Tarih Hz. Hüseyin

İmam Hüseyin ve Kerbela c.3

İmam Hüseyin ve Kerbela c.3 219 Sayfa
Yazar : Murtaza Mutahhari Yayınevi : Kevser

Elinizdeki eser, Şehit Mutahharî’nin sohbetlerini gerçekleştirdiği Hüseyniye-i İrşad’da yapılmış olduğu konuşmaların derlenmesinden ibarettir. Kerbela vakıasıyla ilgili günümüze kadar böylesine muhteşem sosyolojik tahlillerde bulunan diğer bir eserin bulunmayışı, hâliyle Müslüman ve gayrimüslim birçok sosyologun dikkatini bu eserin üzerine çekmiş bulunmaktadır.

“İmam Hüseyin ve Kerbela” isimli bu eserin, Kerbela vakasının ve kutsal kıyamının gaye edindiği yolun daha iyi ve daha fazla tanınıp anlaşılmasına vesile olmasını ümit ediyoruz. Şehid Üstad Mutahharî’nin eserlerini yaymada, özellikle de o değerli düşünürün yayınlanmamış eserlerini derleyip yayınlamada, Allah-u Teâlâ’dan muvaffakiyat dileriz.

O, yardım edenlerin en iyisidir.

İmam Hüseyin ve Kerbela c.3

17                                       Peygamber'in Ümmeti Peygamber Evlâdını Nasıl Katledebildi?
18                                       Ebu Süfyan Hizbinin Devlet İdaresini Ele Geçirmesi
19                                       Asr-ı Saadette İrdelenmesi Gereken Olaylar ve Peygamber Ümmetinin, Peygamber Evlâdını Katletmesinin Oluşumu
27                                       Ali'nin (a.s) Sosyal Gücü ve Muaviye'nin Ona Karşı Mücadelesi
35                                       İmam Hüseyin ve Kıyam Eden Diğer Büyük Islahçılar
37                                       Şahadet ve Şehidin Toplumdaki Değeri
38                                       Çıkar Mantığı ve Hakikat Mantığı
39                                       Kutsal Hedef, Yücelik ve Kutsallık Duygusu
41                                       Kutsal Kıyamlar
43                                       Hüseynî Kıyamda Güçlü İdrakin Varlığı
49                                       İmam Hüseyin'in Şahadetinde Etkin Olan Sebeplerin Özeti
49                                       Bir İnkılâbın Kutsal Oluşunun Nedeni
54                                       Seyyidü'ş-Şüheda Lâkabı
55                                       Hüseyin'in (a.s) Ashabı; Bedir ve Sıffin Ehli
56                                       Zulüm ve Cehalet İle Mücadele Etmek
56                                       Kûfeliler Niçin Hüseyin İle Savaşmaya Gittiler?
57                                       İmam Hüseyin'in Gönlünün Hoşnutluğuna Sebep Olan İki Şey
58                                       İmam Hüseyin'in Kerbela Günlerinde Bazı Şahıslara Yaptığı Dualar
59                                       Kur'ân'da İlâhî Islahçıların Kıyam Felsefesi
62                                       Tüm Hadiselerin Temelinin Birinci Yüzyılda Atıldığına Dair Şehristanî'nin Görüşü
62                                       Büyük İnsan Ne Demektir?
65                                       Kerbela Faciasının Tümü, İmam'ın Görüşünü Satmadığı İçin Gerçekleşti
66                                       Kerbela, Mana ve Ruhaniyetin Sergilendiği Sahnedir; Beşer Cinayetinin Gösterildiği Yer Değil
67                                       Hür Niçin Değişti?
68                                       Hüseyin'in Ashabından Hiç Kimse Düşman Tarafına Geçmedi, Ama Düşmandan Kendine Katılanlar Oldu
68                                       Seyyidü'ş-Şüheda'nın Şahadetinin En Korkunç Yönleri
69                                       Hüseyin'in (a.s) Şahadetinin Üç Aşaması
69                                       Hüseynî Mektep, Islahçılara İlham Veren Mekteptir; Günahkâr Üreten Mektep Değil
70                                       Emevî Siyasetinin Özellikleri; Irksal Taassup Ateşini Körüklemek ve Şiiri Teşvik Etmek
72                                       Rıza ve Teslim
74                                       Ruhsal Cesaret, Kalp Kuvveti, Davranışta, Kıyafette ve Dilde Dengenin Korunması
74                                       İmam Hüseyin'in Şahadet ve Mazlumluğunu Anlatanların Kullandıkları Mantık
76                                       İmam Hüseyin Özel Bir Emir Almış Mıydı?
79                                       Muaviye İle Yezid'in Farkı
85                                       İmam Hüseyin'e Ağlama Konusu
87                                       Kelimeyi Tahrif Etmek, İmam Hüseyin Hadisesini Tahrif Etmektir
87                                       Hüseynî Kıyamın Etkisi
88                                       Kerbela Olayının İki Yüzü
90                                                                      İmam Hüseyin Açısından Bakınca
104                                       Tüm Şartların Müsait Olmadığı Bir Ortamda İmam'ın Aşura Gecesi Ashabı Toplayıp Onlarla Konuşması
105                                       Hüseynî Kıyamla İlgili Bazı Konular
105                                       Muaviye, Osman'ın Kanını Bahane Ederek Hilâfetin Peşindeydi
107                                       Ümeyyeoğulları, Kerbela'da Kendi İnançlarıyla Savaşıyordu
107                                       Ali (a.s) Evlatlarının Zafer Vesilelerinden Yararlanmalarındaki Kerametleri
108                                       İmam Hüseyin'in Katillerinin Psikolojik Tahlilleri
110                                       Ali Evlatları İle Muaviye Evlatlarının İhtilaflarının Kaynağı
111                                       Ebu Süfyan'ın İslâm'a Karşı Olan Düşmanlığı
112                                       Yezid'in Veliahtlığının Ön Hazırlıkları
115                                       Emevîlerin, İslâm'ın Kaldırdığı Irkçılıktan Yararlanması
116                                       Muaviye'nin Alevilere Karşı Yapmış Olduğu Propaganda Savaşı
116                                       İshak Kızı Zeynep Hadisesi
116                                       Cahiliyet Döneminde Haşimîler İle Emevîlerin Eğitimi
117                                       Emevî Ahlâk ve Haşimî Ahlâk
118                                       Muaviye'nin Ahlâkı, Fazilet Değildi
120                                       İmam Hüseyin'in Şerefli Soyu ve Aşura Hadisesinde Soyunun Eseri
120                                       İmam Hüseyin'in Ebu Zerr'e Söylediği Sözler
121                                       Yezid'in Eğitimi, Ruhî Sıfatı ve Ahlâkı
126                                       Kalpleri Senden Yana, Kılıçları İse Senin Üzerine
128                                       Muaviye İle Yezid'in Müşavir ve Yardımcıları Arasındaki Fark
128                                       Şimr, Ubeydullah ve Müslim b. Ukbe'nin Ahlâkı
130                                       İmam Hüseyin'in Anayoldan Çıkmayı Reddetmesi
131                                       İmam'ın Savaşı Başlatan Taraf Olmaktan Kaçınması
131                                       Ömer b. Sa'd'ın Görevlendirilmesi
132                                       İmam Hüseyin (a.s) İle Savaşmaya Halkın İsteksiz Oluşu
132                                       Hüseynî Kıyamın Felsefesi
135                                       Kerbela Kelimesi
135                                       İmam Hüseyin'in Ashabı Gerçek Aşk ve Ölümü Dünya Yaşantısına Tercih Ettiler
137                                       İbn Abbas'ın ve İmam Hüseyin'in Mantığı
138                                       Kerbela'da İmam Hüseyin'de Görülen Sıfatlar
139                                       İbn Ziyad'ın Ashabının Ruh Haleti
139                                       Ömer b. Sa'd'ın Ashabının Batınî Pislikleri
140                                       İmam Hüseyin'in Ashabının Nizamı
141                                       İmam Hüseyin'in Ashabının Kahramanlığı ve Ömer b. Sa'd'ın Ordusunun Geriye Çekilmesini Anlatan Hareketler
141                                       Ömer b. Sa'd Ordusunun Alçakça Hareketleri
143                                       Seyyidü'ş-Şüheda'nın Dünyadaki Mükâfatı ve Aşura'yı Yüceltmenin Felsefesi
152                                                  Biat Faktörü
153                                                  Emr-i Maruf ve Nehy-i Münker Konusu
155                                                  Kûfe Halkının Daveti Konusu
165                                                  Hüseynî Kıyamla İlgili Bazı Sorular
169                                                  Hüseynî Kıyamla İlgili Bazı Notlar
195                                          İmam Hüseyin'in (a.s) Doğumu

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar