İnanç

Kelamî Fırkalar ve Mezhepler

Kelamî Fırkalar ve Mezhepler 380 Sayfa
Yazar : Üstad Ali Rabbani Gulpaygani Yayınevi : el-Mustafa

Din ve mezhepler konusunu araştıran ilim dalında ana hedef; insanının çeşitli dinler ve mezheplerin tarih ve inançlarını araştırarak, onların ortak ve farklı yönlerini tanıması ve Hak dini savunma ve diğer dinler ve mezhepleri eleştirmede basiret ve bilgiyle hareket edip gerçekçi ve objektif bir şekilde hükmetmesidir.

Bu ilmin yöntemi, nakli ve akli metodun birleşimidir. Yani müfredat olarak (akait, her din ve mezhebin mensuplarının görüşleri) nakil yoluyla elde edilmesi gerekir. Ardından da akıl ve düşünceden faydalanarak onun hakkında araştırma ve incelemeye başlanılmalıdır. Müfredatı elde etmek için her şeyden önce her mezhebin muteber âlimleri ve kitaplarına başvurmak gerekir. Zaruri durumlar dışında diğerlerinin görüşüne istinat etmekten kaçınmak gerekir. Son durumda da yine nakletme hususunda taassupla ve emanetin aslına bağlı kalmamakla suçlanan kimselerin görüşlerine dayanılmamalıdır.

Kelamî Fırkalar ve Mezhepler

11                            Birinci Ders Milel ve Nihal İlmi Nedir?
15                            İkinci Ders Yetmiş Üç Fırka Hadisi
21                            Üçüncü Ders Kelâmî Fırka ve Mezhepler
27                            Dördüncü Ders İlk İhtilaflar
33                            Beşinci Ders Akaidde Selefin Yöntemi
39                                  Altıncı Ders Şia Terimi Hakkında
43                                  Yedinci Ders Abdullah bin Sebe Efsanesi
47                                  Sekizinci Ders Şia Tarihindeki Siyasî ve Sosyolojik Değişiklikler
61                                  Dokuzuncu Ders Şia’nın Fırkaları
67                                  Onuncu Ders İsmailiyye ve Onun Dalları
75                                  On Birinci Ders İsmailîlerin İnançları, İlmî Eserleri ve Âlimleri
83                                  On İkinci Ders Fatımîler ve Karmatîler
95                                  On üçüncü Ders Diğer İsmailiyye Fırkaları
101                                  On Dördüncü Ders Zeydiyye’nin Ortaya Çıkışı ve Zeyd bin Ali’nin İtikadı
111                                  On Beşinci Ders Zeydiyye ve İmamet
125                                  On Yedinci Ders Zeydiyye’nin Kelâmî İnançları ve Âlimleri
131                                  On Sekizinci Ders Zeydiyye Mezhebinin Kıyam ve Şehadet Önderleri
141                                  On Dokuzuncu Ders Oniki İmam Şia’sı (İmamiyye / İsnâaşeriyye)
145                                  Yirminci Ders İmamiyye Mezhebi ve İtikadi Konuları Araştırma Yöntemi
151                                  Yirmi Birinci Ders Meşhur İmamiyye Mütekellimleri (2-5 y.y.)
157                                  Yirmi İkinci Ders Meşhur İmamiyye Mütekellimleri (5-8 y.y)
169                                              Yirmi Üçüncü Ders Ehl-i Sünnet Teriminin Beyanı
173                                              Yirmi Dördüncü Ders Ehl-i Hadis ve Hanbelîler
177                                              Yirmi Beşinci Ders Selefiyye Mezhebi
183                                              Yirmi Altıncı Ders Eş’ariyye Mezhebinin Önderi
191                                              Yirmi Yedinci Ders Eş’arî’nin Kelâmî Metodu ve Yenilikleri
199                                              Yirmi Sekizinci Ders Eş’arî Mezhebindeki Değişiklikler ve Eş’ariyye’nin Akılcıları
205                                              Yirmi Dokuzuncu Ders Eş’arî Mezhebinin Meşhur Mütekellimleri
211                                              Otuzuncu Ders Mâturidiyye Mezhebinin Kurucusu
221                                              Otuz Birinci Ders Mâturidî’nin Kelâm İlmindeki Metodu
227                                              Otuz İkinci Ders Mâturidiyye, Adliyye ve Mutezile Görüşlerinin Mukayesesi
235                                              Otuz Üçüncü Ders Mâturidî Kelâmı
241                                              Otuz Dördüncü Ders Meşhur Mâturidî Mütekellimleri
249                                                          Otuz Beşinci Ders Kaderiyye Fırkası
255                                                          Otuz Altıncı Ders Mutezile Mezhebi’nin Ortaya Çıkış Tarihi ve Kurucusu
261                                                          Otuz Yedinci Ders Mutezile Mezhebi’nin Temelleri
267                                                          Otuz Sekizinci Ders Mutezile Mezhebindeki Tarihî Değişiklikler
277                                                          Otuz Dokuzuncu Ders Mürcie Fırkası
283                                                          Kırkıncı Ders Haricî Fırkaları
283                                                          Kırkıncı Ders Haricî Fırkaları
289                                                          Kırk Birinci Ders İbaziye Fırkası
295                                                          Kırk İkinci Ders Cehmiyye
301                                                          Kırk Üçüncü Ders Dirariyye, Neccariyye ve Kerramiyye
309                                    Kırk Dördüncü Ders Gulat ve Aşrıya Gidenler
315                                    Kırk Beşinci Ders Dürzî Fırkası
321                                    Kırk Altıncı Ders Nusayrîyye Fırkası
325                                    Kırk Yedinci Ders Ehl-i Hakk Fırkası
329                                    Kırk Sekizinci Ders Şeyhiyye ve Keşfiyye Fırkaları
335                                    Kırk Dokuzuncu Ders Bâbiyye ve Bahailik Tarikatları
343                                    Ellinci Ders Kadyaniyye veya Ahmediyye
349                                                   Elli Birinci Ders Haşviyye ve Râfızî
353                                                   Elli İkinci Ders Adliyye
357                                                   Elli Üçüncü Ders Tefvîz ve Mufavvaza
357                                                   Elli Dördüncü Ders Te’vîl ve Muavvelle
367                                                   Elli Beşinci Ders Sıfatiyye ve Muattıle
373                                                   Elli Altıncı Ders Müşebbihe ve Mücessime
377                                                   Elli Yedinci Ders Tafzîliyye ve Vaîdiyye

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İslam'da Şia

    İslam'da Şia adıyla yayınlanan bu kitap, Batı dünyasına Şia mezhebini tanıtmak için yapılmış olan ara ...
  • Şam Ziyaretleri

    İlk insanın yaratıldığın andan günümüze kadar çeşitli medeniyetlere şahit olan günüm& ...