74                                                                 6- Başkalarının Kusurundan İbret Alm
74                                                                 7- Eleştiriden Ders Almak
75                                                                 8- Kalbin Hasta Oluşunu Gösteren Belirtiler
77                Tedavi Kararı
79                Nefse Galip Gelme ve Onu Kontrol Etme
83                Nefisle Cihat
85                Cihad-ı Ekber
87                Cihat ve Ġlâhî Yardımlar
89                İnsan Kendinin Doktorudur
91                Nefsi Tezkiye Etmenin Yolları
91                                              1- Önlem
94                                              2- Birdenbire Terk Etmek
99                                              3- Tedricî Terk
100                Nefsi Arındırmaya Yardımcı Olan ġeyler
100                                                           1- Tefekkür
101                                                           2- Cezalandırmak
104                                                           3- Zatın Kerametine Dikkat Etmek ve İnsanî Değerleri Güçlendirmek
106                                                           4- Kötü Arkadaşlarla Muaşereti Terk Etmek
108                                                           5- Hata İşleme ve Sapma İhtimali Olan Şeylerden Uzak Durmak
111                Bencillik, Bütün Fesatların Kaynağı
115                Dünyaya Bağlanmak Bütün Günahların Kaynağıdır
117                                                                      Dünya Nedir?
121                                                                      Dünyanın Hakikati
122                                                                      Ahiret Ehli
125                                                                      Dünya Ehli
126                                                                      Dünya Ehli ve Ahiret Ehli
129                Takva, Nefsi Tezkiye Etmek İçin Önemli Bir Etkendir
131                                                                      ġer'î Hükümlerden Amaç Takvadır
133                                                                      Takvanın Tanımı
136                                                                      Takva ve Ġnziva
137                                                                      Takva ve Basiret
140                                                                      Takva ve Sorunların Üstesinden Gelme
142                                                                      Takva ve Özgürlük
144                                                                      Takva ve Hastalıkların Ġlâcı
145                                                                      Muttakilerin Sıfatları
149                Gözetim Altında Tutmak, Nefsi Islah Ve Kontrol Etmek İçin Önemli Bir Etkendir
149                                                                                                  Amellerin Kayda Geçmesi
150                                                                                                  Kıyamette Hesap
153                                                                                                  Kıyamet Günü Gelmeden Kendimizi Hesaba Çekelim
156                                                                                                  Nefsimizi Nasıl Hesaba Çekelim?
157                                                                                                                                   1- Ahitleşme
159                                                                                                                                   2- Gözetim Altında Tutma ve Kontrol
161                                                                                                                                   3- Amellerin Hesabı
167                Tövbe ve Nefsi Arındırma
168                                           Tövbenin Gerekliliği
171                                           Tövbenin Kabul Edilmesi
173                                           Tövbe Nedir?
175                                           Nelerden Tövbe Edilmelidir?
175                                                                       1- Ahlâkî Günahlar
176                                                                       2- Amelî Günahlar
181                Nefsi Yetiştirme ve Mükemmelleştirme
181                                                       Allah'a Yakınlık (Kurb)
184                                                       Allah'a Yakın Olmanın Anlamı Nedir?
187                                                       İman Nefsî Kemalatın Temelidir
189                                                       Allah'a YakınlaĢma ve Tekâmül Vesileleri
191                Birinci Vasıta: Allah'ı Zikretmek
195                                                   Zikirden Maksat Nedir?
199                                                   Zikrin Mertebeleri
205                                                   Zikir ve Allah'a KavuĢmanın Etkileri ve NiĢaneleri
206                                                                                                        1- Allah'a İtaate Düşkünlük
207                                                                                                        2- Huzu ve Huşu
207                                                                                                        3- İbadet Aşkı
208                                                                                                        4- Huzur ve Gönül Rahatlığı
209                                                                                                        5- Allah'ın Kuluna Teveccühü
210                                                                                                        6- Allah'ın Kuluna Olan Sevgisi
211                                                                                                        7- Daha Önemli Etkiler
212                Vuslat Yolları
213                               1- Tefekkür ve Burhan
214                               2- Allah'ın Ayetleri Üzerinde Tefekkür Etmek
215                               3- İbadet
216                               4- Zikirler ve Dualar
219                Talimat
223                       İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Talimatı
227                       Allâme Meclisî'nin Talimatı
228                       Mollâ Hüseyinkulu Hamedanî'nin Mektubu
232                       Mirza Cevad Ağa Tebrizî'nin Talimatı
233                       Şeyh Necmeddin'in Talimatı
237                Engeller
237                        Birinci Engel: Liyakatsizlik
238                        İkinci Engel: Dünyevî Bağlar
240                        Üçüncü Engel: Nefsin Ġsteklerine Uymak
241                        Dördüncü Engel: Çok Yemek
243                        BeĢinci Engel: Gereksiz KonuĢmalar
245                        Altıncı Engel: Bencillik
246                        Yedinci Engel: Ġrade Zaafı
249                Üçüncü Vasıta: Salih Amel
251                                              Ġhlâs
258                                              Salih Amellerden Bazıları
258                                                                         Birinci Vesile: Farz Namazlar
260                                                                                                      Namazda Kalp Huzuru
264                                                                                                      Kalp Huzurunun Mertebe ve Dereceleri
266                                                                                                      Kalp Huzurunda Etkili Faktörler
272                                                                         İkinci Vesile: Nafileler
274                                                                         Üçüncü Vesile: Gece (Teheccüt) Namazı
277                                                                                                                    Teheccüt Namazının Kılınış Tarzı
279                Dördüncü Vasıta: Cihat ve Şahadet
289                Altıncı Vasıta: Dua
295                Yedinci Vasıta: Oruç
299                                      Orucun Kendini YetiĢtirmede Rolü
301                                      ġabaniye Hutbesi

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • En İyi Dost Namaz

    İnsan olmak ancak; kemale erme, kulluk etme, Müslümanca yaşama, Allah'ı, sahip ve hakim bilme ve Allah& ...
  • Ehl-i Beyt Serisi-12 İmam Hadi

    Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu g&o ...