Düşünce ve Araştırma

İslam Siyaset Düşüncesi c.2 - Ülke Yönetimi

İslam Siyaset Düşüncesi c.2 - Ülke Yönetimi 288 Sayfa
Yazar : Muhammed Taki Misbah Yayınevi : Kevser

İslam dünyasının bu asırda, üzerinde düşünülmesi gereken iki oluşuma tanıklık ettiğini söylemek gerekir. Bu oluşumlardan biri, siyasete ve dinî hâkimiyete olumsuz bakan düşüncedir. Bütün dinler ile özellikle de İslam ile karşı karşıya gelen ve dinî siyasi düşüncenin inzivasını ve dinî inancın oluşturduğu hareketliliği azaltmayı ardında taşıyan bu yeni düşünce, bütün dinleri tehdit etmektedir. İslam dünyasının düşünür ve bilgelerinin, bu düşüncenin karşısında mantıklı bir savunma yapmak için, derin ve ciddi araştırmalar yapıp, dinin aslî inançlarını açıklamaları ve sağlamlaştırmaları zorunludur. Diğer oluşum ise, velayet-i fakihi esas alan düşüncenin siyasi arenada yerini almış olmasıdır. Bu düşünce teorik olarak çok eskilere dayanmakta ve uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak bu düşüncenin pratik ve uygulama boyutu, 1979'da İslam Devrimi'nin zafere ulaşmasından sonra başlamıştır.

 "İslam'ın Siyasi Teorisi"nin açıklanma zorunluluğu, bu teorinin siyasi düzenler içersindeki yerinin tanıtılması, bu teori hakkındaki şüphelerin, kuşkuların ve fikrî mücadelelerin varlığı ve de dâhilî ve haricî düşmanların velayet-i fakih düzenine karşı çok yönlü saldırıları göz önünde bulundurularak, dinî değerleri ve vahye dayalı öğretileri savunmak amacıyla feraset sahibi, bilge, âlim ve yorulmaz mücahit Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdî (Allah ömrünü uzun ve daha bereketli kılsın) tarafından, Tahran'da cuma namazları hutbelerinden önce "İslam Siyaset Düşüncesi" hakkında bir dizi konuşmalar yapıldı. Elinizdeki eser, bu konuşmaların düzenlenmiş ve gözden geçirilmiş hâli olup, "Yasama ve Yürütme" adlarıyla iki cilt olarak aziz okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

