Düşünce ve Araştırma

İslami Açıdan Gençlik Psikolojisi

İslami Açıdan Gençlik Psikolojisi 248 Sayfa
Yayınevi : el-Mustafa Yazar : Dr. M. Ali Haci Dehâbâdî - Dr. S. Ali Huseynîzâde

Bizlerin, gençlere karşı takındığımız hâl ve hareket, tavır ve davranışlarımız, onlara karşı olan hislerimizin tümü, onlara olan bakış açımızdan kaynaklanmaktadır. Bizlerde var olan bu bakış açısı ve tutum, birçok âdet ve çeşitli kaynaklarla şekillenmiş olan ideoloji ve inançlar doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

Yaşam okulu olan İslâm dini, bizlere bu âlemde var olanlara karşı oldukça zarif ve özel bir bakış açısı sunmaktadır. "Hilafetullah" yani Allah'ın yeryüzündeki halifesi olma hasebiyle insan, diğer tüm canlılara nazaran üstün ve seçkin bir yere sahip olmuş ve hatta meleklerden de üstün olup, onların secde ettiği varlık olagelmiştir.

İslâm dininin insana ve onun hayatına olan genel bakış ve nazarı, onun çocuğa, ergenlik çağında olana, gence veya yaşlıya olan bakışı ile aynıdır. Bizim, İslâm dininin görüşlerine aşina olup, bu mektebin insan hakkında ortaya koyduğu öğreti ve ideolojileri, aynı zamanda insanın hayatındaki her evresinde ortaya koyduğu genel düşüncelerini bilmemiz, hepimiz için çok önemlidir.

İslami Açıdan Gençlik Psikolojisi

19                                                                                       Giriş
21                                                                                       Birinci Konu: Bakışın Anlamı, İşlev ve Önemi
21                                                                                                                                          1. Bakışın Anlamı
22                                                                                                                                          2. Bakışın İşlev ve Önemi
25                                                                                                                                          3. Gayr-i İslâmî Bakışta Gençlik
30                                                                                       İkinci Konu: Genç Kimdir?
32                                                                                                                  1. Allah’ın En Güzel Yaratığı Eseri, Gençlik
33                                                                                                                  2. Bilinmeyen Değer, Gençlik
34                                                                                                                  3. Gençlik Çağını Ganimet Bilmek
35                                                                                                                  4. Gençlik Döneminden Faydalanmak, Peygamberin (s.a.a.) Duası
36                                                                                                                  5. Dindar Genç, Allah’ın İftihar ve Kıvanç Kaynağıdır
37                                                                                                                  6. Gençlik, Sorumluluk ve Görev Döneminin Başlamasıdır
38                                                                                                                  7. Kıyamet Gününde Gençlik Hakkında Hesaba Çekilme
38                                                                                                                  8. Gençliğin Çehresindeki İyiler ve İyilikler
39                                                                                                                  9. Güzel Ahlâklı Gençler Toplumun Gizli Hazineleridir
44                                                                                                                  10. Genç, İlâhî Rahmet ve Lütfun Kapsamındadır
46                                                                                       Üçüncü Konu: İslâm Dini Açısından Gençlik Çağının En Önemli Özellikleri
47                                                                                                                                                                              1. Kolay Etkilenen ve Yetenekli Ruh Yapısı
48                                                                                                                                                                              2. Şiddetli Ruhsal Bunalımlar
51                                                                                                                                                                              3. Din ve Mânevîyatta Eğilim
55                                                                                                                                                                              4. Fiziksel Güç ile Dolu Genç
57                                                                                                                                                                              5. Gencin Aklî (Ussal) ve İdrakî (Anlayıp Kavrama) Yetenekleri
57                                                                                                                                                                              5. Gencin Aklî (Ussal) ve İdrakî (Anlayıp Kavrama) Yetenekleri
58                                                                                                                                                                              6. Genç ve Yetersiz Bilgi, Birikim
60                                                                                                                                                                              7. Alınganlık ve Hassasiyet
61                                                                                                                                                                              8. Gencin Güzellik Arayışı ve Güzel Olma Arzusu
62                                                                                                                                                                              9 ve 10. Gencin Birey Olma ve Sorumluluk Alma İsteği
63                                                                                                                                                                              11. Yumuşak Kalplilik ve Esneklik
64                                                                                                                                                                              12. Gencin Arzu ve Hayalleri
66                                                                                                                                                                              Sonuç
69                                                                               Giriş
71                                                                               Birinci Konu: Tasvip Edilen Davranışların Ortaya Çıkma ve Güçlendirilmesi Usulü
71                                                                                                                                                                      1. Fikir ve Gidişat Birliği
74                                                                                                                                                                      2. Dolaylı Yöntemlerin Doğrudan Yöntemlere Önceliği
77                                                                                                                                                                      3. İyi Niyet
79                                                                                                                                                                      4. Olumlu Düşünce
80                                                                                                                                                                      5. Sevgi ve Mahabbete[1] Dayanan Eğitim
84                                                                                                                                                                      6-7. İşbirliği ve Sorumluluk Vermek
86                                                                               İkinci Konu: Olumsuz Davranış, Duygu ve Bakış Açısının Düzeltilmesine Dair Usuller
89                                                                                                                                                                           1. Haklı ve Mantıklı İhtiyaçların Karşılanması
93                                                                                                                                                                           2. Az ve Öz Sınırlama ile Kontrol ve Hidayet Etmek
94                                                                                                                                                                           3. Kendini Kontrol Etmek ve İç Denetime Özendirmek
97                                                                                                                                                                           4. İyiliği Emredip, Kötülükten Menetmek Kültürünün Özellikle Aile İçerisinde Yaygınlaştırılması
99                                                                                                                                                                                                                                                                                           a. İyiliği İsteyen Nasihatler
102                                                                                                                                                                                                                                                                                           b. Olumsuz Davranışlar ve Sonuçları Hakkında Bilgilendirmek
104                                                                                                                                                                                                                                                                                           c. Yoldan Çıkmışların Oyun ve Hilelerine Karşı Bilinçlendirmek
106                                                                                                                                                                                                                                                                                           d. Pozitif Tedavi Metodu, Olumlu ve Doğru Davranışların Ortaya Çıkarılıp Takdir Edilmesi
111                                                                    Giriş
112                                                                    1. Kendini Tanımak
115                                                                    2. Toplumsal, Medeni Kuralların ve Toplumdaki Diğer Fertler ile Olumlu İlişkiler Kurmanın Öğretilmesi
116                                                                                                                                                                                a. Büyükler ve Yaşlılar ile İletişimin Öğretilmesi
118                                                                                                                                                                                b. Yaşlıların Deneyim ve Tecrübelerinden Faydalanmanın Öğretilmesi
118                                                                                                                                                                                c. Büyüklerin Davranışlarından Örnek Alınmasının Öğretilmesi
120                                                                    3. Toplumsal Olaylara Karşı Bilinçli Bakış Açısı Kazandırmak
122                                                                    4. Gerekli Bilgi ve Eğitimlerin Fiziksel Güç ve Sağlığın Olgunlaşması İçin Gösterilmesi
124                                                                    5. Ebeveynler ile İlişkilerin Düzeltilmesine Dair Gereken Eğitim
134                                                                    6. Gençlerin Dinî Tanıma ve Mânevî Yönden Yetiştirilmesi Eğitimine Özen Gösterilmesi
135                                                                                                                                                                  a. İslâm hukuku ve fıkhî açıdan olması ve olmaması gerekenler (Vacibat ve Muharremat)
136                                                                                                                                                                  b. Müstehap ve mekruhların öğretilmesi
137                                                                                                                                                                  c. Din ve dindarlık terbiyesinin temellerinin öğretilmesi
139                                                                                                                                                                  d. Kur’ân okumanın öğretilmesi
140                                                                                                                                                                  e. Din inancı ve bilgilerinin öğretilmesi
141                                                                    7. Ahlâkî Kural ve İçeriklerinin Öğretilmesi
147                                                                    8. Cinsel bilgilerin öğretilmesi
157                                          Birinci Konu: Gençliğin Önem ve Değeri
163                                          İkinci Konu: Gencin ve Gençliğin Özellikleri
180                                          Üçüncü Konu: Gençlerin Eğitimi Metodu (Usulü)
197                                          Dördüncü Konu: Gençleri Eğitme Yöntemleri
213                                          Beşinci Konu: Gençlerin ve Ebeveyn (Anne ve Baba)’lerin Sorumlulukları
217                                          Altıncı Konu: Toplumun Gençlere Karşı Genel Bakışı
219                                          Yedinci Konu: Gençlik Öğrenim Programının İçeriği
221                                          Sekizinci Konu: Eğitimin Sınırları
228                                          Dokuzuncu Konu Nefsin Gençliği
230                                          Onuncu Konu Genç Eğitiminde Zararların Tanıtımı
241 Kaynaklar

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar