Düşünce ve Araştırma

Peşaver Geceleri

Peşaver Geceleri 726 Sayfa
Yazar : Seyyid Muhammed Musevi Yayınevi : Kevser

Pakistan'ın Peşaver şehrinde, gazete ve önemli dergilerin muhabirlerinden dört kişi ve Ehlisünnet ve Şia'nın muhterem şahsiyetlerinden yaklaşık iki yüz kişinin bulunduğu toplantıda her iki tarafın konuşma ve münazaraları kaydedilip ertesi gün gazete ve dergilerde yayınlanıyordu. Ben de bu gecelerde gerçekleşen konuşma ve tartışmaları, gazete ve dergilerden bir araya toplayıp "Peşaver Geceleri" adıyla siz muhterem okuyucuların dikkatine sunuyorum.

Müellif

Peşaver Geceleri

22               Nesep Tayini
34               Seyyid Emir Muhammed Abid
36               Seyyid Emir Ahmed (Şah Çırağ)
37               Seyyid Emir Ahmed'in (Şah Çırağ) Şahadeti
37               Şah Çırağ'ın Cesedinin Bulunması
38               Seyyid Alauddin Hüseyin
39               İbrahim Mücab
40               Benî Ümeyye'nin Feci Amelleri
40               Zeyd b. Ali'nin (a.s) Şahadeti
42               Cenab-ı Yahya'nın Şahadeti
43               Hz. Ali'nin (a.s) Kabrinin Bulunması
43               Hz. Ali'nin (a.s) Kabri Hakkındaki İhtilâf
45               İbrahim Mücab'ın Evlâtları
46               Şiraz Seyyidleri Tahran'da
84                  Zeydiyye İnancı
85                  Kiysaniyye İnancı
86                  Kaddahiyye İnancı
86                                     1- Nasıriyye
86                                     2- Sabahiyye
86                  Gulat İnancı
87                  On İki İmam Şiası'nın İnancı
89                  Marifet Hadisi'ne yönelik Eleştiri
89                  Marifet Hadisi'ne yönelik Eleştiri
89                  Eleştirinin Cevabı
91                  Sahih-i Buharî ve Sahih-i Müslim'deki Hurafeler
93                  Allah Teala'nın Görülmeyeceğine Dair Delil ve Hadisler
96                  Hz. Musa'nın Azrail'in Yüzüne Tokat Vurması!
97                  İnsaf, Basirete ve Mutluluğa Sebep Olur
99                  Şia'yı Şirk İle Suçlama
101                  Şirkin Çeşitleri
101                                     Açık Olan Şirk
101                                                      a) Zatta Şirk
101                                                                    Hıristiyanların İnancı
102                                                      b) Sıfatlarda Şirk
102                                                      c) Fiillerde Şirk
103                                                      d) İbadette Şirk
104                                                                        Adak Adama
106                                     Gizli Şirk
106                                                Sebeplerde Şirk
107                  Şia Hiçbir Şekilde Müşrik Değildir
109                  Âl-i Muhammed, Hakk'ın Feyiz Vesilesidir
110                  Sekaleyn Hadisi
111                  Taassuptan Uzak Olmak Saadete Sebep Olur
112                  Buharî ve Müslim, Yalancılardan Hadis Nakletmiştir
114                  Sekaleyn Hadisinin Senetleri
116                  Sefine Hadisi
120                  Dua-yı Tevessül
123                  Şehid-i Sani'nin Sayda Kadısı Tarafından Şehit Edilmesi
124                  İnsaflı İnsanlar İçin Güzel Söz
128                  Emir Emanullah Han'a Teşekkür
128                  Şehid-i Salis'in Şahadeti
130                  Ziyaretin Adabı Hakkında
131                  Ziyaret Namazı ve Namazdan Sonraki Dua
132                  İmamların Türbelerinin Eşiğini Öpmek Şirk Değildir
135                  Cisim Fani Olduktan Sonra Ruh'un Bâki Kalması
135                  Ruhun Kalıcı Oluşuna Dair Eleştiri ve Cevabı
137                  Avrupalı İlâhiyatçı Bilim Adamlarının Görüşleri
139                  Yezid'in Küfrüne ve Mürtetliğine Dâir Deliller
145                  Meçhul Asker Anıtı
146                  Âl-i Muhammed Hak Yolun Şehitleri
149                   Bizi Minnettar Ederek Hakikati Keşfettiniz
150                   İmamet Konusu Üzerinde Tartışma
151                   Dört Mezhebi Takip Etmenin Delili Yoktur
152                   Bu İlginç Olay İnsaflı Akıl Sahiplerinin Dikkatine Değer