İslam Siyaset Düşüncesi c.2 - Ülke Yönetimi

3                           UYGULAMA VE DEVLET ALANINDAKİ GENEL ARAYIŞLAR (1)
3                                                                              1- Devletin Zorunluluğu
3                                                                              2- Yürütme Organının Hedefleri Hakkında Değişik Bakışlar
5                                                                              3- Peygamberlerin Devlet Kurmadaki Hedefi
5                                                                              4- Toplumsal Buhranların Liberal Düzenin Pratik Bakışına Etkisi
7                                                                              5- Fertlerin Liberal Düzen İle Uyuşmasının Nedeni
7                                                                              6- İslami Devlet ve Yönetimin Yapısına Bir Bakış
9                                                                              7- Yönetimin Halk Tarafından Sevilmesinin Gereği
10                      UYGULAMA VE DEVLET ALANINDAKİ GENEL ARAYIŞLAR (2)
10                                                                         1- Önceki Konunun Özeti
10                                                                         2- Beşerin Her Zaman Devlete İhtiyacı Vardır
11                                                                         3- İslam ve Kur’an Perspektifinde Devlete Olan İhtiyaç
12                                                                         4- Gücün Gerekliliği ve Kaynağı
13                                                                         5- Yöneticilerin Takva ve Ahlakî Liyakat Taşımalarının Gereği
14                                                                         6- Siyaset Felsefesinde Devletin Meşruiyetinin İncelenmesi
16                                                                         7- İslam ve Liberal Toplumların Meşruiyete Bakış Farkı
19                       HÜKÛMETİN ÖZEL İŞLERİ VE İSLAM’IN HALKIN KATILIMINA BAKIŞI
19                                                                                            1- Önceki Konunun Kısa Bir Özeti
19                                                                                            2- Hükûmetin Önemli ve Kendine Has İşleri
21                                                                                            3- Hükûmetin Görevlerinin İkili Yapısı
22                                                                                            4- Dar Gelirlileri Koruyan Organların Varlığının Gereği
23                                                                                            5- İslam’ın Halkın Katılım Zeminini Sağlamaya Bakışı
23                                                                                            6- Halk Katılımını Azaltan Etkenler
24                                                                                            7- İslam’da Uygar Toplumun Yeri
25                                                                                            8- İslami Kriterlere Muhalefet Etmek İçin Yeni Hileler
26                                                                                            9- İslami Değer ve Usulleri Koruma ve Düşmanların Oyunlarına Karşı Koymanın Gereği
27                     İSLAMİ HÜKÛMETİN ÖZEL YAPISINA BİR BAKIŞ
27                                                                     1- Önceki Konunun Kısa Bir Özeti
28                                                                     2- Devletin İslami Düzen İle Laik Düzendeki Temel Farkı
28                                                                     3- Batı Hayranlarınca Geliştirilen Seküler Devlet Modeli
28                                                                     4- İslam Şiarlarının Korunması ve Yaygınlaştırılmasında Devletin Misyonu
29                                                                     5- Devlet ve Görevi Yerine Getirme Yöntemleri
30                                                                     6- Totaliter (Tek Güç) ve Liberal Devlet Modeli
32                                                                     7- İslam’ın Devlete İdealist ve Realist Bakış Açısı
33                                                                     8- Merkezî Devlet Modelinin Eksiklikleri
35                       İSLAM DEVLETİNDE DEĞERLERE VE MEŞRU ÖZGÜRLÜKLERE RİAYET ETME
35                                                                                           1- Devletin Varlık Felsefesine Bir İşaret
36                                                                                           2- İnsani Davranışlarda Öncelikli İlke
37                                                                                           3- İslam’ın Ceza Kanunlarında Terbiye Edici Metodu
38                                                                                           4- Devletin Sabit ve Değişken Özel İşleri ve Görevleri
40                                                                                           5- Kanunları Uygulama Yönteminde İslam Devletinin Diğer Devletler İle Farkı
42                       İSLAM DEVLETİNDE YÖNETİCİLİK KADEMELERİ
42                                                                     1- Önceki Konunun Özeti
42                                                                     2- İslam Devletinde Yöneticiliğin Şartları
43                                                                                                                    a) Kanunu Tanımak
43                                                                                                                    b) Ahlaki Liyakat
44                                                                                                                    c) Yetenek ve Yöneticilik Deneyimi
44                                                                     3- Yönetici Olma Şartlarında Ölçünün Belirlenmesi
44                                                                     4- Davranış Alanında Kant’ın Değer Belirleyici Bakış Açısının Reddi
45                                                                     5- Değer Oluşturma ve Görevleri Vazetmede İslam’ın Bakışı
46                                                                     6- İbadetin Değersel Mertebelere Sahip Oluşu
47                                                                     7- İslam Devletinin Sınıflandırılmış Modelleri
48                                                                     8- Velayet-i Fakih Düzeninin Akli Delili
50                FAKİHİN MUTLAK VELAYETİNİN İSLAM DEVLETİ ORGANI İLE OLAN İLİŞKİSİ
50                                                                                             1- Önceki Konunun Özeti
50                                                                                             2- İslam Devletinin Yetki ve Görevlerinin Paralel Büyümesi
51                                                                                             3- Mutlak Velayetin Devletle İlgili Yetkilerle İlişkisi
52                                                                                             4- Karşıt Düşünceli Kimseler Tarafından Mutlak Velayette Şüphe Uyandırılması
52                                                                                             5- İslam Devletinin Yapısı Üzerine Bir İnceleme
53                                                                                                                                                 a) İslami Kanunların Kapsamlılığı ve Ebediliği
53                                                                                                                                                 b) İslam Tarafından Yönetime Yönelik Aşamalı Modellerin Sunulması
54                                                                                             6- İslam’da “Devlet İçinde Devlet” Teorisinin Geçmişi
55                                                                                             7- İmam Tarafından “Fakihin Mutlak Velayeti” Teorisinin Geliştirilmesi
57                                                                                             8- Ömer b. Hanzala Makbûlesinde Velayet-i Fakih’in Şekli
58                                                                                             9- İslam Açısından Kuvvetler Ayrılığının İncelenmesi
59                                                                                             10- Kuvvetlerin Birbirlerine Müdahale Etmesinin Zeminleri
61                    KUVVETLER AYRILIĞI TEORİSİNİN TAHLİL VE ELEŞTİRİSİ
61                                                                               1- Önceki Konunun Özeti
61                                                                               2- Kuvvetler Ayrılığı Teorisinin Tarihî Şekillenme Süreci
62                                                                               3- Kuvvetler Ayrılığına Yönelik Delillerin Gözden Geçirilmesi
63                                                                               4- Sınırlamanın ve Kuvvetlerin Tam Ayrılığının İmkânsızlığı
65                                                                               5- Uyumu Sağlayan ve Kuvvetleri Denetleyen Bir Organın Zorunluluğu
65                                                                               6- Velayet-i Fakih Toplumun ve Düzenin Birlik ve Vahdetinin Mihveridir
67                    İSLAMİ SİSTEMİN İNANÇSAL KONUMUNUN AÇIKLANMA GEREĞİ
67                                                                                1- İslam Devleti Tezini Tanımanın Değişik Aşamaları
67                                                                                                                                          a) Yüzeysel Tanıma
68                                                                                                                                          b) Uzmanca ve Bilimsel Tanıma
68                                                                                                                                          c) Orta Düzeyli Tanıma
69                                                                                2- Kanunun Özellikleri ve Gerekliliğinin Gözden Geçirilmesi
70                                                                                3- İlahî Kanunlar Uygulayıcısındaki Özelliklerin İkinci Bir Defa Gözden Geçirilmesi
71                                                                                4- İslam Devleti Teorisinin İnançsal Usul ve Temellerle Bağı
72                                                                                5- İslam Devletinin Boylamsal Mertebelerinin Mantıki ve Akli Açıklaması
73                                                                                6- İslam Devleti Hakkında Bazı Soruların Sorulması
75                       İSLAM VE DEĞİŞİK DEVLET MODELLERİ
75                                                              1- İslam’ın Devletle İlgili Bir Program ve Çözümünün Olmadığı Şüphesi
76                                                              2- Belirtilen Şüphenin Cevabı ve Devletin Şekli Hakkında İslam’ın Görüşünün Açıklanması
77                                                              3- Devletle İlgili Sabit Bir Yapı Sunmanın Mümkün Olmayışı
78                                                              4- Devletin Geleneksel ve Dünyevi Oluşu ve İslam Kanunlarının Sadece Belli Bir Çağa Mahsus Olduğu Şüphesi
79                                                              5- Zikredilen Şüphenin Cevabı ve İslam’ın Sabit Hükümleri ile Değişken Hükümlerinin İlişkisi
81                                                              6- İlahî Hükümlerin İnsanın Tüm Davranışlarına Yayılması
84                         İSLAM HÜKÜMLERİNİN YERİ VE BİZİM DÜZENİMİZİN DİĞER DÜZENLERDEN ÜSTÜNLÜĞÜ
84                                                                                                                     1- İslam’ın Sabit Hükümlerinin Devlet Yapısı ve Değişken Hükümlerle Olan Bağlantısı
85                                                                                                                     2- Birincil ve İkincil Hükümler ve İkincil Hükümlerin İslam’a Aykırı Olduğu Şüphesi
87                                                                                                                     3- Demokratik Düzenlerin Eksiklikleri
88                                                                                                                     4- Güçleri Uzlaştırma Etkeninin Gereği
89                                                                                                                     5- Velayet-i Fakih Düzeninde Güçlerin Uyumluluğu
90                                                                                                                     6- Velayet-i Fakihin Diğer Düzenler Karşısındaki Üstünlüğü
90                                                                                                                                                                                         a) İç Uyum
90                                                                                                                                                                                         b) Deruni ve Ruhsal İcra Garantisi
92                                                                                                                                                                                         c) İran İslam Devrim Önderinin Yüksek Takva ve Liyakat Sahibi Olması
93                                                                                                                                                                                         d) İnsanların Gerçek ve Manevi Maslahatlarına Riayet Etmek
94                     ÖZGÜRLÜĞÜN KANUNLAR VE DEVLETLE OLAN ORANI
94                                                                    1- Yönetici Tayin Edilmesinin Özgürlük ve Demokrasi İle Uyuşmazlığı Şüphesi
94                                                                    2- Tekvinî Özgürlüğün İncelenmesi ve Cebir Teorisinin Reddedilmesi
95                                                                    3- Deruni Değerler Düzeninin Özgürlüğe Aykırı Olmayışı
97                                                                    4- Dinî Emir ve Tekliflerin Özgürlük İle Oranı
99                                                                    5- Hadlerin ve Cezaların Özgürlük ile Orantısı
100                                                                    6- Devlet ve Kanunların Varlığı Sayesinde Mutlak Özgürlüğün Ortadan Kalkması
101                                                                    7- Hâkimiyetin Allah’a Bağlanmasının Gereği
104                      İSLAMİ HÜKÜMLERİ UYGULAMADA TUTUCU OLMANIN ZARURETİ
104                                                                               1- Önceki Konuların Özeti
104                                                                               2- İnsanın Davranışının Toplumsal Etkisi ve Devletin Varlığının Zarureti
105                                                                               3- Devletin Meşruiyet Kaynağına ve Demokrasinin Sorunlarına Kısaca Bir İşaret
105                                                                                                                                                                   Birinci Problem
106                                                                                                                                                                   İkinci Problem
106                                                                                                                                                                   Üçüncü Problem
107                                                                               4- İslam’da Devletin Meşruiyeti
107                                                                               5- Peygamberler ve İnsanları Hidayete Erdirme Metodu
108                                                                               6- İnsanların Hidayetinin Önündeki Engelleri Ortadan Kaldırmanın Gereği
110                                                                               7- İlahî Değerleri Koruma ve Batıl Değerleri Reddetmenin Gereği
111                                                                               8- Kanunları Uygulamada ve Düşmanlara Karşı Mücadelede Kararlı Olmak
112                                                                               9- Komplocuların ve Uşakların Karşısında İnsanların Uyanık Olması
114                    ŞİDDET MESELESİNİN İNCELENMESİ
114                                                        1- Önceki Konuların Kısaca Bir Özeti
114                                                        2- Düşmanların İslam Aleyhine Tahrip Edici Faaliyetleri ve Propagandaları
115                                                        3- Batı ve İnsan Haklarını Savunma Yalanı
116                                                        4- İslami Düzeni Ortadan Kaldırma Komplosu ve Şiddet Yanlısı Olma İthamı
117                                                        5- Halkın Siyasi Arenaya Girişini Önlemek İçin Ortam Hazırlamak
118                                                        6- Kültürel Komplo ve Kutsal Değerleri Sorgulama Oyunlarına Karşı Durmanın Zarureti
119                                                        7- Allah’ın Rahmet ve Gazabı Hakkında İslam’ın Ortaya Koyduğu Portre
121                                                        8- Düşmanlara ve Münafıklara Karşı Savaşmanın ve Hidayet Yolunun Engellerini Ortadan Kaldırmanın Zarureti
122                                                        9- İslam’ın Cezai Hükümlerine Muhalefet Etmek
123                                                        10- Şiddet Uygulamanın Cezai Kanunlar Alanıyla Sınırlı Olmadığı Meselesi
125                                                        11- İslam ve Bütün Şartlarda İlmî Şüphelere Cevap Vermenin Gerekliliği
126                                                        12- Komploculara Karşı Mukabelede Bulunma ve Yabancılara Tepki Gösterme
126                                                        13- Kur’an ve Düşmanlardan Beri Olmanın ve Onlara Düşmanlık Sergilemenin Gereği
128                      BATI DÜŞÜNCE VE İNANÇLARININ İSLAMİ KANUNLAR İLE KARŞI KARŞIYA GELİŞİ
128                                                                                                        1- Meşrutiyet Hareketi ve Batılı Değerlerin Yayılmaya Başlaması
129                                                                                                        2- Bazı Yazarların İslam’da İstenilen Özgürlük Planından Hoşnut Olmaması
129                                                                                                        3- Muharip ve Yeryüzünde Fesat Çıkaranlar Hakkında İslam’ın Hükmü
130                                                                                                        4- Komplocu Kimselere Karşı Kesin Tavır Takınmamanın Sonuçları
132                                                                                                        5- Şiddet Konusunun Tartışılmasında Sorumsuzca Tavırlar
132                                                                                                        6- Kur’an’da Şiddet Kavramının Eş Anlamlı Kelimelerini İncelemek
133                                                                                                        7- İslami ve Batısal Açıdan “Tolerans ve Tahammül” Kavramı
136                      DİNÎ ÖĞRETİ VE DEĞERLERİN GÖRECELİ OLDUĞUNU SAVUNAN TEORİNİN İNCELENMESİ
136                                                                                                            1- Dinin Göreceliği veya Mutlak Oluşu
136                                                                                                            2- Marifetin Göreceli Olduğu Hakkında Üç Görüş
137                                                                                                                                                                  a) Marifetin Göreceli Olduğu Hakkında İlk Görüş
138                                                                                                                                                                  b) Marifet ve Bilginin Göreceli Olduğu Hususundaki İkinci Görüş (Değerlerin Göreceli Oluşu)
138                                                                                                            3- Bazı Değerlerin Sabit ve Mutlak Oluşu
140                                                                                                                                                       Bazı Değerlerin Mutlak Oluşunun Ölçüsü
140                                                                                                            4- Batılı Kültürde Dinî Öğreti ve Değerlerin Tümünün Rölatif Oluşu
141                                                                                                                                                                                           c) Marifetlerin Rölatif Olduğu Hususunda Üçüncü Görüş (Dinî Öğretilerin Rölatif Oluşu)
142                                                                                                            5- Rölatif Okuyuşlar Alanını, Mutlak Okuyuşlar Alanından Ayırt Etmek
145                   DİNÎ ÖĞRETİLER EFSANE Mİ, GERÇEĞİ GÖSTEREN AYNA MI?
145                                                                                1- Önceki Konuşmaların Kısaca Bir Özeti
145                                                                                2- Gerçeği Gösteren ve Göstermeyen Dillerin Yeri
146                                                                                3- Din Dilini Gerçekleri Göstermez ve Sembolik Tanıtmanın Sebepleri
148                                                                                4- Batıcı Aydınların Batı’nın Din Hakkındaki Rölatif Görüşünü Yaymaya Çalışmaları
148                                                                                5- Habil ve Kabil Kıssası Hakkında Sapık Bir Yorum
150                                                                                6- Din Dilinin Gerçekleri Göstermemesi veya Din Hakkında Belirsiz Bir Portre Sunmak
151                                                                                7- Kur’an’ın Şiir Diliyle Mukayesesinin Çeşitli Algılayışlara Yönelik Bir Çaba Oluşu
152                                                                                8- Farklı Okuyuşlar ve Hermenotik Felsefesinde Marifetlerin Değişkenliği
153                                                                                9- Kelimeler ve Bu Kelimelerin Çeşitli Hakikatlere Ulaşması
154                                                                                10- Kur’an Hakkında Gerçek ve Mutlak Bir Marifet Elde Etme İmkânı
155                                                                                11- Kur’an Dilinin Gerçekleri Göstermediği Hakkında Rölativistlerin Boş Delilleri
156                                                                                12- Hz. Ali’nin Kültürel Düzensizlikler ve Din Tahrifi Karşısında Endişesini Açığa Vurması
157                                                                                13- Din Hakkında Şahsi Zevkleri Reddetmenin Gereği

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali

    Ali (a.s) beden ve ruh kemalini bir araya toplamıştı. Geceleri ibadete başladığında, Allah'tan gayri her şeyden k ...
  • Hz. Muhammed'in Hayatı

    Muhterem okuyuculara sunulan bu eser, bu büyük Peygamber'in hayatı ve İslâm tarihiyle ilgili en m ...