Tarih Hz. Musa Kazım

Hidayet Önderleri İmam Musa Kazım c.9

Hidayet Önderleri İmam Musa Kazım c.9 301 Sayfa
Yazar : Komisyon Yayınevi : Kevser

Tarihin başlangıcından itibaren bütün çağlar ve yüzyıllar boyunca peygamberler ile onların vâsileri, ilâhî hidayet meşalesini elden ele taşımışlardır. Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır.

Ehl-i Beyt, Peygamberimizin (s.a.a) Allah’ın emri ile kendinden sonra ümmetin önderliğini üstlenmek üzere tanıttığı en hayırlı kimselerdir.

“Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ile benim Ehl-i Beyt’imdir. Bunlar Havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır.”

Ehl-i Beyt’in hayat çizgisi, Hz Peygamber (s.a.a) döneminden sonraki İslâm’ın gerçek çizgisini yansıtır. Onların hayatlarını kapsamlı biçimde incelemek, köklü İslâm hareketinin kapsamlı bir portresini gözler önüne serer.

Bu hususta Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı’nın, Şia’nın düşünürlerinden oluşturduğu bir komisyon aracılığıyla hazırlattığı “Hidayet Önderleri” unvanıyla 14 ciltten oluşan ve konusunda kaynak olan dev çalışması şayan-ı teveccühtür.

Ehl-i Beyt hareketi hakkında bu inceleme, elçilerin sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed Mustafa (s.a.a) ile başlayıp, vâsilerin sonuncusu ve beklenen Mehdi Muhammed b. Hasan Askerî (a.s) ile son buluyor.

Hidayet Önderleri İmam Musa Kazım c.9

7 Takdim
21                İmam Musa Kâzım'ın Hayatına kısa bir bakış
25                İmam musa Kâzım'ın Kişiliğinden izlenimler
33                İmam musa Kâzım'ın Kişiliğinden Görünümler
33                                                                   1- İlminin Genişliği
34                                                                   2- İbadeti ve Takvası
38                                                                   3- Zühdü
39                                                                   4- Cömertliği
41                                                                   5- Tahammül ve Hilmi
43                                                                   6- İrşat Etmesi ve Yönlendirmesi
45                                                                   7- İnsanlara İyilik Etmesi
51                İmam Musa Kâzım'ın Doğumu
59                İmam musa Kâzım'ın Hayatının Aşamaları
63                İmam Musa Kâzım Babasının himayesinde
77                   İmam musa KÂzım (a.s) Döneminin Özellikleri
78                                                                   Birinci Nokta
80                                                                   İkinci Nokta
84                                                                   Üçüncü Nokta
86                                                                    Dördüncü Nokta
86                                                                   Beşinci Nokta
87                                                                   Altıncı Nokta
91                   İmam Musa KÂzım'ın Mansur Döneminde Sergilediği tavırlar
91                                                                                  1) İmam Musa Kâzım ve Mevzilerin Sağlamlaştırılması
96                                                                                  2) İmam Musa Kâzım (a.s) ve Ahlâkî Çöküşü Düzeltme Çabası
100                                                                                  3) İmam Musa Kâzım (a.s) ve İçeriden Kaynaklanan Tehditler
104                                                                                  4) İmam Musa Kâzım ve Şer'i Siyasal Önderlik Meselesi Üzerinde Yoğunlaşması
104                                                                                                                                                                      Birinci Faaliyet: Düşünce Alanında
107                                                                                                                                                                      İkinci Faaliyet: Amel Alanında
108                                                                                  İmam Musa b. Cafer'in (a.s) Halife Mansur'un Ölümünü Önceden Haber Vermesi
111                   İmam musa Kâzım ve Mehdi Abbasî yönetimi
111                                                                Mehdi Döneminin Belli Başlı Özellikleri
117                                                                İmam Musa Kâzım'ın (a.s) Genel Faaliyetleri
117                                                                                                               1) Siyasî Alandaki Faaliyetler
122                                                                                                               2) Ahlâk ve Eğitim Alanı
123                                                                                                               3) İlim Alanı
127                                                                İmam Musa Kâzım ve Salih Cemaatin Yapılanması
127                                                                                                                  1) Ehl-i Beyt Çizgisine Bağlılık Üzerinde Yoğunlaşma
131                                                                                                                  2) Siyasal Bilinçlendirme
133                                                                                                                  3) Pratik Yapılanma ve Fikrî Mensubiyet
134                                                                İmam Musa Kâzım'ın (a.s) Tutuklanması
136                                                                Abbasî Halifesi Musa Hadi'nin Hükümeti Zamanında İmam Musa Kâzım (a.s)
136                                                                                                                                             Fahh Ayaklanması
136                                                                                                                                                              Ayaklanmanın Sebepleri
138                                                                                                                                                              Ayaklanmanın Sonuçları
139                                                                                                                                                              Fahh Ayaklanmasının Analizi ve İmam Kâzım'ın (a.s) Ayaklanma Karşısındaki Tavrı
141                                                                                                                                             Musa Hadi'nin Reşid'i Veliahtlıktan Azletme Girişimi
145                    harun Reşid döneminin özellikleri ve İmam'a (a.s) karşı izlediği siyaset
146                                                                                                   1) Harun Reşid Döneminin Özellikleri
149                                                                                                   2) Harun Reşid'in İmam Musa Kâzım'a Karşı Takındığı Tavır
150                                                                                                                                                                       Birinci Grup
156                                                                                                                                                                       İkinci Grup
165                    İmam musa Kâzım'ın Harun Reşid Yönetimine Karşı Takındığı Tavır
165                                                                                                İmam ve Harun Reşid Siyaseti
168                                                                                                İmam (a.s) ve Salih Cemaat
169                                                                                                                           Siyasal Alan
169                                                                                                                                       1- Siyasal Açıdan Ehl-i Beyt Çizgisine Bağlılığı Pekiştirmek
171                                                                                                                                       2- Takiyye İlkesini Pekiştirmek
171                                                                                                                                       3- Yönetim Mekanizmasına Sızma
173                                                                                                                           Eğitim Alanı
179                                                                                                                           İlim ve Fikir Alanı
182                                                                                                                                                Dinde İstinbat ve Tefekkuh Metodu
183                                                                                                                                                İmam Musa Kâzım Döneminde Münazaralar
187                    İmam Musa kâzım'ın Şehit edilinceye Kadar Hapiste Tutulması
187                                                                                     İmam'ı Hapse Atma Planı
190                                                                                     İmam'ın Tutuklanması
191                                                                                     İmam Basra Zindanında
192                                                                                     İsa'ya İmam'ı Öldürmesi Yönünde Direktif Verilmesi
192                                                                                     İmam'ın Bağdat'a Götürülmesi
193                                                                                     İmam'ın Dua Etmesi ve Serbest Bırakılması
194                                                                                     İmam'ın (a.s) İkinci Kez Tutuklanması
195                                                                                     İmam (a.s), Sindî b. Şahik'in Zindanında
195                                                                                     İmam'ın (a.s) Zindandaki Faaliyetleri
195                                                                                                                            1- Zindanda İbadet Etmek
196                                                                                                                            2- Âlimlerin Onunla Temasa Geçmesi
196                                                                                                                            3- Fetva İsteklerinin Ona İletilmesi
196                                                                                                                            4- Vekillerin Tayin Edilmesi
197                                                                                                                            5- Kendisinden Sonraki İmamı Tayin Etmesi
197                                                                                                                            6- Vasiyeti
198                                                                                                                            7- Reşid'in Baskılarına Karşı İmam'ın (a.s) Sarsılmaz Direnci ve Göz kamaştırıcı Heybeti
198                                                                                     İmam, Harun Reşid'in Büyüklenmesine Karşı Çıkıyor
199                                                                                                                                               1- Cariye Göndermek
200                                                                                                                                               2- İmam'ı (a.s) Zehirleme Girişimi
201                                                                                                                                               3- İmam'ın Serbest Bırakılmasına Yönelik Girişimler
202                                                                                                                                               4- İmam'ın (a.s) Harun Reşid'e Yazdığı Mektup
203                                                                                     İmam Musa Kâzım'a Suikast Düzenlenmesi
205                                                                                     En Yüce Dostun Katına
207                                                                                     İmam'ın (a.s) Öldürülmesinin Araştırılması
207                                                                                                                                        Birinci Adım
209                                                                                                                                        İkinci Adım
210                                                                                     İmam'ın Naşının Köprü Üzerine Konulması
211                                                                                     Süleyman'ın Girişimi
213                                                                                     Cenaze Töreni
214                                                                                     İmam'ın (a.s) Naşının Teşyii ve Defnedilmesi
215                    İmam Musa KÂzım'ın (a.s) İlmî Mirası
217                                                               İlmin Temelleri ve İrfanın Mertebeleri
218                                                               İrfanın Kaynakları ve Metotları
244                                                               Tevhit ve İlâhî Tedbirin Esasları
246                                                               Resulullah'ın Siretinden ve Hayatından
254                                                               İmamet ve İmamlar
260                                                               İmam Kâzım'dan (a.s) Sonraki Vasi
262                                                               Beklenen İmam Mehdi (Allah Zuhurunu Çabuklaştırsın)
265                                                               Resulullah'ın Ashabı ve Ehl-i Beyt İmamları
266                                                               İman, Küfür ve Şüphe
270                                                               Günahlar
272                                                               Dili Muhafaza Etmek
274                                                               Marufu Emretmek ve Münkeri Nehyetmek
275                                                               Şehit ve Allah Yolunda Cihat Eden Kimse
276                                                               Ganimetler
277                                                               Çalışma ve Geçim
279                                                               Dua ve Ziyaret
282                                                               İmam Musa Kâzım'dan Öğütler ve Hikmetli Sözler

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Mut'a Nikâhı

    Bu kitap, İslâm fıkhında geniş bir yelpazeye sahip müt'a nikâhını ele almaktadır. Dolayısıyla in ...
  • Tefsir Ekolleri c.2

    Kur’an-ı Kerim’i tefsirde yardım alınabilecek kaynaklardan biri, muhtelif metotlarla ayetleri tefsir etme ...