İnanç

İslam ve Cinsiyet Farklılıkları

İslam ve Cinsiyet Farklılıkları 384 Sayfa
Yayınevi : el-Mustafa Yazar : Hüseyin Bustan

Bu kitabın asıl hedefi bir taraftan, fıkhî istinbat metodundan yararlanarak İslam'da cinsiyet farklılıklarının yerini belirtmek, diğer taraftan da, esasen toplumsal tahlillerden yararlanarak bu farklılıkları değerlendirmek ve izah etmektir.

Kitapta konular şu şekilde ele alınmıştır: Her konunun başında, söz konusu bahsin toplumsal gerçekleri kısaca anlatılmış ve genellikle feminist görüşlere değinilmiş veya onun hakkında sosyolojik görüşler belirtilmiş, daha sonra geniş bir şekilde İslam'ın görüşü incelenmiştir.

Fıkıh bahislerine ihtiyaç duyulan yerlerde de kitabın sonundaki eklerde açıklama yapılmış ve sosyolojik açıdan da İslam'ın görüşü izah edilmiştir.

İslam ve Cinsiyet Farklılıkları

21                                        1. Evlilik Yaşı
24                                        2. Evlilik Teklifi ve Görücülük (Kız İsteme)
26                                        3. Evlilik Öncesi Tanışma
27                                        4. Kızların Eş Seçiminde Serbest Oluşları
27                                                                                       4.1. Baliğ Kızlar
29                                                                                       4.2. Baliğ Olmayan Kızlar
30                                        5. Mehir
31                                        6. Dinî Endogami (İç Evlilik)
33                                        7. Çok Eşlilik
37                                                                1. Cinsel İhtiyaçların Tatmin Edilmesi
39                                                                                                         1.1. Erkeğin Cinsel Hakkı
40                                                                                                         1.2. Kadının Cinsel Hakkı
41                                                                                                         1.3. Ayrıcalıkların İzahı
44                                                                2. Duygusal İhtiyaçları Doyurmak
49                                                                3. İş Dağılımı
49                                                                                    3.1. Ev İşi
54                                                                                    3.2. Annelik ve Babalık
62                                      1. Yönetici ve Koruyucu
70                                      2. Kadının İtaatsizliği (Nüşuz)
74                                      3. Erkeklerin Kadınlara Göre Üstünlük Dereceleri
76                                      4. Cinsel Yetkiler ve Haklar
76                                      5. Üremeyi Kontrol Hakkı
77                                      6. Sosyal İlişkileri Kontrol Hakkı
77                                                                           6.1. Kadının Evden Çıkması İçin Kocanın İzninin Gerekliliği
79                                                                           6.2. Kadınların Evde Tutulması Tavsiyesi
80                                                                           6.3. Cinsel Esirgeme
85                                      7. İkametgah Seçim Hakkı
86                                                                 8. İtaat
87                                                                          8.1. Kadının Kocasına İtaat Etmesi
90                                                                          8.2. Kocanın Eşine İtaat Etmesi
94                                      9. İstişare
94                                      10. Kocanın Eşinin Kişisel İşlerine Karışması
96                                      11. Boşanma Hakkı
102                                      12. Çocukların Velayeti ve Bakımı
106                                      13. Sonuç
116                         1. Dinî İnançlar
116                                            1.1. Allah’ın Cinsiyeti
117                                            1.2. Kadının Yaratılış Kaynağı
118                                            1.3. Kadının Yaratılış Amacı
121                                            1.4. İlk Günah
122                                            1.5. Dinî İdeal veya “İdeal Dindar” İnsan
125                         2. Manevi Seyir
125                                         2.1. İman
127                                         2.2. Salih Amel
130                                         2.3. Nübüvvet Kabiliyeti
132                                         2.4. Ahlakî Gelişme
136                                         2.5. Uhrevî Mükâfat
141                                         2.6. Sonuç
142                         3. Dinî Şiarlar ve Ayinler
146                         4. Dinî Önderlik
147                                           4.1. Risalet
149                                           4.2. Nübüvvet
154                                           4.3. İmamet
155                                           4.4. Merci-i Taklitlik (Müçtehitlik)
160                                    1. Cinsiyet ve Bilimsel İlerleme
160                                                                     1.1. Kadınların Aklî Eksikliği Tezi
161                                                                     1.2. İslam’da Kadınların Bilimsel İlerlemesi
165                                                                     1.3. Kadınların Bilimsel İlerlemesi Yolundaki Engeller
170                                    2. Eğitim Malzemeleri
172                                    3. Cinsiyetten Bağımsız Tâlim ve Terbiye (Eğitim ve Öğretim)
174                                    4. Ahlakî Tâlim ve Terbiye
180                                    5. Karma Eğitim
187                           1. İslam’a Göre Kadınların Çalışması
190                           2. Kadınların Çalışması Yolundaki Engeller
190                                                                           2.1. Çalışma ile Ailevi Görevlerin Çelişmesi
195                                                                           2.2. Dinî ve Yasal Engeller
197                                                                           2.3. İş Ortamında İki Cinsin Karışmasının Sonuçları
199                           3. İş Ortamında Cinsiyet Ayrımcılığı
203                           4. Evde Yapılan İşler
206                           5. Kadınlar ve Mal Varlığı
209                                                         5.1. İslam’ın Kadının Mülkiyet Hakkı ile İlgili Genel Görüşü
209                                                         5.2. Kadınlar ve Miras Hakkı
213                                                         5.3. Dinî Öğretilerin Kadın ve Erkeğin Mali Eşitsizliği Üzerindeki Etkisi
216                                                         5.4. Kadının Aile Gelirinden Payı
218                                                         5.5. Kadınların Yoksulluğu
221                                                         5.6. Kadınlar ve Servet Artışı Durumu
226                          1. İslam’ın Kadınların Siyasi Katılımına Bakışı
229                          2. Kadın ve Oy Hakkı
230                          3. Kadınların İktidar Mevkilerine Erişmesi
231                                                                        3.1. Tartışmanın Fıkhî Ufku
234                                                                        3.2. Sosyal - Cinsiyet Eksenli İrdeleme
246                         1. Buluğ veya Yasal Yaş Sınırı
248                         2. Kadın ve Yargı
248                         3. Kadınların Şahitliği
252                         4. Kadın ve Suç
256                                          4.1. Kadınların Suç İşlemesi
260                                          4.2. Kadınların Mağduriyeti
265                                          4.3. Kadın ve Erkeğin Diyeti
271                                              1. Kadınlar ve Savaşa Katılmak
272                                              2. Kadınlar ve Sağlık,Tedavi Hizmetleri
287                       [1] Gelecekteki Eşe Bakma
288                       [2] Kızın, Eşini Seçme Hakkı
293                       [3] “Zarar Vermeme” Kaidesi
294                       [4] Çocukların Evliliği Feshetme İmkânı
296                       [5] Çok Eşliliğin Uygunluğu veya Uygunsuzluğu
299                       [6] Kadının Eşi Üzerindeki Cinsel Hakları
303                                                                      - Kötülükten sakındırma delilleri:
305                                                                      - Günaha yardım kaidesi:
305                                                                      - “La Zarar ve Lâ Zirar” Kaidesi:
306                                                                      - Nefy-ı Harec Kaidesi:
307                                                                      - Maruf Muaşeret (İyi Geçinme) Kaidesi:
308                                                                      - Hukukta Benzerlik Kaidesi:
312                       [8] Erkeğin Eşini Dövmesi
314                       [9] Doğum Kontrol Hakkı
316                       [11] Evli Kadının Müstehap Orucu
319                       [12] Evli Kadının Nezri
320                       [13] Evli Kadının Mali Tasarrufu
321                       [14] Evli Kadının Yemini
322                       [15] Çocukların Velayeti Hakkı
324                       [16] Kadının Yaratılış Kaynağı
328                       [17] Kadınların Bayram Namazlarına Katılması
329                       [18] Kadının Cemaat Namazına İmamlık Etmesi
330                       [19] Kadının Dinî Merciliği
332                       [20] Kadının Kocanın Arsalarından Miras Alması
338                       [21] Kadının Verasette Tek Olması
341                       [22] Kadınlara Oy Hakkının Tanınması
345                       [23] Kadınların Genel Velayeti (Yöneticiliği)
345                                                                         a) Kadının Genel Velayetinin Meşru Olmadığına Dair Kur’ânî Deliller
347                                                                         b) Kadının Genel Velayetinin Meşru Olmadığını İfade Eden Rivayetler
351                                                                         c) Kadının Genel Velayetinin Meşru Olmadığına Dair Diğer Deliller
357                                                                         d) Kadının Genel Velayetinin Meşruiyetinin Delilleri
360                       [24] Kız Çocuğunun Buluğ Yaşı
365                       [25] Kadınlar ve Yargı
374                       [26] Eşi Zina Esnasında Öldürmek
376                       [27] Kadın ve Erkek Diyeti Arasındaki Farklılık
378                       [28] Kadınların Savaşa Katılması
382                       [29] Erkeğin Eşinin Tedavi Masraflarına Yönelik Görevi

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • El Mizan Tefsiri c.4

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...
  • Mizan’ul Hikmet 1. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...