Düşünce ve Araştırma

Mutahhari'den 10 Konuşma

Mutahhari'den 10 Konuşma 252 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Murtaza Mutahhari

-Takva

-Takvanın Sonunçları

-Emr-i Maruf ve Nehy-i Münker

-İslâm'da İçtihat Esası

-Dinî Düşünceyi İhya Etmek

-İlim Farizası

-Genç Neslin Yönlendirilmesi

-Hitabet ve Minber

-Âlimler Kurumundaki Temel Sorunlar

Mutahhari'den 10 Konuşma

2 Giriş
24                      Takvanın İki Büyük Neticesi
24                      Takva ve Aydın Görüşlülük
29                      Takva ve Pratik Hikmet
30                      Aklın Düşmanlarının Düşmanı
31                      Takvanın Aydın Görüşlülük Üzerindeki Etkisinin Sırrı
35                      Acaba Zekâ Akıldan Farklı mıdır?
37                      Takva ve Duyguların Latifleşmesi
38                      Takva ve Zorlukları Yenme Gücü
38                      İki Tür Zorluk
44                                                Fakihlerin Beyan Ettiği Meseleler
46                                                İslâm Tarihinde Hisbe ve İhtisap
49                                                İhtisap Dairesinin Görevlerinin Çerçevesi
50                                                İyiliği Emretme, Sadece İhtisap Dairesinin Görevlerinden Değildir
50                                                İhtisabın Kutsallığı ve Saygınlığı
51                                                Geçmişte Müslümanların Islahçı Görüşlerinin Genişliği
51                                                İslâm'ın Tavsiye ve Tekidi
53                                                Halkın Islahata Karşı Kayıtsızlığı
53                                                Son Zamanlarda İyiliği Emretmenin Durumu
54                                                Unutulmuş Olan Esas
55                                                Nasihat mi, Vurmak mı?
55                                                İhlâs ve Amel Yolu
58                                                Dil ve Kulaktan Gereğinden Fazla Beklenti
58                                                Toplu Amel
59                                                Mantık mı, Kulluk mu?
66                            İçtihat Nedir?
66                            Meşru Olmayan İçtihat
69                            Meşru İçtihat
71                            Ahbarîliğin Ortaya Çıkışı
73                            Ahbarîlik İle Mücadele
74                            İki Düşünce Tarzına Örnek
76                            Gayri Meşru Taklit
78                            İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Gayri Meşru Taklit Hakkındaki Hadisi
79                            Günahların Âlimlere Etki Etmediğine Dair Avamın Düşüncesi
81                            Meşru Taklit
82                            Niçin Ölü Birisini Taklit Etmek Caiz Değildir?
84                            Fakihin Dünya Görüşünün Fetvalarındaki Etkisi
85                            Gereklilikleri İdrak Edebilme
86                            Önemli Bir Öneri
86                            İlimlerde Uzmanlık Alanlarının Belirlenmesi
87                            Fıkhın Bin Yıllık Gelişimi
87                            Fıkhî Şura
96                                       Her Yüzyılda Bir Din Müceddidi Teorisi
99                                       Her Bin Yılda Bir Yenilenme
101                                       Bulunduğumuz Asırdaki Müslümanların Geri Kalmışlığı
103                                       Şia'nın Mürcie Fırkasından Farkı
110                Müslüman Halkların Durumu
116                İslâm Buyruğunun Terk Edilmesinin Nedeni
117                Hangi İlim
118                Hazırlık Farizası
119                İslâmî Toplumun İzzet ve Bağımsızlığı Esası
119                İlim; İzzet ve Bağımsızlığın Temelidir
119                İlim Farizası Diğer Farzların Anahtarıdır
120                Netice
120                Dinî ve Dinî Olmayan İlimler
121                Kadının Tahsili
124                Kim Günahkârdır?
124                Kutsal Cihat
125                Çünkü İlim Öğrendin
126                İnsanın Cehaletle Mücadelesi
129                Hizmet ve Hayırda Yarışma
137                              İki Tür Yükümlülük
139                              Vesilelerin Geçici ve Değişken Oluşu
141                              Peygamberlerin Mucizelerinin Farklı Olmasının Sebebi
142                              Peygamberlerin Yöntemi
143                              En İyi Öğrenciler
145                              Genç Nesil mi, Genç Düşünce mi?
146                              Kendi Zamanının Âlimi Ol
147                              Ne Yapmak Gerekir?
148                              İki Nesle Örnek
150                              Bugünkü Genç Nesil
151                              Bu Neslin Sorunlarını Anlamalıyız
154                              Dinsiz Mekteplere Eğilim Nedenleri
155                              Fikrî Gelişimin Göstergesi
155                              Kur'ân ve Onun Terkedilmişliği
159                  Hitabetin İslâm İle Arasındaki Bağ
161                  Hitabetin Gelişim ve Değişiminde İslâm'ın Etkisi
162                  Din Metinlerinde Hitabet
162                  Cuma Namazı
164                  Cuma Günleri Toplanmanın Asıl Amacı
165                  Cuma Hutbelerinin İçeriği
166                  Sekizinci İmam'ın Cuma Hutbesiyle İlgili Rivayeti
168                  İslâm'da Nasihat
169                  Niçin Aramızda Nasihat, Hutbeden Daha Yaygındır?
169                  Nehcü'l-Belâğa'da Vaaz ve Hutbe
171                  Hüseynî Hitabeler
175                      Şia'da Hitabenin Aşura Hadisesi İle Bağı
183                      Mersiyehanlığın Durumunun Islahının Zarureti
184                      İyiliği Emretmenin Islahının Zarureti
185                      Hatibin Vazifeleri
185                      Nasihat
186                      Maslahatların Söylenmesi
187                      Dinî ve Sosyal Bilinç
187                      Hidayet Ne Demektir?
190                      İhlâs
191                      Şahsiyet Çığırtkanlığının Yapılması
192                      Nabza Göre Şerbet Verme
193                      Hatip Halkı Olaylardan Haberdar Etmelidir
194                      Endülüs Faciası
195                      Dünyanın Değişik Bölgelerindeki Müslüman Kardeşlerimiz
196                      İslâm'ın Sözcüleri; Hatipler
199                                    İlgi ve Sorumluluk
200                                    Temel Sorun
201                                    Salih Kurum ve Düzen
203                                    Dinî İlim Havzalarımızın Meziyetleri
206                                    Noksanlar
207                                    Bütçe Meselesi
210                                    Temerküz ve Güç
211                                    Kuvvet ve Zayıf Yönler
211                                    Şiî Âlimliği ve Sünnî Âlimliği
213                                    Güç ve Özgürlük
213                                    Avamzedelik
218                                    Islah Yolu
219                                    Geçim
221                                    İman ve Takvanın Etkisi
222                                    Düzen, Nizam ve Kurumsallaşmanın Değeri
223                                    Vaaz ve Tebliğ
224                                    Uyarı ve Nasihat
225                                    Ümit ve Beklenti

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Mizan’ul Hikmet 11. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...
  • Faiz

    Faiz, iktisadî hayatın en eski problemlerinden biridir. Faize meşruluk kazandıran devirler, bütün&uum ...