156                   İmamet, Şia Akidesine Göre Ulvî Bir İlahî Makamdır
157                   İmamet Makamı, Nübüvvet-i Ammeden Daha Üstündür
159                   Peygamberlerin Mertebelerindeki Farklılık
160                   Nübüvvet-i Hasse'nin Özellikleri
166                   Amudî'nin Biyografisi
167                   Ömer b. Hattab'dan Menzilet Hadisi
167                   Haber-i Vahidin Ehlisünnet Mezhebindeki Hükmü
170                   Hz. Harun'un Konumunun Hz. Ali'yle Aynı Olduğunun İspatı
183                Menzilet Kelimesi Geneli (Umumiyeti) İfade Ediyor
195                Şeyh Yeniden Devreye Giriyor
195                Kimse Sahabelerin Faziletlerini İnkâr Etmiyor
198                Ebu Hureyre'nin Kimliği ve Yerilmesi
198                Hz. Ali Kur'an'dan ve Haktan Ayrılmaz
200                Şiîlerin, Muhalifler Karşısındaki Mazlumiyeti
201                Sünnî Âlimlerin Şiîlere İsnat ettikleri Yalanlar
201                İbn Abdurabbih'in Şiîlere Attığı İftiralar
203                İbn Hazm'ın İftiraları
204                İbn Teymiyye'nin İftiraları
207                Şehristanî'nin Yanıltmaları
208                Ebu Hureyre'yi Yeren Haberler ve Onun Durumu
214                Ebu Bekir ve Ömer'in Faziletleri Hakkındaki Hadisler ve Onların Reddi
218                                                                                        "Hasan ve Hüseyin Cennet Gençlerinin Efendileridir" Hadisi Karşısında Hadis Uydurmaları
219                Hz. Fatıma Âlemdeki Kadınların En Üstünüdür
224                Tayr-i Meşviy Hadisi
227                Hakikatin Beyanı
228                Zikir Ehli, Âl-i Muhammed'dir
231                Mağara Ayetinin Delil Getirilmesi ve Cevabı
233                Şahit ve Örnekler
235                Hakikatin Gözler Önüne Serilmesi
236                Bel'am b. Baura
236                Abid Bersisa
240                 Hz. Ali'nin Şanı Hakkında Üç Yüz Ayet
242                 Hz. Ali, Hz. Resulullah'a İlk İman Edendir
243                 Hz Ali'nin İslâm'daki Önceliği
250                 Hz. Ali, Bütün Ashaptan ve Ümmetten Daha Faziletliydi
254                 Hicret Gecesi Hz. Ali Hakkında Ayetin Nazil Oluşu
256                 Ehlisünnet Alimlerinin, Hz. Ali'nin Resulullah'ın Yatağında Yatmasının Ebu Bekir'in Resulullah'la Birlikte Mağarada Oluşundan Daha Üstün Olduğuna Dair İtirafları
257                                                                                                                                                                                               İlmî ve Dinî Tartışmalarda Ömer'in Şiddeti Yoktu
257                                                                                                                                                                                                                                                      Ömer'in, Hz. Ali'nin İlim ve Amel Açısından Üstünlüğünü İtiraf Etmesi
262                 Yine Hakikatin Ortaya Konması
268                 Hz. Ali, Allah ve Resulü'nün Sevdiği Bir Şahıstı
268                 Hayber Fethinde Rayet (Bayrak) Hadisi
276                 Velid Sarhoş Olduğu Hâlde Cemaat Namazı Kıldırdı
279                 Osman'ın Resulullah'ın Ashabına Darbe Vurması
279                 İbn Mes'ud'un Dövülmesi ve Ölümü
280                 Osman'ın Emriyle Ammar'ın Dövülmesi
283                 Ebuzer Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Çok Sevdiği Biriydi
286                 Ebuzer'in Rebeze'ye Zorla Gönderilmesi
286                 Ali b. Ebî Talib'deki Şefkat ve Merhamet
288                 Akil'i Fazla Yardım İstemesinden Dolayı Uyarması
289                 Muaviye'nin Suyu Kesmesi ve Ali'nin Merhameti
294                 Velâyet Ayeti Hakkındaki Şüpheler ve Cevapları
299                 Hudeybiye Vakıası
300                 Beklenmedik Sözler
305               Peygamber ve Ali'nin Nefsî Özdeşliği
306               Mübahele Ayeti
307               Hıristiyanların Mübahele İçin Hazırlanması
316               Hz. Ali Bütün Peygamberlerin Aynası İdi
317                                                          Teşbih Hadisi Etrafında Şeyh Muhammed b. Yusuf Gencî Şafiî'nin Açıklaması
320               İcmanın Reddine Dair Deliller
324               Usame'nin Fırsatçılarla Konuşması
328               Sekaleyn ve Sefine Hadisleri
332               Hz. Ali, Hakla Batılı Birbirinden Ayırt Edendir
338               Hilâfet Tayini Hakkında Yine Gerçeklerin Beyanı
346               İnsafla Yargılamak Gerek
351               Hakkı Savunmak Gerekir
356               Hakikatin Keşfi
358               Kes ile Nakes Arasındaki Fark
362               İmam Hüseyin (a.s) Makam Peşinde Değildi
372               İstenen Sonuç ve Gerçeğin Ortaya Çıkması
373               Ziyaretin Sevap ve Faydaları
378                 İslâm ve İmanın Farkı
380                 İmanın Mertebeleri
386                 Körü Körüne Taklit Etmek İnsana Yakışmaz
388                 İnsan İlme ve Akıla Uymalıdır
390                 İmam Cafer Sâdık'ın (a.s) Makamına İşaret
392                 Caferî Mezhebinin Çıkışı
400                 Rıdvan Biatine Dair Cevap
402                 Akabe Olayı ve Peygamber-i Ekrem'e Sûikast
403                 Hz. Peygamber Yalancılara Uymayı Emretmemiştir
404                 Ashabın Sakife'de Muhalefeti
404                 Sa'd b. Ubade'nin Ömer'e ve Ebu Bekir'e Muhalefeti
405                 Muaviye ve Amr b. As, Hz. Ali'ye Sövüyordu
406                 Sahabe Masum Değildir
406                 Sahabeden On Kişinin Gizlice Şarap İçmesi
408                 Sahabenin Ahdi Bozması
410                 Gadir-i Hum Hadisi ve Onun Niteliği
414                 Ashaba Uymak Hadisi Sahih Değildir
416                 Gazalî'nin Ashabın Ahdi Bozmaları Hakkındaki Sözü
417                 "Sırr'ul-Âlemin" Kitabı Gazalî'nin Kitabıdır
417                 İbn Ukde'nin Hâline İşaret
418                 Taberî'nin Ölümüne İşaret
418                 Nesaî'nin Öldürülmesi
419                 Mevlâ Kelimesine Eleştiri
424                 Hz. Ali'nin Rahbe'de Gadir Hadisini Delil Göstermesi
429                 Sahabenin Ahdi Bozması
430                 İnsaflıca Hüküm Vermek Gerekir
431                 Sahabe'nin Hudeybiye'de Kaçması
433                 Allah biliyor ki Ben Cedel Ehli Değilim
434                 Fedek'in Gasp Edilmesi
435                 "Ve Âti Ze'l-Kurba Hakkahu" Ayetinin Nüzulü
439                 Hz. Ali'nin Ebu Bekir'e Delil Getirmesi
441                 İnsaflıca Hüküm Vermek Gerekir
442                 Ali'ye Eziyet, Peygamber'e Eziyettir
443                 Ali'ye Sövmek Peygamber'e Sövmektir
443                 Hz. Ali, İlim ve Hikmet Kapısıdır
445                 Vesayet Hakkındaki Rivayetlerin Nakli
449                 Vesayet Hususunda Araştırma
449                 Vasiyete Değinen Bazı Sahabelerin Şiirleri
450                 Vasiyet Emrine İşaret
451                 Hz. Peygamber'in (s.a.a) Emrine İtaat Etmek Farzdır
452                 Peygamber'in Vasiyet Etmekten Alıkonması
455                 Taassup İnsanı Kör Ediyor
458                 Özrü Kabahatinden Büyük
460                 Kutbuddin Şirâzî'nin Ömer'in Sözlerine İtirazı
467                 Ömer b. Abdulaziz'in Fedek'i Geri Vermesi
468                 Fedek'in Bağış Olduğunun İspatı
469                 Mütesarrıftan Şahit istemek Şeriata Aykırıdır
470                 Zu'ş-Şahadeteyn Olan Huzeyme
470                 Fatıma'nın Şahitlerinin Reddedilmesi
472                 Hz. Ali (a.s) Sıddıkların En Üstünüdür
473                 Ali, Hak ve Kur'ân İledir
474                 Ali'ye İtaat, Allah'a ve Peygamber'e İtaattir
478                 Tathir Ayeti'nin Nüzulü Hakkında Eleştiri
479                 Hz. Peygamber'in (s.a.a) Eşleri Ehlibeyt'ten Değildir
482                 Ehlibeyt'in Humus Hakkından Mahrum Kılınması
484                 Allah-u Teala Ali'yi Peygameber'in Şahidi Kılmıştır
486                 Hz. Ali'yi İncitenleri Kınayan Rivayetler
492                 Hz. Fatıma'nın Gazabını Eleştiri ve Onun Yanıtı
492                 Fatıma'nın Kalbi ve Tüm Âzası İmanla Dolu İdi
493                 Fatıma'nın Gazabı Dinî İdi
496                 Ebu Bekir ve Ömer'in Hz. Fatıma'yı Ziyaret Etmesi
498                 Fatıma'nın Gece Yarısı Defnedilmesi
498                 Fatıma'nın Dertleri Kıyamete Kadar İçler Acısıdır
501                 İfk Olayı
503                 Nuh'un ve Lut'un Hanımlarının hıyanet Etmesi
504                 Aişe'nin Hâline ve Tavırlarına İşaret
505                 Aişe'nin Hz. Peygamber'e Eziyet Etmesi
507                 Resulullah'ın Eşi Sevde'nin Sözü
508                 Hz. Ali'nin Faziletleri Sınırsızdır
508                 Hz. Ali'nin Fazilet ve Menkıbeleri Hakkında Hadisler
509                 Ali'ye Sevgi İman, Buğz ise Nifak ve Küfürdür
516                 Aişe'nin Osman Hakkındaki Çelişkili Sözleri
518                 Ümmü Seleme'nin Aişe'ye Nasihati
525                 Hz. Ali Diğer Halifelerden Daha Seçkindi
527                 Hz. Ali'nin Nesebinin ve Soyunun Temizliği
529                 Hz. Ali'nin (a.s) Cismânî Soyu Hakkında
533                 Ebu Talib'in (r.a) İmanı Hakkında İhtilâf
533                 Şia'nın Ebu Talib'in (r.a) İmanına Dair İcması
534                 Zahzah Hadisi ve Onun Cevabı
535                 Ebu Talib'in (r.a) İmanına Dair Deliller
538                 Ebu Talib'in, Ölüm Anında "Lâ ilâhe İllallah" Kelimesini Söylemesi
542                                                                                          Muhammed b. Ebubekir Hz. Ali'nin Takipçilerinden Olduğundan Dolayı Onu Müminlerin Dayısı Saymamışlardır
543                 Muaviye Vahiy Katibi Değil, Mektupların Katibiydi
548                 Hz. Ali'nin (a.s) Düşmanı Kâfirdir
553                 Yine Ebu Talib'in İmanına Dair Deliller
554                 Cafer'in, Babası Ebu Talib'in Emriyle İman Etmesi
557                 Ebu Talib'in İmanını Saklamasının Sebebi
558                 Gerçekte Sünnîler Rafızî, Şiîler ise Sünnîdirler
559                 Mut'anın Helâl Olduğuna Dair Deliller
567                 Müçtehit, Hükümleri Değiştirebilir mi?
570                 Hz. Ali (a.s) Kâbe'de Doğmuştur
575                 Hz. Ali'nin İsminin Konulması İçin Levhanın Nüzulü
576                 Hz. Ali'nin Züht ve Takvası
577                 Abdullah Rafi'nin Rivayeti
577                 Suveyd b. Gafele'nin Rivayeti
578                 Hz. Ali'nin Helva Yememesi
579                 Hz. Ali'nin Elbisesi ve Giyimi
580                 Zurar b. Zamure'nin Muaviye'yle Konuşması
583                 Hakikat Ehli, İnsafla Yargılasınlar
591                 Şıkşıkıyye Hutbesine Yönelik Eleştiri ve Yanıtı
592                 Seyyid Razî'nin Durumuna İşaret
600              İbn Sabbağ Malikî'nin Hz. Ali'nin İlim ve Faziletleri Hakkındaki Açıklaması
602                                                                                                 Ömer'in Hz. Peygamber Zamanında Teyemmüm Hakkında Yanılması, Hilâfeti Döneminde ise Yanlış Hüküm Vermesi
604              Muaviye'nin Hz. Ali'nin Makamını Savunması
606              Hz. Ali Hilâfet Makamına Daha Layık İdi
606              İnsaflıca Hüküm Vermek Gerekir
607              Hırsız ve Ziyaretçiler Hikayesi
608              Dinî İnançlar Körü Körüne Olmamalıdır
612              Toprağa Secde Etme Konusunda İhtilâf
612              Hakikatin Üzülerek İfade Edilişi
618              Sarığa Meshetmek de Kur'ân'a Aykırıdır
618              Dikkat Etmek ve İnsafla Yargılamak Gerekir
620              Kerbela Toprağına Secde Etmenin Sebebi
623              Ehlisünnet Âlimlerinin Ameli İlginçtir
634              İlim İki Kısımdır; Zatî ve Arazî
637              Peygamber ve Vasiler Gayp İlmini Biliyorlardı
640              Medine Hadisini Nakleden Râviler
644              "Ben Hikmet Eviyim" Hadisinin Beyanı
658              Gaybdan Haber Vermesi
672              İnsaf Üzere Hüküm Vermek Gerekir
674              Altı Kişinin Şia Mektebine Girmesi
704 Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Berzah Alemi

    İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: Gerçekten kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahç ...
  • Mizan’ul Hikmet 14. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...