Kur'an ve Hadis

Tefsir Ekolleri c.2

Tefsir Ekolleri c.2 440 Sayfa
Yazar : Ali Ekber BABAÎ Yayınevi : el-Mustafa

Kur’an-ı Kerim’i tefsirde yardım alınabilecek kaynaklardan biri, muhtelif metotlarla ayetleri tefsir etmeye koyulmuş çok sayıda tefsir kitabıdır. Açıktır ki bu tefsirlerden her birinin özelliklerinin bilinmesi ve onların müelliflerinin tefsir metodu ve ekolünün sıhhat ve sağlamlığının incelenmesi bu kaynaklardan doğru yararlanmada ve eski müfessirlerin tecrübe ve hatalarından ders çıkarmada oldukça faydalıdır.

Bu kitapta tefsir için yararlı bu malumatı temin etmede, şimdiye dek Kur’an’ın nasıl tefsir edileceği hakkında serdedilmiş muhtelif görüşler ve bu esasa göre telif ve tedvin edilmiş tefsirler Tefsir Ekolleri adı altında izah edilip incelenmekte; her birinin incelenmesinin ardından, o okula göre veya ondan etkilenerek yazılmış bazı ünlü tefsirler tanıtılmakta; bunların tefsir metodu, kimilerinde genel hatlarıyla, içtihadi tefsirlerin birçoğunda ise tafsilatlı incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

Tefsir Ekolleri’nin bu cildinde, önceki cildin devamı niteliğinde şu konulara değinilecektir:

Mutlak rivayet ekolü ve tefsirleri

Mutlak bâtınî ekol ve tefsirleri

İçtihadi ekol ve kısımları

Kur’an’ı Kur’an’la tefsir eden içtihad ekolü ve tefsirleri

Tefsir Ekolleri c.2

13                                                    Mutlak Bâtınî Ekol
19                                                                         Mutlak Bâtınî Ekolünün Delilleri
20                                                                         Kur’an’daki Bâtının Mahiyeti
30                                                                         Kur’an’ın Bâtınına Dair Sahih Tefsirin Kriteri
32                                                                         Zehebî’nin Görüşüne Göre Bâtınî Tefsirin Sıhhat Kriteri ve Şartları
35                                                                         Kur’an’daki Bâtını Tefsir Etmenin Sıhhatinin Kriter ve Şartlarına Dair Diğer Görüşler
40                                                                         Eleştiri
47                                                                         Sonuç
48                                                                         Uygunsuz İlişkilendirme ve Gerekçesiz İnkâr
50                                                                         Eleştiri
58                                                    Mutlak Bâtınî Tefsirler
60                                                                              • Hakayiku’t-Tefsir
65                                                                                                     Başkalarının Bakış Açısıyla Hakaiku’t-Tefsir
70                                                                              • el-Tefsiru’s-Sufi li’l-Kur’an inde’s-Sadık (a.s)
72                                                                              • Ziyadatu Hakaiki’t-Tefsir
72                                                                              • Arâisu’l-Beyan fi Hakaiki’l-Kur’an
76                                                                              • Tefsiru’l-Kur’ani’l-Kerim
77                                                                                                                 Müellif
77                                                                                                                         1. Kitabın İbn Arabî’ye Aidiyetinin Reddi
78                                                                                                                         2. Kitabın Abdurrezzak Kaşanî’ye Aidiyeti
81                                                                                                                 Kaşanî’nin Mezhebî Eğilimi
84                                                                                                                 Müellifin Tefsir Ekolü
86                                                                                                                 Tefsirin Muhtevası
89                                                                                                                 Tevillerin Eleştirisi ve Değerlendirme
105                                                                              • Mir’atu’l-Envar ve Mişkatu’l-Esrar
106                                                                                                                           Kitabın Genel Yapısı
108                                                                                                                           Müellif
110                                                                                                                           Müellifin Tefsir Ekolü
113                                                                                                                           Müellifin Tefsir Metodu
127                                                    İçtihad Ekolünün Tarifi
132                                                    İçtihad Ekolüne Muhalif Olanların Delilleri
132                                                                                                   1. İçtihad Tefsiri, Bilgi Olmaksızın Manayı Allah’a Nispet Etmektir
136                                                                                                   2. Kur’an’ı Açıklamak Peygamber’e (s.a.a) Mahsustur
138                                                                                                   3. Reyle Tefsir Rivayetleri
139                                                                                                   4. Sahabe ve Tabiinin Uygulaması
140                                                    İçtihad Ekolüne Taraftar Olanların Delilleri
153                                                    İçtihad Ekolünün Kısımları
155                                                                                             Kur’an’ı Kur’an’la Tefsir Eden İçtihad Ekolü
156                                                                                             Üç Teorili Bu Ekolün Taraftarları
177                                                                                                                                  Birinci Teorinin İncelenmesi
188                                                                                                                                  İkinci Teorinin İncelenme
189                                                                                                                                                             İkinci Teorinin Yanlışlığının Delilleri
205                                                                                                                                                             İkinci Teorinin Taraftarlarının Delilleri
241                                                                                                                                  Üçüncü Teorinin İncelenmesi
243                                                                                             Kur’an’ı Kur’an’la Tefsir Eden İçtihad Tefsirleri
244                                                                                                                                                         • El-Mizan fi Tefsiri’l-Kur’an
248                                                                                                                                                                                             Müellif
250                                                                                                                                                                                             Bu Tefsirle İlişkili Bazı Eserler
252                                                                                                                                                                                             Bu Tefsirdeki Tefsirle İlgili Rivayetlerin Açıklanması
254                                                                                                                                                                                             Tefsir Ekolü ve Metodu
376                                                                                                                                                                                             Sonuç
376                                                                                                                                                         • Edvau’l-Beyan fi İzahi’l-Kur’an bi’l-Kur’an
379                                                                                                                                                                                                                   Bu Tefsirin Kaynakları
380                                                                                                                                                                                                                   Müellif
383                                                                                                                                                                                                                   Müellifin Tefsir İtticahı
386                                                                                                                                                                                                                   Müellifin Tefsir Metodu
387                                                                                                                                                                                                                   Kıraat Farklılıkları Konusundaki Metodu
395                                                                                                                                                                                                                   Kelimelerin Açıklanması
400                                                                                                                                                                                                                   Edebî Kuralların Dikkate Alınması
405                                                                                                                                                                                                                   Karinelerin Dikkate Alınması
424                                                                                                                                                                                                                   Dayanakların İlim veya İlmî Olması
425                                                                                                                                                                                                                   Delaletlerin Kısımlarının Dikkate Alınması
427                                                                                                                                                                                                                   Ayetler İçin Bâtınların Zikredilmesi
429 Kaynaklar

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Şefaat Üzerine

    Bu kitap ilk önce adademik çevrelerce tanınan M. Hadi Esed'i'nin konuyu genel olrak ele alıp değe ...
  • Ehl-i Beyt Serisi-5 İmam Hüseyin

    Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu g&o ...