Kur'an ve Hadis

Kur'an İlimlerine Giriş

Kur'an İlimlerine Giriş 311 Sayfa
Yayınevi : el-Mustafa Yazar : Muhammed Hadi Marifet

Kur’an-ı Kerim’i anlama gayreti hicri beşinci asırdan itibaren ise “Ulûm-u Kur’an (Kur’an İlimleri)” başlığı altında sürdürülmüştür. Günümüze kadar yüzlerce Kur’an ilimlerini bir araya getiren ve “Ulûm-u Kur’an” başlığını taşıyan eserler yazılmış, bu alanda takdire şayan kitaplar kaleme alınmıştır. Müslümanların Kur’an-ı Kerim’i anlama gayretlerine paralel olarak Kur’an ilimleri ile alakalı eserlerin telifi de nitelik ve nicelik itibariyle gelişerek devam etmiştir. Özellikle yakın dönemde kaleme alınan eserlere oryantalistlerin Kur’an-ı Kerim çerçevesinde oluşturdukları şüpheleri yok edecek açıklayıcı bilgiler ilave edilmiştir.

Çağımızda Kur’an ilimleri alanında kendisini yetiştirmiş en önemli ve büyük âlimlerden biri de hiç şüphesiz Üstad Muhammed Hadi Marifet’tir. Kendisi ömrünü Kur’an’a, tefsire ve Kur’an ilimlerine adamış, bu alanda çok kıymetli eserler kaleme almış, alanında uzman nice ilim erbabını yetiştirmiştir.

Özellikle kendisinden geriye bıraktığı bu kitabı alanında yazılmış kaynak eserlerden biridir.

Kur'an İlimlerine Giriş

13 Önsöz
17                                           Genel Olarak Vahiy
17                                                             Vahyin Tanımı
18                                                             Kur’an’da Vahiy
25                                           Vahyin Mümkün Oluşu
26                                                                 İnsanın Ruhsal Boyutu
29                                           Vahyin İnişinin Niteliği
30                                                                      1- Varaka b. Nevfel Yalanı
35                                                                      2- Garanik Yalanı (Şeytan Ayetleri)
43                                           Vahiy Yazıcıları
49                                           Vahiy Dili
53                                                     1- Hükümler ve Sorumluluklar
53                                                     2- Misaller ve Hikmetler
56                                                     3- Gayb Âlemiyle İlgili Sözler
58                                                     4- Öğretiler ve Tanıma Esasları
61                                           Kur’an Yapısının Vahyani Oluşu
67                                        Kur’an’ın Nazil Oluşu
68                                                                   Kur’an’ın İnişinin Başlangıcı
69                                                                   İnişin Üç Yıl Gecikmesi
70                                                                   Kur’an’ın İniş Süresi
81                                        İlk Ayet ve İlk Sure
85                                        Son Ayet ve Son Sure
89                                        Mekkî ve Medenî Sureler
92                                                                 Mekkî ve Medenî Sureleri Tanımanın Kriterleri
95                                                                 Mekkî veya Medenî Oluş Hakkındaki Şüpheler
101                                        İniş Sırası
104                                                       Anlaşmazlığa Düşülen Sureler
108                                                       Farklı Ayetler
111                                        İniş Sebepleri
113                                                        İniş Sebebi ya da Şe’n-i Nüzul
114                                                        Tenzil ve Tevil
114                                                        İniş Sebebi, Tenzil ve Tevil’in Fıkıhsal Kullanımı
117                                                        İniş Sebebini Öğrenmenin Yolları
119                                                        İniş Sebebini Nakledenin Orada Bulunması
121                                        Kur’an’ın İsimleri ve Sıfatları
125                                        Sure ve Ayet Kavramı
129                                        Surelerin İsimleri
131                                                           Bazı Surelerin Farklı İsimleri
132                                                           Surelerinin Grupsal Adları
133                                        Surelerin ve Ayetlerin Sayısı
139                                                  Kur’anın Mushaf Haline Getirilmesi
141                                                                                       Hz. Ali’nin Mushaf’ının Özellikleri
143                                                                                       Hz. Ali’nin (a.s) Mushaf’ının Akıbeti
145                                                  Zeyd b. Sabit’in Kur’an’ı Toplaması
146                                                                                             Zeyd’in Kur’an’ı Toplama Metodu
149                                                  Sahabelerin Mushafları
149                                                                         İbn Mesud’un Mushaf’ı
151                                                                         Ubey b. Kâ’b’ın Mushaf’ı
153                                                  Mushafların Tekleştirilmesi
153                                                                               Mushaflar Arasında İhtilâflar
156                                                                               Huzeyfe’nin Medine’ye Gitmesi
157                                                                               Osman’ın Sahabelerle İstişare Etmesi
157                                                                               Mushafları Tekleştirme Kurulu
159                                                                               Sahabelerin Tutumu
160                                                                               Ehli Beyt İmamlarının Tutumu
160                                                                               Mushafların Tekleştirilmeye Başlanıldığı Yıl
163                                                                               Mushafları Tekleştirmenin Aşamaları
167                                                  Osmanî Mushafların Sayısı
171                                                                               Osmanî Mushafların Genel Özellikleri
179                                                  Arap Hattının Oluşması
180                                                                            Mushaf’ta Noktayı Kullanan İlk Kişi
181                                                                            Harake ve İrab Şekli
183                                                                            Bütünleyici Son Değişiklikler
186                                                                            Kur’an’ın Tekâmülü
191                                      Kur’anda Nesh
191                                                     Neshin Tanımı
192                                                     Nesh Konusunun Önemi
193                                                     Neshin Hikmeti
193                                                     Neshin Hakikati
195                                      Kur’an’daki Nesh Çeşitleri
195                                                                      1- Hükmün ve Ayetin Birlikte Kur’an’dan Kaldırılması
196                                                                      2- Hükmün Kalıp Ayetin Kur’an’dan Kaldırılması
197                                                                      3- Ayetin Kalıp Hükmün Kur’an’dan Kaldırılması
197                                                                      4- Şartlı Nesh:
200                                                                      Mensuh Ayetlerin Sayısı
201                                      Nesh Hakkında Bazı Şüpheler
207                                        Muhkem ve Müteşabih Ayetler
207                                                                     İhkam ve Teşbihin Tanımı
209                                                                     Tefsir ve Tevilin Tanımı
212                                                                     Aslî ve Arazî Teşbih
217                                                                     Müfessirlere Göre Teşbih
221                                        Kur’an’da Müteşabih Ayetlerin Oluş Nedeni
225                                        Müteşabihlerin Tevilini Kim Bilebilir?
231                                        Müteşabih Ayetlerden Örnekler
231                                                                        Cemal ve Celal Sıfatları
234                                                                        Tahayyüzün Reddi
239                                                                        Yüce Allah’ı Görme
241                                                                        Beden Azaları
243                                                                        İrade ve Özgür Olma
246                                                                        Hatim ve Mühürleme
251                                                Ebedi Bir Mucize Olarak Kur’an
251                                                                                Konunun Tarihi Geçmişi
252                                                                                Bir Savunma Gereksinimi Olarak Mucize
257                                                Kur’an’ın Meydan Okuması
257                                                                              Tahaddinin Aşamaları
261                                                Kur’anın Mucize Olduğu Yönler
267                                                Mucizenin Boyutları
269                                                Beyani Yönden Mucize Oluşu
269                                                                            1- Kelimelerin Seçimi
270                                                                            2- Açıklama Yöntemi ve Metodu
271                                                                            3- Kur’an’ın Ahenk Dizgisi
274                                                                            4- Ayetlerin Manevi Uyumu
277                                                                            5- İnce Noktalar
279                                                Bilimsel Yönden Mucize Oluşu
283                                                                              Bilimsel Ayetlerden Örnekler
293                                                Teşrii Yönden Mucize Oluşu
294                                                                             Öğretiler ve Ahkâm
301                                                Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İmam Hüseyin ve Kerbela c.2

    Elinizdeki eser, Şehit Mutahharî’nin sohbetlerini gerçekleştirdiği Hüseyniye-i İrşad’da ...
  • Tefsir Ekolleri c.1

    Elinizdeki çalışma, ilk müfessirleri tanıtmada yeni bir kategorilendirmeye gitmiştir ve muhteva bakımında ...