Tarih Hz. Hasan Askeri

Hidayet Önderleri İmam Hasan Askeri C.13

Hidayet Önderleri İmam Hasan Askeri C.13 316 Sayfa
Yazar : Telif Komisyonu Yayınevi : Kevser

Tarihin başlangıcından itibaren bütün çağlar ve yüzyıllar boyunca peygamberler ile onların vâsileri, ilâhî hidayet meşalesini elden ele taşımışlardır. Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır.

Ehl-i Beyt, Peygamberimizin (s.a.a) Allah’ın emri ile kendinden sonra ümmetin önderliğini üstlenmek üzere tanıttığı en hayırlı kimselerdir.

“Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ile benim Ehl-i Beyt’imdir. Bunlar Havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır.”

Ehl-i Beyt’in hayat çizgisi, Hz Peygamber (s.a.a) döneminden sonraki İslâm’ın gerçek çizgisini yansıtır. Onların hayatlarını kapsamlı biçimde incelemek, köklü İslâm hareketinin kapsamlı bir portresini gözler önüne serer.

 Bu hususta Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı’nın, Şia’nın düşünürlerinden oluşturduğu bir komisyon aracılığıyla hazırlattığı “Hidayet Önderleri” unvanıyla 14 ciltten oluşan ve konusunda kaynak olan dev çalışması şayan-ı teveccühtür.

Ehl-i Beyt hareketi hakkında bu inceleme, elçilerin sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed Mustafa (s.a.a) ile başlayıp, vâsilerin sonuncusu ve beklenen Mehdi Muhammed b. Hasan Askerî (a.s) ile son buluyor.

