Kur'an ve Hadis

İki Sure (Örnek Eğitmen - Örnek İnsan)

İki Sure (Örnek Eğitmen - Örnek İnsan) 223 Sayfa
Yazar : Cafer Subhani - N. Merarim Şirazi Yayınevi : el-Mustafa

Yüce Allah’ın Kur’an’ı Peygamber’ine (s.a.a) göndermesindeki en büyük gaye insanı insan yapmak ve onu hakiki anlamda kemaline ulaştırmaktır. Bu eğitim hedefi doğrultusunda iki sure çok büyük önem taşımaktadır. Bunlardan biri Lokman Suresi diğeri de Hucurat Suresidir.

Lokman Suresini okuduğumuzda, karşımıza bambaşka bir Lokman tasviri çıkar. Surede, Lokman’ın oğluna, oğlunun şahsında tüm insanlara verdiği öğütler, bizim Lokman tasvirimizin ne kadar dar, ne denli sığ ve maddî kaldığını ispat eder mahiyettedir.

Bu kitapta konu edilen bir diğer sure ise; Hucurat Suredir. “Bütün ayetleri doğrudan sosyal hayata bakan sure hangisidir?” denilse hiç şüphesiz verilecek cevap Hucurat suresidir. Bu sure, ilk ayetinden son ayetine kadar, toplumsal hayatı yaralayan ve zehirleyen afaki ve enfüsî marazlara karşı kutsi ilaçlar sunmakta; bilvesile, müminin kuşanması gereken zihin ve ruh halini ders vermektedir.

Alaycılık, düşmanlık, suizan, tecessüs, gıybet, milliyetçilik gibi sosyal hayatı mahveden hallere karşı reçeteler sunan bu surenin, "Mü'minler ancak kardeştirler" mealindeki ayetin içinde bulunduğu sure olması da manidardır.

İki Sure (Örnek Eğitmen - Örnek İnsan)

11                                                                             1. Lokman Suresinin Özelliklerini Tanıyalım
13                                                                             2. Kur’ân’daki Mukattaa Harfleri Hakkında Bir Araştırma
17                                                                             3. İhsan Sahiplerinin Nişaneleri
21                                                                             4. Sağlıksız Oyalanmalar
29                                                                             5. Rehberlik Mekanizmasında Sapma
35                                                                             6. Kur’ân’ın Bilimsel Bir Mucizesi
39                                                                             7. Dağların Yaratılışının Sırları
45                                                                             8. Hz. Lokman ve Şükür
53                                                                             9. Hz. Lokman ve Çocuk Eğitimi
59                                                                             10. Lokman ve Şirke Karşı Mücadele
69                                                                             11. Anne ve Babaya Saygı
75                                                                             12. Ölçülü İtaat
81                                                                             13. Her Şeyin Hesabı Vardır
89                                                                             14. Lokman ve Allah’ı Anmak
97                                                                             15. Lokman ve Genel Gözetim
103                                                                             16. Lokman ve Sabır
107                                                                             17. Davranış Ve Konuşmada İtidal
113                                                                             18. Allah’ın Gizli ve Aşikâr Nimetleri
121                                                                             19. Putperestlik Ruhu
127                                                                             20. Sonsuz İlim ve Kudret
131                                                                             21. Allah’ın Kudretinden ve İlminden Bazı Örnekler
137                                                                             22. Akli ve Fıtri Tevhit
141                                                                             23. Bu İlimler Allah’a mı Mahsustur?
151                                                                                      Hucurat Suresinin İçeriği
153                                                                                      Bu Sureyi Okumanın Fazileti
155                                                                                      1. Edep En üstün sermaye
169                                                                                      2. Fasıkların Haberlerine Önem Vermeyin!
181                                                                                      3. Müminler Birbirlerinin Kardeşidir
189                                                                                      4. Alaya Almak, Kötü Zan, Gıybet, Kusur Aramak ve Çirkin Lakaplar Takmak Yasaktır!
205                                                                                      5. Takva, İnsani Değerlerin En Büyüğü!
215                                                                                      6. İslam İle İman Arasındaki Fark
219                                                                                      7. Müslüman Oldunuz Diye Minnet Altında Bırakmayın!

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar