Ahlak ve İrfan

Esma-i Hüsna

Esma-i Hüsna 269 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Dr. Rıza Ramazan

Kur'an ve İrfan Açısından Esma-i Hüsna:

Varlık âleminde görülen her kemal, mutlak kemalden kaynaklanmıştır ve gerçekte her varlık, sahip olduğu kemal oranında o mutlak hakikati gösterir. Zira her varlık O'nun cilve ve tecellisidir ve her tecelli bir şekilde O'nu yansıtır. Bir başka tabirle şöyle diyebiliriz: Bir bakıma bütün varlıklar yüce Allah'ın güzel isimleridir. Zira bütün varlıklar, mukaddes Hakkın zatının kemallerinden bir kemal taşımaktadır. Aynı zamanda mümkinü'l-vücud olduklarından dolayı bir takım eksiklikleri ve noksanlıkları da vardır. Yüce Allah'ın isimleri, bir yandan bütün kemallere sahip olduklarından ve öte yandan da eksiklik ve noksanlığın her türünden münezzeh olduğundan dolayı esmâ-i hüsnadır (en güzel isimlerdir) ve hatta güzel isimler sadece yüce Allah'ın zatına münhasırdır.

Meşhur olan görüşe göre Yüce Allah'ın özel ismi Allah lafz-ı celali dışında Kur'ân-ı Kerîm'de Allah'a yüz otuz iki isim nispet edilmiştir. Bu isimlerden her biri vasfî bir anlama sahiptir ve her biri, bir şekilde Allah'ı tanıtır. Biz burada bu isimleri alfabetik sıralamaya göre ele alacağız.

Esma-i Hüsna

15 Önsöz
21                Esmâ-İ Hüsnanın Anlamı
53                   ESMÂ-İ HÜSNA AYETLERİNİN İNCELEMESİ
75                    VARLIKLAR ESMÂ-İ HÜSNANIN MAZHARLARIDIR
109                 ESMÂ-İ HÜSNANIN BÖLÜMLENMELERİ
77                                                     Mütekellimlerin Görüşü
79                                                     Filozofların Görüşü
80                                                                             İmkân ve Vücub Burhanının İki Beyanı
82                                                                             Mümkin Nitelikli Varlıkların Aşamaları
83                                                                             "Vahit" İlkesine Yönlendirilen Eleştirinin İncelenişi
84                                                                             Felsefecilerin Cevabı
85                                                                             İlletsiz Malulün Varlık Sürdürememesi
86                                                                             Akıl ve Nakil Açısından Âlemin Yaratılış Sırası
88                                                                             Yüce Allah'ın Fiilinin Aşamaları
89                                                                             Allame Tabatabaî'nin (r.a) Görüşü
90                                                                             Ariflerin Görüşünün İncelenişi
90                                                                                                                  Fail ve Kısımları
91                                                                                                                                      Meşşâ Felsefecilerinin Bakışı
91                                                                                                                                      İşrak Felsefecilerinin Bakış Açısı
92                                                                                                                                      Mütekellimlerin Bakış Açısı
92                                                                                                                                      Ariflerin Bakış Açısı
93                                                                             Âlem; Hak Teala'nın Tecellisi
96                                                                             Tecellinin Kısımları
96                                                                                                    Gayb ve Şehadet Tecellisi
97                                                                                                    Feyz-i Akdes ve Mukaddes
99                                                                                                    Zatiye, Sıfatiye ve Fiiliye Tecellileri
100                                                                             Kur'ân Açısından Âlem
100                                                                                                       Gökyüzü
102                                                                                                       Yeryüzü
102                                                                                                       Arş ve Kürsü
104                                                                                                       Melekler.
109                                                     Zat, Sıfat ve Fiil İsimleri
114                                                     Evvel, Ahir, Bâtın ve Zâhir İsimleri
116                                                     Gaybın Anahtarları ve Şehadetin Anahtarları
117                                                     Fiil İsimlerinin Bölümlenmesi
120                                                     Tümel (Küllî) ve Tikel (Cüz'î) İsimler
121                                                     Celal ve Cemal İsimleri
123                                                     Ceberût ve Azamet İsimleri
123                                                     Allah'ın İsm-i A'zamı
131                  ALLAH'IN GÜZEL İSİMLERİNİN TEVKÎFÎLİĞİ
131                                                                  Kelâm ve Fıkıh İlimlerine Göre Tevkîfîliğin Anlamı
133                                                                  Âriflerin Istılahı
135                                                                  Kelâmcıların Allah'ın İsimlerinin Tevkîfîliğine İlişkin Kanıtları
140                                                                  Allâme Tabersî'nin Görüşü
142                                                                  Allâme Tabersî'nin Görüşünün İncelemesi
143                                                                  Allâme Tâbâtâbâî'nin Görüşü
145                                                                  Rivayetler Açısından Allah'ın Güzel İsimlerinin Sayısı
153                İNSAN-I KÂMİL: ALLAH'IN İSİMLERİNİN MAZHARI
155                                                                  Düşünürlere Göre İnsan
157                                                                  Kelâmcıların İnsan Kuramı
159                                                                  Kâmil İnsanı Tanımanın Yolları
160                                                                  Kur'ân'a Göre Kâmil İnsan
160                                                                                               Ruhun Asaleti ve Bedenin Ferîliği
161                                                                                               Allah'ın Halifeliği Makamı
163                                                                  Kâmil İnsanın İlahî Velayeti
164                                                                  Allah'ın Velayetinin Bölümleri
165                                                                  Samediyet: Velayetin Kökeni
166                                                                  Masumlara Göre Kâmil İnsan
167                                                                  Kâmil İnsan: Müstefad Akıl
168                                                                  İrfanda Kâmil İnsan
172                                                                  Kâmil İnsanın İsimleri
173                                                                  Dört Aşamalı Manevî Yolculuk
177                  KUR'ÂN-I KERİM'DE ALLAH'IN GÜZEL İSİMLERİ
177                                                                 Esmâ-i Hüsnâ'nın Muhtelif İtibar ve Haysiyetleri
186                                                                 Esmâ-i Hüsnâ'nın Genel Şerhi
186                                                                                                  1. Allah:
188                                                                                                  2. A'lâ:
189                                                                                                  3. A'lem:
189                                                                                                  4. Afuvv:.
190                                                                                                  5. Ahad:
190                                                                                                  6. Ahkamu'l-Hâkimîn:
191                                                                                                  7. Ahsenu'l-Hâlikîn:
192                                                                                                  8. Akreb:
193                                                                                                  9. Alîm:
193                                                                                                  10. Âlimu'l-Gaybi ve'ş-Şehadet:
194                                                                                                  11. Aliyy:
194                                                                                                  12. Allâmu'l-Guyûb:
195                                                                                                  13. Azîm:
195                                                                                                  14. Azîz:
196                                                                                                  15. Bârî:
197                                                                                                  16. Basîr:
197                                                                                                  17. Bâtın:
198                                                                                                  18. Bedî:
199                                                                                                  19. Berr:
200                                                                                                  20. Câmi:
200                                                                                                  21. Cebbâr:
202                                                                                                  22. Ebkâ:
202                                                                                                  23. Ehlu'l-Mağfire:
202                                                                                                  24. Ehlu't-Takvâ:
203                                                                                                  25. Ekrem:
204                                                                                                  26. Erhamu'r-Rahimîn:
206                                                                                                  27. Esreu'l-Hâsibîn:
206                                                                                                  28-29. Evvel ve Ahir:
208                                                                                                  30. Fâliku'l-Habbi ve'n-Nevâ:
208                                                                                                  31. Fâliku'l-İsbâh:
209                                                                                                  32. Fâtır:
209                                                                                                  33. Fettâh:
210                                                                                                  34. Gaffâr:
211                                                                                                  35. Gâfiru'z-Zenb:
211                                                                                                  36. Gafûr:
211                                                                                                  37. Gâlib:
212                                                                                                  38. Ganî:
212                                                                                                  39. Habîr:
213                                                                                                  40. Hâdî:
213                                                                                                  41. Hafiy:
214                                                                                                  42. Hafîz:
215                                                                                                  43. Hakîm:
216                                                                                                  44. Hakk:
216                                                                                                  45. Hâlik:
217                                                                                                  46. Halîm:
217                                                                                                  47. Hallâk:
218                                                                                                  48. Hamîd:
219                                                                                                  49. Hasîb:
219                                                                                                  50. Hayr:
220                                                                                                  51. Hayru'l-Fâsılîn:
220                                                                                                  52. Hayru'l-Fâtihîn:
220                                                                                                  53. Hayru'l-Gâfirîn:
221                                                                                                  54. Hayru'l-Hâkimîn:
221                                                                                                  55. Hayru'l-Mâkirîn:
221                                                                                                  56. Hayru'l-Munzilîn:
221                                                                                                  57. Hayru'l-Vârisîn:
222                                                                                                  58. Hayru'n-Nâsırîn:
222                                                                                                  59. Hayru'r-Râhimîn:
222                                                                                                  60. Hayru'r-Râzıkîn:
223                                                                                                  61. Hayy:
224                                                                                                  62. İlah:
225                                                                                                  63. Kâbilu't-Tevb:
225                                                                                                  64. Kadîr:
225                                                                                                  65. Kâdir:
226                                                                                                  66. Kâfî:
226                                                                                                  67. Kahhâr:
227                                                                                                  68. Kâhir:
227                                                                                                  69. Kâim:
228                                                                                                  70. Karîb:
229                                                                                                  71. Kaviyy:
229                                                                                                  72. Kayyûm:
230                                                                                                  73. Kebîr:
231                                                                                                  74. Kerîm:
231                                                                                                  75. Kuddûs:
232                                                                                                  76. Latîf:
233                                                                                                  77. Mâliku'l-Mülk:
233                                                                                                  78. Mecîd:
234                                                                                                  79. Melik:
235                                                                                                  80. Metîn:
235                                                                                                  81. Mevlâ:
236                                                                                                  82. Mubdî:
236                                                                                                  83. Mubîn:
236                                                                                                  84. Mucîb:
237                                                                                                  85. Muhît:
237                                                                                                  86. Muhyî:
238                                                                                                  87. Muîd:
238                                                                                                  88. Mukît:
238                                                                                                  89. Muktedir:
239                                                                                                  90. Musavvir:
239                                                                                                  91. Müheymin:
240                                                                                                  92. Mümin:
240                                                                                                  93. Müsteân:
241                                                                                                  94. Müteâl:
241                                                                                                  95. Mütekebbir:
242                                                                                                  96. Nasîr:
242                                                                                                  97. Nûr:
243                                                                                                  98. Rabb:
244                                                                                                  99. Rabbu'l-Arş:
244                                                                                                  100-101. Rahmân ve Rahîm:
245                                                                                                                             Rahmân ve Rahîm İsimleri Arasındaki Fark
246                                                                                                  102. Rakîb:
247                                                                                                  103. Raûf:.
247                                                                                                  104. Refîu'd-Derecât:
248                                                                                                  105. Rezzâk:
248                                                                                                  106. Samed:
251                                                                                                  107. Selâm:
251                                                                                                  108. Semî:
252                                                                                                  109. Serîu'l-Hisâb:
253                                                                                                  110. Serîu'l-İkâb:
253                                                                                                  111. Şâkir:
253                                                                                                  112. Şedîdu'l-Azâb:
254                                                                                                  113. Şedîdu'l-İkâb:
254                                                                                                  114. Şedîdu'l-Mihâl:
254                                                                                                  115. Şehîd:
255                                                                                                  116. Şekûr:
256                                                                                                  117. Tevvâb:
257                                                                                                  118. Vâhid:
257                                                                                                  119. Vâlî:
258                                                                                                  120. Vâsi:
258                                                                                                  121. Vedûd:
259                                                                                                  122. Vehhâb:
259                                                                                                  123. Vekîl:
260                                                                                                  124. Velî:
260                                                                                                  125. Zâhir:
261                                                                                                  126. Zu'l-Arş:
261                                                                                                  127. Zu'l-Celâli ve'l-İkrâm:
262                                                                                                  128. Zu'l-Fazli'l-Azîm:
263                                                                                                  129. Zu'l-Kuvveti'l-Metîn:
263                                                                                                  130. Zu'l-Meâric:
264                                                                                                  131. Zu'r-Rahmet:
264                                                                                                  132. Zu't-Tavl:
264                                                                                                  133. Zu İntikâm:
267 KAYNAKÇA

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar