Kur'an ve Hadis

Ehl-i Beytin Dilinden Kurân-ı Kerim c.2

Ehl-i Beytin Dilinden Kurân-ı Kerim c.2 275 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Murtaza Turabi

Kur’ân-ı Kerim, Resul-i Ekrem’in(s.a.a) karanlık asırlarda parlayan yegâne ebedî mucizesidir.

Kur’ân tabiata benzer; üzerinde ne kadar çalışılırsa çalışılsın, yine de çalışılacak birçok alan vardır. Bunun hikmeti ise, Allah Teâlâ’nın bu kitabı, belli bir zaman ve belli bir grup için göndermemesi aksine, bütün asır ve zamanlar için göndermiş olmasıdır… Emîrü’l-Müminin Ali (a.s) Nehcü’l-Belâğa’da (18. hutbe) şöyle buyurmuştur:

“Kur’ân’ın zahiri güzel ve süslü, bâtını derindir. İnsanı hayrete düşüren özellikleri bitmez, şaşırtıcı şeyleri son bulmaz.”

Kur’ân ilimleriyle ilgili yazılmış olan değerli eserlerden biri de saygıdeğer âlim Hüccetü’l-İslam Murtaza Turabî tarafından Farsça olarak telif edilmiş olan elinizdeki bu kitaptır. Yazar değerli zamanını harcayarak böyle değerli bir kitabı kaleme almış ve Kur’ân ilimlerinde okuyuculara yeni kapılar açmıştır. Onun güzel bölümlerinden biri de Ehl-i Beyt’in çeşitli meselelerde Kur’ân’dan yararlanmalarını açıklayan bölümüdür. Gerçekte yazar eklediği bu bölümle, Ehl-i Beyt’in Kur’ân-ı Kerim’i algılama yöntemini söz konusu etmiştir; bu da fakihler için bir örnek teşkil edebilir.

Ayetullah Cafer Subhanî’nin Esere Yazdığı Önsözünden

Ehl-i Beytin Dilinden Kurân-ı Kerim c.2

11           Ehl-i Beyt ve Kur'ân İlimlerinin Temelini Atma
12                                                           Nahiv İlmi
16                                                           Kur'ân-ı Kerim'in Harekelendirilmesi ve Noktalandırılması
17                                                           Kur'ân İlimleri
17                                                                            Kıraat İlmi
26                                                                            Kur'ân Ayetlerinin Sınıflandırılması
33                                                                            Tefsir İlmi
39           Ehl-i Beyt ve Kur'ân-ı Kerim'in Tefsiri
39                                                    Tefsirin Anlamı
40                                                    Müfessirlerin Teriminde Tefsir
42                                                    Tefsir İle Tevilin Farkı
46                                                    Ayetlerin Zahirlerinin Hüccet Oluşu
52                                                    Kur'ân-ı Kerim Tefsirinin Usulü ve Kaynakları
54                                                    Kur'ân'ı Kur'ân İle Tefsir Etmenin Hüccet Oluşu
56                                                    Kur'ân Tefsirinde Sünnetin Hüccet oluşu
62                                                                                               Kur'ân'ın Sünnet İle Tefsir Derecesi
65                                                    Kur'ân-ı Kerim'in Tefsirinde Haber-i Vahidin Hüccet Oluşu Hakkında Bir İnceleme
68                                                    Tefsirde İcma ve Aklın Hüccet Oluşu
69                                                    Tefsirin Ön Bilgileri
69                                                                          Kur'ân-ı Kerim'i Anlamanın Genel Ön Bilgileri
71                                                                          Kur'ân-ı Kerim'i Anlamanın Özel Ön Bilgileri
71                                                                          Kur'ân'ın Nazil Oluşu ve Kıraat İlmi
73                                                                          Kur'ân Müfessirinin Özellikleri
77                                                    Reye (Şahsî Görüşe) Göre Tefsirden Sakındırmak
80                                                                                                          Reye Göre Tefsir
86                                                    Reye Göre Tefsir Etmek Konusunda Müfessirlerin Görüşleri
91           Ehl-i Beyt'in (a.s) Tefsir Metotları
91                                                Ehl-i Beyt'in Tefsir Metodu
92                                                Arapça Dil Kurallarını Dikkate Alarak Kur'ân Ayetlerinin Tefsiri
92                                                                                                                    1- Ayetlerdeki Kavramların Anlamını Belirtmek
94                                                                                                                    2- Edebî Nüktelere ve Beyan Metotlarına Dayanarak Tefsir Etmek
95                                                                                                                    3- Bir Mefhumun Kur'ân'da Kullanım Şekillerini Açıklama Yoluyla Tefsir
96                                                                                                                                                                                               Kur'ân'da "Zan" Kelimesinin Kullanımı
102                                                                                                                                                                                                                                       Kur'ân-ı Kerim'de "Kabz" Kelimesinin Kullanımı
103                                                                                                                                                                                                                                       Kur'ân-ı Kerim'de "Adaleti Sağlamak" İfadesinin Kullanımı
97                                                                                                                                                                                               Kur'ân-ı Kerim'de "İman" Kelimesinin Kullanımı
100                                                                                                                                                                                               Kur'ân-ı Kerim'de "Küfür" Kelimesinin Kullanımı
104                                                                                                                    4- Mefhumu Genişleterek Tefsir Etmek
105                                                                                                                                                         a) Örneklerini Açıklayarak Tefsir Etmek
107                                                                                                                                                         1) Genelleştirilebilir ve Küllî Örnekleri Açıklama
113                                                                                                                                                         2) Genelleştirilmesi İmkânsız Olan Cüzî Örnekleri Açıklama
113                                                                                                                                                                                                                            a) Ayetin Mefhumu İçin Kâmil Bir Örnek Vermek
115                                                                                                                                                                                                                            b) Ayetin Belli Bir Örneğe Ait Olduğunu Açıklamak
120                                                                                                                                                                                                                            c) Kur'ân'ı Kur'ân İle Tefsir Etmek
135                                                                                                                                                                                                                            d) Kur'ân'ı Resulullah'ın (s.a.a) Hadislerine Müracaat Ederek Tefsir Etmek
139                                                                                                                                                                                                                            e) Ayetlerin Anlamlarını Açıklama
148                                                                                                                                                                                                                            f) Ayetleri Tevil Edip Batınî Anlamlarını Açıklayarak Tefsir Etmek
155                                                                                                                                                                                                                            g) Tarih Vesilesiyle Kur'ân'ı Tefsir Etmek
158                                                                                                                                                                                                                            h) Örnek Verme/Benzetme Yoluyla Tefsir
159                                                                                                                                                                                                                            j) Nüzul Sebebini Açıklayarak Tefsir Etmek
161                                                                                                                                                         Nüzul Sebeplerini Tanımanın Etki ve Faydaları
161                                                                                                                                                                                                          1- Haklarında Ayet Nazil Olan Kişileri Tanımak
165                                                                                                                                                                                                          2- Kur'ân-ı Kerim'in Mucizeliğini Tanımak
166                                                                                                                                                                                                                                                       3- Ayetlerin Doğru Anlamlarına Delaletlerine Vâkıf Olmak ve Onların Görünürdeki Belirsizliğini Gidermek
168                                                                                                                                                                                                          Sebebin Hususiyeti Değil, Lafzın Umumiyeti Ölçüsü
171                                                                                                                                                                                                                                                                 Nüzul Sebepleriyle İlgili Rivayetlerde Tahrif
172                                                                                                                                                                                                          Ehl-i Beyt'in Tefsir Mektebi Mirası
175           Ehl-i Beyt ve Kur'ân'ın Nüzulü İle Toplanması
175                                                              Kur'ân-ı Kerim Nasıl Nazil Oldu?
181                                                                                                 Kur'ân-ı Kerim Nasıl Toplanıp Yazıldı?
189           Kur'ân'ın Tahriften Korunmuşluğu
200                                               Kur'ân'ın Tahriften Korunuşuyla İlgili Şia Âlimlerinin Görüşü
205                                               Kur'ân-ı Kerim'in Tahrifiyle İlgili Şüpheler ve Bu Şüphelere Cevaplar
213                                               Ali'nin (a.s) Mushafı
215                                                                     Ali'nin (a.s) Mushafı'nın Özellikleri
222                                                                     Ali'nin (a.s) Mushafı ve Tahrif Şüphesi
223                                               Bir Hadis Kaynağı Olarak Fatıma'nın (s.a) Mushafı
231           Kur'ân'ın Mucizeliği
231                                  Mucizenin Hikmeti
239                                  Peygamberlerin Her Birinin Farklı Mucizelere Sahip Olmalarının Nedeni
243                                  Hz. Muhammed'in (s.a.a) Mucizeleri
244                                                                    Kur'ân-ı Kerim Hz. Muhammed'in (s.a.a) En Büyük Mucizesi
247                                                                    Kur'ân-ı Kerim'in Mucize Yönleri
252                                                                    Kur'ân-ı Kerim'in En Önemli Mucizevî Yönü
259                                                                    Hadislerde Kur'ân-ı Kerim'in Mucizelik Yönleri
267                                  Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • El Mizan Tefsiri c.9

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...
  • Sorular ve Cevaplar Cilt 3

    Elimize ulaşan ve cevabını verdiğimiz binlerce soru içerisinden, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu soru ve c ...