Hidayet Önderleri İmam Hasan Askeri C.13

7 Takdim
21                     İmam Hasan Askerî'nin Hayatına Kısa Bir Bakış
25                     İmam Hasan Askerî'nin Kişiliğinden Yansımalar
26                                                                       1- Abbasî Halifesi Mu'temid'in Tanıklığı
27                                                                       2- Abbasî Saray Doktorunun Tanıklığı
27                                                                       3- Ahmed b. Ubeydullah b. Hakan
29                                                                       4- Halife Mu'temid'in Kâtibi
30                                                                       5- Âkul Kilisesi'nin (Deyru'l-Akul) Rahibi
31                                                                       6- Muhammed b. Talha eş-Şafiî
31                                                                       7- İbn Sabbağ el-Malikî
32                                                                       8- Allâme Sibt b. el-Cevzî
32                                                                       9- Allâme Muhammed Ebu'l-Huda Efendi
32                                                                       10- Allâme eş-Şebravî eş-Şafiî
35                     İmam Hasan Askerî'nin Kişiliğinden Görünümler
36                                                                         Hoşgörüsü ve Cömertliği
38                                                                         Zühdü ve İbadeti
39                                                                         İlmi ve İmamlığının Delilleri
47                İmam Hasan Askerî'nin (a.s) Doğumu
47                                                     Mübarek Nesebi
47                                                     Doğum Yeri ve Tarihi
48                                                     Lakapları ve Künyeleri
49                                                     Fizikî Özellikleri
49                                                     Yetişmesi ve Büyüdüğü Ortam
57                İmam (a.s), Babasının Himayesinde
57                                                    1- Farklı Bir Çocukluk
59                                                    2- İmam Hadi (a.s) Asrı
61                                                    3- İmam Hadi'nin (a.s) Olaylar Karşısında Takındığı Tavırlar
62                                                                                                                            İmam Hadi (a.s) ve Abbasî Halifesi Mütevekkil
65                                                                                                                            İmam Hadi (a.s) ve Halife Muntasır'ın Veziri
66                                                                                                                            İmam Hadi (a.s) ve İlmî Meydan Okumalar
67                                                                                                                            İmam Hadi (a.s) ve Kur'ân'ın Mahlûkluğu Fitnesi
68                                                                                                                            İmam Hadi (a.s), Ashabı ve Şia'sıyla
70                                                                                                                            İmam Hadi'nin (a.s) Şia'sını Gözetmesi ve İhtiyaçlarını Gidermesi
72                                                                                                                            İmam Hadi (a.s) ve Gulat
73                                                                                                                            İmam Hadi (a.s) ve Yaşadığı Dönemde Meydana Gelen İsyanlar
74                                                                                                                            İmam Hadi (a.s) ve İktidara Karşı Kullandığı Yöntemler
76                                                    4- İmam Hasan Askerî'nin (a.s) Evlenmesi
84                                                    5- İmam Hasan Askerî'nin (a.s) Kardeşi Muhammed İle İlişkisi
86                                                    6- Kardeşi Hüseyin İle İlişkisi
86                                                    7- Kardeşi Cafer İle İlişkisi
87                                                    8- Hasan Askerî'nin (a.s) İmamlığına Dair Naslar
87                                                                                                         a) Resulullah'tan (s.a.a) Gelen Naslar
97                                                                                                         b) Ehl-i Beyt İmamları'ndan Rivayet Edilen Naslar
102                                                                                                         c) Hasan Hasan Askerî'nin İmamlığıyla İlgili Olarak İmam Hadi'den Gelen Rivayetler
111                                                    9- İmam Hadi'ye Suikast Düzenlenip Şehit Edilmesi
113                                                    10- İmamlığının, Babasının Şehit Edilmesinden Sonra Öne Çıkan Delilleri
119                   İmam Hasan Askerî Döneminin Belirgin Özellikleri
119                                                                       Siyasî Durum
120                                                                       Sosyal Durum
124                                                                       Kültürel Farklılıklar
125                                                                       Ekonomik Durum
127                   İmam Hasan Askerî (a.s) Çağı
129                                                    1- Abbasî Halifesi Mu'tez
132                                                    2- Abbasî Halifesi Muhtedi
133                                                                               Muhtedi'nin Muarızlarına Karşı Siyaseti
133                                                                                                                          a) Halife ve Ordu Emirleri
134                                                                                                                          b) Muhtedi ve İmam Hasan Askerî'nin (a.s) Ashabı
136                                                                                                                          c) İmam Hasan Askerî'nin (a.s) Hapsedilmesi
138                                                    3- Abbasî Halifesi Mutemed b. Mütvekkil
139                                                                                             a) Zenc İsyanı
140                                                                                             b) İbnu's-Sufî el-Alevî Hareketi
140                                                                                             c) Kûfe'de Ali b. Zeyd İsyanı
141                                                                                             d) Mutemed ve İmam Askerî (a.s)
145                                                                                             e) Mutemed'in Şia'ya Karşı Tutumu
146                                                    İmam Hasan Askerî'nin (a.s) Şahadeti
149                                                                                           İmam Askerî'nin (a.s) Cenaze Namazı
150                                                                                           İmam Hasan Askerî'nin (a.s) Çocukları
151                   İmam Hasan Askerî'nin Çağının Koşulları
165                    İmam Hasan Askerî ve İslâmî Alanın Gerektirdikleri
165                                                                            Yöneticilerle İlişkilerde Hikmetli ve Dikkatli Olma
166                                                                            Şüphelere Cevap Verme ve Risaletin Harimini Müdafaa Etme
168                                                                            Sapkın Akımlarla Mücadele Etme
169                                                                                                             1- İmam Hasan Askerî ve Seneviyye
170                                                                                                             2- İmam Hasan Askerî ve Sofîler
171                                                                            Hak Dine Davet Etme
173                    İmam Hasan Askerî ve Salih Cemaatin İhtiyaçları
175                                                                        Birinci Bahis: İmam Hasan Askerî ve İmam Mehdi'nin Davası İçin Ortamı Hazırlama
177                                                                                                                                                               Birinci Adım
177                                                                                                                                                               İkinci Adım
180                                                                                                                                                               Üçüncü Adım
183                                                                                                                                                               Dördüncü Adım
184                                                                                                                                                               Beşinci Adım
185                                                                                                                                                               Altıncı Adım
186                                                                                                                                                                              Yedinci Adım
186                                                                        İkinci Bahis: Gaybet Asrına Hazırlama
191                                                                        Üçüncü Bahis: İmam Hasan Askerî Döneminde Vekiller Sistemi
195                                                                        Dördüncü Bahis: Fukaha Medresesi ve Gaybet Asrına Hazırlık
199                                                                        Beşinci Bahis: Allah'ın Helâl ve Haramları Konusunda Güvenilen Ulemanın Önderliği
202                                                                        Altıncı Bahis: İmam Askerî ve Sapkın Fırkalar
202                                                                                                                           1- İmam Hasan Askerî ve Vakıfîler
204                                                                                                                           2- İmam Hasan Askerî (a.s) ve Müfavvıza
212                                                                                                                           Yedinci Bahis: İmam Hasan Askerî'nin Şiîlere Vasiyet ve İrşatları
216                                                                                                                           Sekizinci Bahis: İmam Askerî ve Güvenlik Önlemleri
221                    İmam Hasan Askerî'nin (a.s) İlmî Mirası
221                                                                Birincisi: Tefsir
223                                                                                 Tefsir Mirasından Örnekler
225                                                                İkincisi: Muknia Risalesi
226                                                                Üçüncüsü: İmam Hadi ve İmam Hasan Askerî'nin Önemli Şahsiyetlerle Yaptıkları Yazışmalar
226                                                                Dördüncüsü: İmam Hasan Askerî'nin Vasiyetleri, Mektup ve Tevkileri
240                                                                Beşincisi: İmam Hasan Askerî'nin Fikrî ve İlmî Öncelikleri
241                                                                                                                                 Bilgi (Marifet İçerikli) Mirası
244                                                                                                                                 Kelâm Mirası
244                                                                                                                                               1) İmam Hasan Askerî'nin Açıklamalarında Tevhit
245                                                                                                                                               2) İmam Hasan Askerî'ye göre Ehl-i Beyt ve İmamet
246                                                                İmam Hasan Askerî Mirasında İmam Mehdi (a.s)
247                                                                İmam'ın Mirasında Resulullah'ın Hayatı
277                                                                İmam Hasan Askerî'nin Fıkhî Mirasından Seçmeler
277                                                                                                                     Taharet Babı
277                                                                                                                     Namaz Babı
279                                                                                                                                Oruç Babı
280                                                                                                                     Humus ve Zekât Babı
281                                                                                                                     Hac Babı
281                                                                                                                     Nikâh ve Talâk Babı
282                                                                                                                     Yargı ve Şahitlikler Babı
285                                                                                                                     Vakıf Babı
285                                                                                                                     Miras Babı
286                                                                                                                     Maişet Babı
289                                                                                                                     Çocuklar Babı
293                                                                                                                     Vasiyet Babı
289                                                                Dua İle İlgili Mirasından Seçmeler
297 Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar