Düşünce ve Araştırma

İslam Siyaset Düşüncesi c.1 - Yasama

İslam Siyaset Düşüncesi c.1 - Yasama 343 Sayfa
Yazar : Muhammed Taki Misbah Yayınevi : Kevser

İslam dünyasının bu asırda, üzerinde düşünülmesi gereken iki oluşuma tanıklık ettiğini söylemek gerekir. Bu oluşumlardan biri, siyasete ve dinî hâkimiyete olumsuz bakan düşüncedir. Bütün dinler ile özellikle de İslam ile karşı karşıya gelen ve dinî siyasi düşüncenin inzivasını ve dinî inancın oluşturduğu hareketliliği azaltmayı ardında taşıyan bu yeni düşünce, bütün dinleri tehdit etmektedir. İslam dünyasının düşünür ve bilgelerinin, bu düşüncenin karşısında mantıklı bir savunma yapmak için, derin ve ciddi araştırmalar yapıp, dinin aslî inançlarını açıklamaları ve sağlamlaştırmaları zorunludur. Diğer oluşum ise, velayet-i fakihi esas alan düşüncenin siyasi arenada yerini almış olmasıdır. Bu düşünce teorik olarak çok eskilere dayanmakta ve uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak bu düşüncenin pratik ve uygulama boyutu, 1979'da İslam Devrimi'nin zafere ulaşmasından sonra başlamıştır.

 "İslam'ın Siyasi Teorisi"nin açıklanma zorunluluğu, bu teorinin siyasi düzenler içersindeki yerinin tanıtılması, bu teori hakkındaki şüphelerin, kuşkuların ve fikrî mücadelelerin varlığı ve de dâhilî ve haricî düşmanların velayet-i fakih düzenine karşı çok yönlü saldırıları göz önünde bulundurularak, dinî değerleri ve vahye dayalı öğretileri savunmak amacıyla feraset sahibi, bilge, âlim ve yorulmaz mücahit Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdî (Allah ömrünü uzun ve daha bereketli kılsın) tarafından, Tahran'da cuma namazları hutbelerinden önce "İslam Siyaset Düşüncesi" hakkında bir dizi konuşmalar yapıldı. Elinizdeki eser, bu konuşmaların düzenlenmiş ve gözden geçirilmiş hâli olup, "Yasama ve Yürütme" adlarıyla iki cilt olarak aziz okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

İslam Siyaset Düşüncesi c.1 - Yasama

13 Önsöz
17                                                         1- Giriş
18                                                         2- İslam ve Siyasi Düşüncenin Teorik Sunumu.
19                                                         3- İslam’ın Siyasi Teorisi Özgündür
21                                                         4- İslam Devletinin Mahiyet ve Unsurları
23                                                         5- İslam’ın Devlet Modeli, Yetkileri ve Görevlerinin Genişliği
24                                                         6- Halkın İslam Devletindeki Rolü ve Diğer Bazı Sorular
24                                                         7- İslam’ın Siyasi Teorisinin Metodolojisi
27                                                                           1- Doğu ve Batı’nın İslam Devrimine Karşı Tavrı
29                                                                           2- Gençler ve Uzun Vadeli Kültür Entrikası
29                                                                           3- Kültür Entrikasının Üç Ekseni
30                                                                                                                 a) Dinle Siyasetin Ayrı Olduğu Propagandası
31                                                                                                                 b) Velayet-i Fakih’i İnkâr Etmek.
32                                                                                                                 c) Velayet-i Fakih’in Nasıllığı Konusunda Kuşku Uyandırmak
33                                                                           4- Düşmanın Oyunlarına Karşı Görevlerimiz
35                                                                           5- Düşman Komplosuna Karşı Uygun Metodu Seçme Gereği
36                                                                           6- Dinin Tanımı ve Kapsam Alanı
38                                                                           7- Dini Kendi Kaynaklarından Tanımanın Gerekliliği
43                                      1- Önceki Konunun Kısa Bir Tekrarı
44                                      2- Siyasetin Tanımı ve Üç Kurumun İslam’daki Yeri
46                                      3- Kur’ân’da Yargı Hükümleri
48                                      4- İslam’ın Kapsamlılığı ve İslam’da Hâkimin Konumu
53                                      5- Konunun Özeti
55                                      1- Önceki Sohbetin Kısa Bir Tekrarı
56                                      2- Din Dışı Bakış Tarzında Dinin Siyasetten Ayrılması
58                                      3- Dünya ve Ahiret İç İçedir
61                                      4- Amellerin Değersel Yönü ve Dünyevi Davranışlar
62                                      5- Davranışların Değersel Yönünü Anlamada Aklın Kuvvetinin Ölçüsü
63                                      6- Dinin Kapsamı
64                                      7- Din ve Devlet İlişkisi
66                                      8- Dinin Kapsamlılığı
69                                       1- Önceki Konunun Kısa Bir Tekrarı
70                                       2- Din ve Bilimin Özel Alanları
70                                       3- Dinî Hâkimiyetin Özgürlük İle Çeliştiği Şüphesi
70                                       4- Yukarıdaki Şüphenin Dinî Kalıpta Sunulması
72                                                                                          Yukarıdaki Şüphenin Yanıtı
73                                       5- Kur’ân’ın Bakışındaki Farklılığın Delili
78                                       6- Dile Getirilen Şüphenin Din Dışı Bakışla Sunulması
79                                       7- Hume Şüphesi ve Yukarıdaki Şüphenin Birinci Yanıtı
80                                       8- İkinci Yanıt, Özgürlük Mutlak ve Sınırsız Değildir
80                                       9- Hâkimiyetin Halifetullah Makamı İle Çatıştığı Şüphesi
81                                       Yukarıdaki Şüphenin Yanıtı
85                                       1- İnsanın Tarihî Değişimi Üzerine Kurulan Şüphe
86                                       2- Şüphenin Yanıtı
88                                       3- Yukarıdaki Şüphenin Başka Bir Açılımı
89                                       4- Yukarıdaki Şüphenin Yanıtı
90                                       5- Allah’a İsyan Etmenin Tarihi
93                                       6- Allah’a İtaat Etmek ve Özgürlük
97                                       1- İslam’ın Siyasi Teorisi ve Özgürlüğün Kısıtlandığı Şüphesi
98                                       2- Özgürlük Mefhumuna Farklı Bakışlar.
101                                       3- Özgürlük, Mutlak ve Dine Öncelikli Değildir
102                                       4- Her Toplumun Değer ve Mukaddesatına Riayetin Gereği
104                                       5- İfade Özgürlüğünde Meşru Olmayan Hedefler
106                                       6- İfade Özgürlüğünün Kısıtlılığı
107                                       7- Mefhumların Açıklanması ve Kavramların Karşılıkları
109                                                         1- Akademik Tanımın ve Örnekli Tanımın Yeri
110                                                         2- İslam ve Kurumlar Ayrılığı Nazariyesi
110                                                                                                      a) Yasama Kurumu
111                                                                                                      b) Yargı Kurumu
111                                                                                                      c) Yürütme Kurumu
112                                                         3- Toplumu Yönetmede Yetersizlik Şüphesi
113                                                         4- Kanunların Çeşitliliği ve Değişken Kanunlar Koyma
114                                                                                                                   a) Anayasa
114                                                                                                                   b) Meclisin Onayladığı Kanunlar
115                                                                                                                   c) Hükûmetin Onayladığı Kanun Hükmündeki Kararnameler
116                                                         5- Kanunların İslami Olmasının Manası
118                                                         6- İslam Devletinde Yasama
119                                                         7- İslam Devletinde Kanunları Uygulayanların Atanır Oluşu
123                                                           1- İslam’ın Siyasi Teorisinin Esasları
123                                                                                                      a) Kanun
124                                                           2- Tabiî Kanunlar İle Vazedilmiş Kanunların Yerleri
127                                                                                                                  b) Kanunların İlâhî ve Dinî Kaynaklı Olma Gereği
128                                                           3- Dinin Asıllarını Kabul Etme Zorunluluğu
130                                                           4-İslam, Sabit Usul ve Özellikler
132                                                           5- Zorunlu Sabit Hükümler ve Kur’ân’ın Kesin Anlamları
134                                                           6- İslam'da Farklı Okumalar Olduğu Şüphesine Cevap
135                                                           7- İslam, Beşerin Her İhtiyacına Cevap Verebilecek Nitelikte
136                                                                                                                           a) Sualin Realite Boyutunun İncelenmesi
136                                                                                                                           b) Sualin Zihnî Boyutunun İncelenmesi
139                                                                1- Önceki Konunun Kısa Bir Tekrarı
140                                                                2- Mevcut Şartlarda Kanun Hakkında Tartışma Zorunluluğu
140                                                                3- Kanunun Kapsamının Belirginleşmesinde İki Ayrı Görüş
141                                                                4- Demokratik Düzenlerde Kanunun Kaynağı
142                                                                5- İnsan Haklarının İtibarının Kaynağı
144                                                                6- Tekvinî Kanunlar ve İnsan İradesinin Rolü
146                                                                7- Teşriî ve İlâhî Kanunlar İnsanın Saadet ve Kemalinin Güvencesi
149                                                                8- Hukukî Kanunların Ahlaki Kanunlardan Farkı
151                                                                9- İslami Düşünce ile Liberal Düşüncenin Farkı
155                                             1- Siyasi Konuların Derinlemesine İncelenmesinin Gereği.
156                                             2- Kanunun İtibarının Kapsamı ve Ölçüsü
157                                                                                            a) Adalet Teorisi
158                                                                                            b) Toplumun İhtiyaçlarının Temini..
159                                                                                            c) Halkın İsteği
159                                             3- Birinci Görüşün Eleştirisi
160                                             4- İslam Kanunlarının Üstünlüğü
162                                             5- İkinci Görüşün İşlevsizliği
163                                             6- Üçüncü Görüşün Eksiklikleri ve İslam’ın Nazarında İhtiyaçların Kapsamı
165                                             7- İslam Devrimi ve Manevi Maslahatların Üstün Yeri
167                                                                   1- Önceki Konunun Kısa Bir Özeti
168                                                                   2- İslam Nazarında En İyi Kanun ve Sentez Tehlikesi
170                                                                   3- Dinî Düşünce Alanındaki Fikrî Sentezcilik
172                                                                   4- Dinî Plüralizmin Anlamı
175                                                                   5- Allah’a Kulluk Etmek ve Mutlak Özgürlük
177                                                                   6- Batı ve Bilim ile Din Çatışmasının Kaldırılması
179                                                                   7- Liberalizm ve İslami Düşüncede Halkın Tercihinin Yeri
181                                                                   8- Demokrasi ve İslam'da ve Batı’da Yasama Kurumu
185                                                                   9- Gençlere Bir Tavsiye
187                                                                            1- Önceki Oturumun Özeti
188                                                                            2- Kanunun Ferdî Özgürlüklerle İrtibatı
190                                                                            3- Hümanist ve Liberalist Düşüncede Kanun
191                                                                            4- Batı Kültürünün Dinamikleri ve Onun İslam Kültüründeki Karşılığı
192                                                                            5- İslam Kültürünün Yapılanma Unsurları ve Ulema
194                                                                            6- İslam ve Liberalizmde Kanunun Fonksiyonu ve Mahiyeti
196                                                                            7- Meşru Özgürlüğün Nispi Oluşu
197                                                                            8- İslam İle Liberalizm Arasındaki Tezat
198                                                                            9- İslam ve Demokraside Yasama
200                                                                            10- İslam Devleti’nde Muteber Kanun
203                                                1- Önceki Konunun Özeti
205                                                2- Tabiî Hukuk Okulu
206                                                3- İnsan Haklarının Batı’daki Sınırı
207                                                4- Özgürlüğün Sınırında İhtilafın Ortaya Çıkması
208                                                5- İnsan Hakları Bildirgesinde Özgürlüğün Kapsamı
209                                                6- Batı’daki Özgürlük Normunun Eksiklikleri
211                                                7- İslam’ın Maddi ve Manevi İhtiyaçlara Gösterdiği Önem
213                                                8- Dinî ve Manevi Çıkarların Maddi Çıkarlara Önceliği
214                                                9- Özgürlüğün Kapsam ve Normlarında İslam ile Liberalizm Arasındaki Fark
217                                                   1- Önceki Konunun Kısa Bir Özeti
218                                                   2- Ulema ve Bilinçlendirmenin Ağır Yükümlülüğü
220                                                   3- Ülke Basınında Batı’nın Yıkıcı Özgürlük Propagandası
222                                                   4- İslami Protestanlık, İslam Aleyhine Komplo
224                                                   5- Tabiî Hakkın Gerçek Mefhumu
224                                                   6- Sünnete Dayalı Anlayış, İslam’dan Algılanan Tek Asıl Anlayış
227                                                   7- Meşru Özgürlük
228                                                                        8- Dinin ve Kanunun Özgürlüğü Kısıtlaması
230                                                   9- Özgürlüğü Kısıtlamanın Zorunluluğu
233                                                                                 1- Seçimin, Bilincin ve Kanunlara Uymanın Hedefe Varmadaki Rolü
235                                                                                                                                                   2- Ahlaki Kanunların Hukukî Kanunlardan Farkı
237                                                                                 3- İlâhî Kültür, Ateist Kültür ve Bunların Kanuna Bakışındaki Farklılıklar
238                                                                                 4- Batı Kültürünün Üç Esası
241                                                                                 5- Batı Kültürünün Temelleri İle İslam Kültürünün Temelleri Arasındaki Çatışma
243                                                                                 6- İslam ve Batı’nın Özgürlük Kapsamını Belirlemedeki Farklı Bakışları
249                                                                       1- Önceki Konunun Özeti
249                                                                       2- Ana Usullerin Belirlenme Zorunluluğu
252                                                                       3- Allah’ın Hâkimiyeti ve Teşriî Rubûbiyet
255                                                                       4- Halis Tevhidin Anlam
256                                                                       5- İslam’da Kanun Koyucu ve Hâkimiyet
260                                                                       6- Kanun Koyuculuğun Allah’a Özgü Olmasının Delilleri
265                                                          1- Önceki Konuların Özeti
266                                                          2- Yasama Şartlarının Allah’a Özgü Oluşu
268                                                          3- Yasama Mercilerin Çokluğunun Gerekliliği Şüphesi
268                                                          4- Söz Konusu Şüphenin Cevabı
270                                                          5- İkinci Şüphe, Yasamada Allah’ın İzninin Tesirinin Olmayışı
270                                                          6- İkinci Şüphenin Cevabı
274                                                          7- İnsanın Kendi Kaderine Hâkimiyeti
276                                                          8- İnsanın Hâkimiyeti Allah İle Çelişmemektedir
281                                                                  1- Önceki Konuların Özeti
282                                                                  2- Devletin Özel Görevinin Belirlenmesinde Üç Görüş
284                                                                  3- İslam Devletinin Özel Fonksiyonunun Diğer Devletlerden Farkı
286                                                                  4- İnsanlık Camiasının İslam’ın Bakışındaki Mahiyeti
287                                                                  5- Kanun Koyucuda Zorunlu Özellikler
291                                                                  6- İslam Kanunlarıyla Liberal Kanunların İhtilafı
297                                                        1- Topluma Organik Bakış
298                                                        2- İslam’ın Topluma Organik Bakışı
300                                                        3- Toplum ve İnsan Bedeninin Benzeşme Yönü
302                                                        4- Topluma Organik Bakış İle Devletin Yerinin Açıklanması
306                                                        5- Gerçek Maslahat ve Zararlar Kanunun Desteğidir
309                                    1- Önceki Konuların Özeti
310                                    2- Kanunu Uygulayanların Allah’ın İznine Olan İhtiyaçları
313                                    3- Demokrasi Mefhumu ve Onun Uygulamadaki Değişimi
315                                    4- Asrımızda Demokrasi Mefhumu
316                                    5- Sulta Düzeninin Yeni Demokrasi Mefhumundan Yararlanması
318                                    6- İslam Nazarında Demokrasinin İyi Şekli
323                                    1- Önceki Konunun Özeti
323                                    2- Seküler Demokrasi ve Felsefi Dayanağı
325                                    3- Seküler Sistemin Düşünce Temelindeki Safsata
326                                    4- Demokrasinin İdarecilik Alanında Söz Konusu Edilmesi
329                                    5- İslam Cumhuriyeti'nde İslam ve Velayet-i Fakih'in Üstün Konumu
331                                    6- İslam’ın Kabul Ettiği Demokrasi
333                                                                                         1- İslam’a Göre Hakların Kaynağı
336                                                                                         2- Tabiî ve Kesbî İhtilafların Hak ve Ödevlerdeki Farklılığa Etkisi
339                                                                                         3- Tabiiyet Kanunlarında Fertler İçin Değişik Derecelerin Belirlenmesi
340                                                                                         4- İslam’ın Nazarında Birinci ve İkinci Derece Tabiiyet
341                                                                                         5- Velayet-i Fakih Düzeninin Diğer Düzenler İle Olan İşlevsel Farkı

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İslam'da Şia

    İslam'da Şia adıyla yayınlanan bu kitap, Batı dünyasına Şia mezhebini tanıtmak için yapılmış olan ara ...
  • Cemâl Aynası

    Merhum İmam Humeyni'nin en önemli fakat en tanınmayan boyutu, onun ilmi konumudur. O kendisini tüm İsla ...