İnanç

Ehl-i Beyt ve Ehl-Sünnet Ekolleri c.2

Ehl-i Beyt ve Ehl-Sünnet Ekolleri c.2 494 Sayfa
Yazar : Allame Askeri Yayınevi : Kevser

İhtilâflı konuların araştırılıp nereden kaynaklandığı incelenmeden Müslümanlar arasında vahdet ve birlik sağlanamaz. Üç ciltten oluşan bu eserin ilk cildinde delilleriyle birlikte iki büyük İslam mezhebinin ihtilaflı konuları ve bu ihtilafların kaynak ve etkenleri incelenmiş, daha sonra ihtilafı yok etmenin doğru yolları ele alınmıştır. İkinci ciltte iki ekolün, İslam dininin kaynakları hakkındaki görüşleri, üçüncü ciltte ise Resulullah’ın (saa) sünnetinden içtihad ve reyle amel etme sonucu meydana gelen sapmalara karşı İmam Hüseyin’in (as) kıyamı ve ardından diğer Ehl-i Beyt İmamları’nın bu husustaki çabaları incelenmiştir.

Eserde, halifelerin içtihadını İslam dininin kaynaklarından sayan Ehl-i Sünnet mezhebi “Hilafet Ekolü” ve On iki Ehl-i Beyt İmamı’nı İslam dininin öğretilerine ulaşma kaynağı gören Şia Mezhebi ise “İmamet ve Ehl-i Beyt Ekolü” olarak ifade edilmiştir.

Ehl-i Beyt ve Ehl-Sünnet Ekolleri c.2

9           GİRİŞ
9                   Beş İslâmî Kavram
9            1 −KUR'ÂN-ı Kerim
10                                    Kur'ân'ın Diğer İsimleri
13           2 – 3-SÜNNET VE BİD'AT
13                                     a) Sünnet
13                                     b) Bid'at
14                                              Sünnet İslâm'ın Teşri Kaynaklarından Biridir
17           − 4 −FIKIH
21           − 5 −İÇTİHAT
21                              1- Lügatte İçtihat
22                              2- Müslümanlar Arasında İçtihad'ın Anlamı
33 2. Konu
43        − 3 −Birinci Asrın Sonuna Kadar Sünnetin Yazılmasının Engellenmesi
43                                                                                   a) Ebu Bekir ve Ömer'in Döneminde
46                                                                                   b) Osman'ın Hilafeti Döneminde
48                                                                                   c) Muaviye'nin Döneminde
49                                                                                   d) İsrailiyat Kapısının Açılışı
57                                                                                   e) Ömer b. Abdulaziz'in Döneminde
60                                                                                   f) Birbiriyle Çelişkili İki Hadis Nasıl Meydana Geldi?
67 3. Konu
73        − 2 −İÇTİHADIN ADLANDIRILMASI
73                                            Lügatte ve Şeriatta Tevil
77                                                                       − 3 −BİRİNCİ ASIRDA Hilafet EKOLÜ'nün MÜÇTEHİTLERİ VE ONLARIN İÇTİHATLARI
77                                                                                                                                                                a) Elçilerin Efendisi Hatemu'l-Enbiyâ (s.a.a)
78                                                                                                                                                                b) Birinci Halife Ebu Bekir
78                                                                                                                                                                c) Müçtehit Sahabe Halid b. Velid
79                                                                                                                                                                d) İkinci Halife Ömer b. Hattab
80                                                                                                                                                                e) Üçüncü Halife Osman
82                                                                                                                                                                f) Müçtehide Ümmü'l-Müminin Aişe
83                                                                                                                                                                g) Müçtehit Muaviye b. Ebu Süfyan
85                                                                                                                                                                h) Muaviye'nin Veziri Amr b. As
85                                                                                                                                                                ı) Ammar-ı Yasir'in Katili Ebu Gadiye
85                                                                                                                                                                j- Müçtehitler Grubu
88                                                                                                                                                                h) Tevilde Bulunmuş Müçtehid: Abdurrahman b. Mülcem
89                                                                                                                                                                i) Halife ve İmam Yezid b. Muaviye
90        − 4 −Söz Konusu Müçtehitlerin İÇTİHATLARI
90                                                           a) Hz. Resulullah (s.a.a)
93                                                           b) Ebu Bekir'in İçtihatları
102                                                           c) Halife Ömer'in İçtihatları
106        − 5 −Humus Konusunda Ebu Bekir ve Ömer'in İçtihadı
106                                                                  1- Zekât
107                                                                  2- Sadaka
110                                                                  3- Fey
111                                                                  4- Safi
114                                                                  5- Enfal
116                                                                  6- Ganimet ve Mağnem
116                                                                                       a) Hadiste Selb, Nehb ve Harb Sözcüklerinin Kullanımı
117                                                                                       b) Sirette Selb, Nehb ve Harb Sözcüklerinin Kullanımı
119                                                                                       Ganimet ve Mağnem Sözcüklerinin Anlamı
120                                                                  Buraya Kadar Geçen Konuların Özeti
128                                                                  7- Humus
128                                                                          1- Cahiliye Döneminde
129                                                                          2- İslâm'ın Zuhurundan Sonra
135                                                                          Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Mektup ve Sözleşmelerinde Humus
145                                                                  Kur'ân-ı Kerim ve Sünnette Humusun Kullanım Yerleri
145                                                                                                                         Kur'ân-ı Kerim'de
147                                                                                                                         Sünnette ve Müslümanlar Nezdinde Humusun Kullanım Yerleri
150                                                                  Ehlibeyt Ekolü'ne Göre Humusun Kullanım Yerleri
151                                                                  Resulullah'ın (s.a.a) Döneminde Humusun Harcandığı Yerleri Belirten Tek Rivayet
154                                                                                                                                                      Sadakanın Hz. Resulullah'a (s.a.a) ve Yakınlarına Haram Oluşu
159                                                                  Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Mirası ve Hz. Fatıma'nın (s.a) Şikâyeti
161                                                                                                                                         Resulullah'ın (s.a.a) Emlakı ve Bu Emlakın Kaynağı
169                                                                                                                                         Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Mirası ve Hz. Fatıma'nın (s.a) Şikâyeti
172                                                                                                                                         Hz. Fatımatü'z-Zehra'nın (s.a) Hakim Güçle İhtilafı
180                                                                                                                                         Hz. Fatıma'nın (s.a) Kendisine Reva Görülen Zulümden Yakınması
184                                                                  Geçen Konuların Özeti
185                                                                                          1- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Bağışları Hakkında
185                                                                                          2- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Mirası
186                                                                                          3- Yakınların Hissesi
186                                                                  Halifelerin Humus, Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Mirası ve Fedek Üzerindeki Tasarrufları
186                                                                                                                                                          a) Ebu Bekir ve Ömer'in Döneminde
190                                                                                                                                                          b) Halife Osman'ın Dönemi
193                                                                                                                                                          Osman'ın Akrabalarının Özgeçmişleri
196                                                                                                                                                          İmam Ali'nin (a.s) Humus ve Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Mirası Konusundaki Tutumu
198                                                                                                                                                          Emevî Halifeleri Döneminde Humus ve Hz. Peygamber'in Mirası
205                                                                                                                                                          Abbasîler Döneminde Fedek
209                                                                  Geçen Konuların Özeti
222                                                                                          Hz. Resulullah'tan (s.a.a) Sonra Sadaka
226                                                                                          Ömer'in Hilafeti Döneminde Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Yakınlarının Hakları
227                                                                                          Osman'ın Döneminde Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Mirası
227                                                                                          Ali'nin (a.s) Döneminde Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Mirası
227                                                                                          Muaviye'nin Hilafeti Döneminde Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Mirası
228                                                                                          Ömer b. Abdulaziz'in Döneminde Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Mirası
228                                                                                          Ömer b. Abdulaziz'in Döneminden Sonra Hz. Resulullah'ın Mirası
228                                                                                          Ulemanın, Halifelerin Humusu Harcamasıyla İlgili Görüşleri
234        − 6 −İki Müt'a Konusunda Halife Ömer'in İçtihadı
236                                                                  − A −Hac Müt'ası
236                                                                                        1- Temettü Haccı
236                                                                                        2 ve 3- İfrad ve Kıran Haccı
236                                                                                                                       a) Ehlibeyt Fıkhında
237                                                                                                                       b) Hulefa Ekolü Fıkhında
239                                                                                        Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Umreyle İlgili Sünneti
240                                                                                        Kur'ân-ı Kerim'de Hac Müt'ası (Umre-i Temettü)
241                                                                                        Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetinde Hac Müt'ası (Temettü Haccı)
247                                                                                        Temettü Umresine Karşı Ashabın Tutumu
251                                                                                        Aişe Hacdan Önce Umre Yapamayınca Hz. Resulullah (s.a.a) Hacdan Sonra Umre Yapmasını Emretti
254                                                                                        Halife Ebu Bekir Döneminde Temettü Umresi
254                                                                                        Halife Ömer'in Döneminde Temettü Umresi
258                                                                                                                                  Yukarıda Geçen Hadislerin Özeti
261                                                                                        Halife Osman'ın Döneminde Temettü Umresi
266                                                                                        İmam Ali (a.s) Döneminde Temettü Umresi
267                                                                                        Muaviye'nin Hilafeti Döneminde Temettü Umresi
272                                                                                        Abdullah b. Zübeyr Döneminde Temettü Umresi
274                                                                                                                                      Temettü Umresi Konusunda İbn Abbas İle İbn Zübeyr'in Tartışması
275                                                                                                                                                                                                                               Urve b. Zübeyr[1] İle İbn Abbas'ın Tartışması
277                                                                                                                                                                                                                               Urve b. Zübeyr'in Temettü Umresinden Sakındırması
278                                                                                                                                                                                                                               Bu Rivayetle İlgili Bir Araştırma
279                                                                                                                                                                                                                                                                   Abdullah b. Ömer'in Temettü Umresiyle İlgili Görüşü
284                                                                                        Halifelerin Tutumuna Meşruiyet Kazandırmak İçin Uydurulan Hadisler
286                                                                                                                                                              Bu Rivayetlerin Yetersizlikleri
297                                                                                        İhtilafın Kökü ve Gidermenin Yolu
298                                                                                        Hulefa-i Raşidin'in Sünnetini İzleme Hadisi
298                                                                                        Hulefa-i Raşidin'i İzlemeyi Emreden Hadise Yöneltilen Eleştiriler
300                                                                                        Buraya Kadar Geçen Konuların Özeti
309                                                                                        Bir Örnek, Bir İbret
311                                                                  – B –GEÇİCİ EVLİLİK (MÜT'A NİKÂHI)
311                                                                                                                Hulefa Ekolü Kaynaklarında Geçici Evlilik
313                                                                                                                Ehlibeyt Ekolü Fıkhında Müt'a Nikâhı
313                                                                                                                Kur'ân-ı Kerim'de Müt'a Nikâhı
317                                                                                                                Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetinde Geçici Evlilik
319                                                                                                                                                                      Ömer Neden Geçici Evliliği Yasakladı?!
326                                                                                                                Ömer'in Hilâfetinden Sonra Müt'a Nikâhı
328                                                                                                                Ömer'in Müt'ayı Yasaklamasından Sonra Onun Helal Olduğunda Diretenler
329                                                                                                                Müt'a Yasağında Ömer'e Uyanlar
330                                                                                                                Müt'a Nikâhını Helal Bilenler ile Haram Bilenler Arasındaki Tartışmalar
332                                                                                                                İbn Abbas'la Diğerleri Arasında Geçenler
333                                                                                                                İbn Abbas ile Abdullah b. Ömer Arasında Geçenler
334                                                                                                                Hilafet Ekolü İzleyicilerinin Müt'a Nikâhı Hususundaki Son Tutumları
342                                                                                                                                                                                          Birinci Hadis
343                                                                                                                                                                                          İkinci Hadis
343                                                                                                                                                                                          Üçüncü Hadis
345                                                                                                                                                                                          Dördüncü Hadis
350                                                                                                                Müt'a Nikâhının İki Defa veya Daha Çok Nesh Edilişi
359                                                                                                                Buraya Kadar İşlediğimiz Konuların Özeti
360                                                                                                                Kur'ân-ı Kerim'de Müt'a Nikâhı
360                                                                                                                Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetinde Müt'a Nikâhı
363                                                                                                                Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Rivayetlerinde Çelişki Nasıl Meydana Geldi?
365        – 7 –İKİNCİ ASIRDAN İTİBAREN İÇTİHAT VE HÜKÜMLERİN, SAHABENİN AMELLERİNDEN ÇIKARILIŞI
365                                                                                                                İçtihat: Anlamı, Gelişim Süreci, İçtihada Amel Etmenin Doğruluğunun Delilleri
366                                                                                                                Hulefa Ekolü'nün İçtihadın Doğruluğuna Getirdiği En Önemli Deliller
366                                                                                                                                                                                            1- Muaz'ın Hadisi
367                                                                                                                                                                                            2- Amr b. As'ın Hadisi
367                                                                                                                                                                                            3- Halife Ömer'in Ebu Musa Eş'arî'ye Mektubu
369                                                                                                                Hilâfet Ekolü'nün İçtihat Hakkındaki Görüşlerine Eleştirimiz
370                                                                                                                Kuralların, Sahabenin Davranışından Elde Edilişi
376                                                                                                                Hanefîlerin İmamı ve Reye Amel
386 4. Konu
388        Ehlibeyt Ekolü'ne Göre Kur'ân ve Sünnet, Teşriin İki Kaynağıdır
388                                                                                     Ehlibeyt İmamları Hükümlerin Beyanında Kişisel Görüşe Güvenmezler
389                                                                                     Ehlibeyt İmamları'nın Hadisleri Allah ve Resulü'ne Dayanır
390                                                                                     Ehlibeyt İmamları İlimlerini Birbirinden Miras Almışlardır
391                                                                                     Ehlibeyt İmamları, Hadislerini Dedeleri Resulullah'a (s.a.a) Dayandırırlar
394                                                                                     Resulullah (s.a.a) Hz. Ali'ye (a.s) İlmi Diğer İmamlar İçin Yazmasını Emretti
400                                                                                     Ali'nin (a.s) Ahkâm İle İlgili Kitabının İsmi
402                                                                                     Cifr Kitabı ve Hz. Fatıma'nın (s.a) Mushafı
404                                                                                     Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Silahı ve Kitapları
409                                                                                     Ehlibeyt İmamları'nın Miraslarının Bulunduğu İki Mahfaza
411                                                                                                                                                              Bu Hadisin Şerhi
412                                                                                     Ehlibeyt İmamları İlim Kitaplarını Nasıl Birbirinden Aldılar?
412                                                                                                                                                         İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Seccad ve İmam Bâkır (aleyhimu's-selâm)
414                                                                                                                                                         Sadece İmam Seccad (a.s)
415                                                                                                                                                         Sadece İmam Muhammed Bâkır (a.s)
415                                                                                                                                                         İmam Cafer Sadık (a.s)
417                                                                                                                                                         İmam Musa Kâzım (a.s)
417                                                                                                                                                         İmam Ali Rıza (a.s)
418                                                                                     Ehlibeyt İmamları'nın Miras Aldıkları Kitaplara Müracaatı
424                                                                                                                                                     İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Hasanoğulları'nın Başına Gelecekleri Haber Verişinin Yayılması
424                                                                                                                                                     İki Kardeşin Kıyamının Sonu
425                                                                                                                                                     İmam Rıza'nın (a.s) Cifr'den Delil Getirişi
435                                                                                     Ehlibeyt İmamları'nın Câmia Kitabına Müracaatı
440                                                                                     Ehlibeyt İmamları'nın Ashabından Ali'nin (a.s) Kitabını Görenler
446                                                                                                                                                             a) Erkek Kardeşin Oğluyla Dedenin Miras Hissesi
447                                                                                                                                                             b) Ehlibeyt İmamları "Avl"i Batıl Biliyorlar
453                                                                                     İmam Ali'nin (a.s), Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetinin Değiştirilmesinden Yakınması
471                                                                                            İki Ekolün İslâm Dininin Kaynakları Konusundaki Yaklaşımının Özeti
473                                                                                                                                                                               Halifelerin, Kitap ve Sünnetin Nassı Karşısındaki İçtihatlarından Örnekler
478                                                                                                                                                                               Halifelerin Yaptıklarını Temize Çıkarmak İçin Hadis Uydurmak
481                                                                                                                                                                               Müslümanların Vahdet ve Söz Birliği içerisinde Olmalarının Yolu

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar