Kur'an ve Hadis

Ehl-i Beytin Dilinden Kurân-ı Kerim c.1

Ehl-i Beytin Dilinden Kurân-ı Kerim c.1 420 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Murtaza Turabi

Kur’ân-ı Kerim, Resul-i Ekrem’in(s.a.a) karanlık asırlarda parlayan yegâne ebedî mucizesidir.

Kur’ân tabiata benzer; üzerinde ne kadar çalışılırsa çalışılsın, yine de çalışılacak birçok alan vardır. Bunun hikmeti ise, Allah Teâlâ’nın bu kitabı, belli bir zaman ve belli bir grup için göndermemesi aksine, bütün asır ve zamanlar için göndermiş olmasıdır… Emîrü’l-Müminin Ali (a.s) Nehcü’l-Belâğa’da (18. hutbe) şöyle buyurmuştur:

“Kur’ân’ın zahiri güzel ve süslü, bâtını derindir. İnsanı hayrete düşüren özellikleri bitmez, şaşırtıcı şeyleri son bulmaz.”

Kur’ân ilimleriyle ilgili yazılmış olan değerli eserlerden biri de saygıdeğer âlim Hüccetü’l-İslam Murtaza Turabî tarafından Farsça olarak telif edilmiş olan elinizdeki bu kitaptır. Yazar değerli zamanını harcayarak böyle değerli bir kitabı kaleme almış ve Kur’ân ilimlerinde okuyuculara yeni kapılar açmıştır. Onun güzel bölümlerinden biri de Ehl-i Beyt’in çeşitli meselelerde Kur’ân’dan yararlanmalarını açıklayan bölümüdür. Gerçekte yazar eklediği bu bölümle, Ehl-i Beyt’in Kur’ân-ı Kerim’i algılama yöntemini söz konusu etmiştir; bu da fakihler için bir örnek teşkil edebilir.

Ayetullah Cafer Subhanî’nin Esere Yazdığı Önsözünden

Ehl-i Beytin Dilinden Kurân-ı Kerim c.1

15                                         Tarih Boyunca Kur’ân Bilimleri
23           Ehl-i Beyt Nazarında Kur’ân’ın Fazileti ve Yüceliği
25                                                                       Kur’ân’ın Yüceliği Hakkında Hz. Resulullah’ın (s.a.a) Kapsamlı Buyruğu
29                                                                       İmam Ali’nin (a.s) Kur’ân’ın Azametiyle İlgili Sözleri
31                                                                                                                                        Hz. Ali’nin (a.s) Sözlerinde Kur’ân-ı Kerim’in Özellikleri
39                                                                       Hz. Fatıma (s.a) ve Kur’ân’ın Yüceliği
42                                                                       İmam Zeynelabidin’in (a.s) Münacatında Kur’ân’ın Yüceliği.
48                                                                       İmam Cafer Sadık (a.s) ve Kur’ân-ı Kerim’in Yüceliği
51                                                                       İmam Rıza’nın (a.s) Buyruklarında Kur’ân’ın Yüceliği
53                                                                       Kur’ân-ı Kerim’in Manevî Yüceliği
57           Kur’ân-ı Kerim’in Kapsamlılığı ve Evrenselliği
58                                                                    Kur’ân-ı Kerim’in Kapsamlılığının Boyutları
58                                                                                                                           a) Kur’ân-ı Kerim’in Ebediliği:
64                                                                                                                           b) Kur’ân-ı Kerim’in Evrenselliği
65                                                                                                                           c) Kur’ân-ı Kerim’in Bilimsel Kapsamlılığı
68                                                                                                                                                                               Kur’ân-ı Kerim’in Bilimsel Kapsamlılığı
77                                                                                                                           d) Kur’ân-ı Kerim’in Gözetici Oluşu
79           Kur’ân-ı Kerim’in İsim ve Sıfatları
79                                                       Kur’ân-ı Kerim’in Özel İsimleri
81                                                       Kur’ân-ı Kerim’in Sıfatları
82                                                                                          1- Kur’ân-ı Kerim’in Kapsamlılığı
84                                                                                                                                     Me’dubetullah
85                                                                                                                                     Cevamiu’l-Kelim
87                                                                                          2- Kur’ân’ın Manevî Yüceliği ve Yaratan ile Yaratılanlar Arasında Vesile Oluşu
89                                                                                          3- İhtiyaç Duyulan Kanun ve Yasamaları İçermek
92                                                                                          4- Kur’ân-ı Kerim’in Hidayet ve Eğitimdeki Rolü.
95                                                                                                                                                  Allah’ın Ahdi
96                                                                                          5- Kur’ân-ı Kerim’in Mesajının Sağlamlılığı ve Ebediliği
97                                                                                          6- Kur’ân’ın Takipçilerine İzzet Verme ve Yüceltmedeki Rolü
99                                                                                          7- Kur’ân-ı Kerim’in Mesajının Apaçık Oluşu
100                                                                                          8- Kur’ân’ın Hüccet Oluşu
101           Kur’ân Okumanın Fazileti
102                                       Kur’ân Okuma ve Hikmeti
107                                       Kur’ân Okumanın Sevabı ve Manevî Mükâfatı
110                                       Kur’ân-ı Kerim’in Günahlardan Temizlenmede Etkisi
113                                       Derecenin Yükselmesinde Kur’ân Okumanın Etkisi
117                                       Kur’ân Okumanın, Duanın Kabul Edilmesindeki Etkisi
119                                       Kur’ân Okumanın Dünyevî Etki ve Bereketleri
123                                       Farz Kıraat ve Hikmeti
129                                       Kur’ân’ı Dinlemenin Fazileti
133           Kur’ân Öğrenmek
133                               Kur’ân Öğrenmenin Fazileti
140                               Çocuk ve Genç Yaşta Kur’ân Öğrenimi
144                               Çocuklukta ve Genç Yaşta Kur’ân Öğrenmek
146                               Kur’ân Öğretilerini Öğrenmek ve Öğretmek
149                               Kur’ân Öğrenme ve Öğretmede İhlâsın Gerekliliği
150                               Kur’ân Öğrenmek İçin Zorluk Çekmek
152                               Kur’ân Öğretilerini Korumak
156                               Kur’ân Öğretmek İçin Ücret Almak
159                               Kur’ân Taşıyıcılarının Faziletleri
163                               Kur’ân Taşıyıcılarına Saygıda Bulunmak
165                               Kur’ân Taşıyıcılarının Sorumlulukları ve Özellikleri
167                               Kur’ân’ın Bazı Ayet ve Sûrelerinin Özel Fazileti
171                               Sûrelerin Fazileti Hakkında Uydurulan Hadisler
173           Müminlerin Kur’ân’a Karşı Vazifeleri
173                                                       Kur’ân’a Saygı Göstermek
175                                                       Farz ve Müstehap Vazifeler
176                                                                                  1- Kur’ân-ı Kerim’e Saygısızlık Sayılan İşten Sakınmak:
176                                                                                  2- Mushaf’ın Yazısına Taharetsiz Dokunmamak:
177                                                                                  3- Kur’ân’ı Kâfirlere Satmanın Haram Oluşu
179                                                                                  4- Mushafı Pak Tutmak ve Onun Necis Olmasını Önlemek
180                                                                                  5- Kur’ân’ı Üzerinden Okumak
180                                                                                  6- Mushaf Almak ve Evde Bulundurmak:
181                                                                                  7- Dua Ederken Mushaf’a Tevessül Etmek:
183                                                                                  8- İstihâre İçin Kur’ân’a Tevessül Etmek
184                                                       Kur’ân-ı Kerim’i Yazmanın Fazileti ve Adabı
189           Kur’ân Okuma Adabı
190                                 Kur’ân Okumak İçin Taharet ve Temizlik
191                                 Misvak Kullanmak
191                                 Kur’ân’ı Mushaf’tan Okumak
192                                 Kur’ân Okurken Allah’a Sığınmak
195                                 Allah’ın Adıyla Kur’ân Okumaya Başlamak
196                                 Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Sesle Okumak
201                                 Kur’ân’ı Tertil İle Okumak ve Acele Etmemek
204                                 Kur’ân’ı Arap Lehçesiyle Okumak
206                                 Kur’ân’ı Ağlayarak ve Hüzünlü Bir Sesle Okumak
212                                 Tedebbür ve Amelle Birlikte Olan Okuma
214                                 Kur’ân-ı Kerim Üzerinde Düşünmenin Etkileri ve Sonuçları
215                                                                                                   a) Amel:
216                                                                                                   b) Cennet İle Cehennem Anıldığı Zaman Hüzünlenmek
217                                 Okuma Miktarı
225                                 Kur’ân Okumanın Zamanı ve Mekânı
225                                                                        Namazda.
226                                                                        Gece Yarısında
226                                                                        Günün Başlangıcında
227                                                                        Mübarek Ramazan Ayında
228                                                                                                1- Evde
229                                                                                                2- Mekke-i Mükerreme’de
229                                 Kur’ân Okumadan Önce ve Sonra Okunan Dualar
239                                 Kur’ân’ın Bazı Özel Ayetlerini Okumak veya Dinlemek
239                                                                                            a) Kur'ân-ı Kerim'in Bazı Ayetlerini Okuma veya Dinlemenin Farz Adabı:
240                                                                                            b) Belli Sûre veya Ayetleri Okumanın Müstehap Adapları:
245           Ehl-i Beyt’in Kur’ân-ı Kerim İle İlişkisi
246                                                             Kur’ân ve Ehl-i Beyt’in Birbirinden Ayrılmazlığı
250                                                             Kur’ân ve Ehl-i Beyt’in Birbirinden Ayrılmazlığı İlkesinin Sonuçları
250                                                                                                                                             1- Masumiyet
251                                                                                                                                             2- Biri Olmaksızın Diğerine Sarılmanın İmkânsız Oluşu
252                                                                                                                                             3- Bu İki Meşalenin Kıyamet Gününe Kadar Sürekliliği
254                                                             Ehl-i Beyt Kur’ân-ı Kerim’in Tercümanı ve Müfessiri
259           Kur’ân-ı Kerim İle Ünsiyet
259                                           Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt’in Kur’ân İle Ünsiyeti
261                                           Peygamber Efendimizin (s.a.a) Kur’ân-ı Kerim İle Ünsiyeti
267                                           İmam Ali’nin (a.s) Kur’ân-ı Kerim İle Ünsiyeti
275                                           Hz. Fatıma-ı Zehra’nın (s.a) Kur’ân İle Ünsiyeti
277                                           İmam Hasan’ın (a.s) Kur’ân İle Ünsiyeti
279                                           İmam Hüseyin’in (a.s) Kur’ân İle Ünsiyeti
283                                           İmam Zeynelabidin’in (a.s) Kur’ân-ı Kerim İle Ünsiyeti
290                                           İmam Muhammed Bâkır’ın (a.s) Kur’ân-ı Kerim İle Ünsiyeti
296                                           İmam Cafer Sadık’ın (a.s) Kur’ân-ı Kerim İle Ünsiyeti
301                                           İmam Musa Kâzım’ın (a.s) Kur’ân-ı Kerim İle Ünsiyeti
305                                           İmam Rıza’nın (a.s) Kur’ân-ı Kerim İle Ünsiyeti
309                                           İmam Muhammed Taki’nin (a.s) Kur’ân-ı Kerim İle Ünsiyeti
316                                           İmam Ali Nâki’nin (a.s) Kur’ân-ı Kerim İle Ünsiyeti
324                                           İmam Hasan Askerî’nin (a.s) Kur’ân-ı Kerim İle Ünsiyeti
329                                           İmam Mehdi’nin (a.f) Kur’ân-ı Kerim İle Ünsiyeti
333            Ehl-i Beyt’in Kur’ân-ı Kerim’e İstinad Etmeleri
335                                                                    Ehl-i Beyt’in Kelamî Konularda Kur’ân’a İstinad Etmelerinden Örnekler
335                                                                                                                                                   Tevhid İnancının Fıtrî Oluşu
336                                                                                                                                                   Allah Teâlâ’nın Teşbih ve Tecsimden Münezzeh Oluşu
337                                                                                                                                                   Şirki Reddetmek
338                                                                                                                                                   Allah Teâlâ’nın İlmi
339                                                                                                                                                   Allah’ı Görmek
342                                                                                                                                                   Cebir ve Tefviz
350                                                                                                                                                   Peygamberlik
351                                                                                                                                                   Ehl-i Beyt’in Makamı
352                                                                                                                                                   İmamet
364                                                                                                                                                   Resul-i Ekrem’in (s.a.a) Soyu
368                                                                                                                                                   Akıl Vesilesiyle Hakkı Tanımak
375                                                                                                                                                   Seviyesi Olmayan Sofileri Reddetmek
378                                                                                                                                                   Guluv İle Mücadele
380                                                                                                                                                   Cehennemde Ebedi Kalmak
381                                                                    Ehl-i Beyt’in Fıkhî Konularda Kur’ân-ı Kerim’e İstinadı
382                                                                                                                                       Hükümlerin İstinbatında Kıyasın Haram Oluşu
384                                                                                                                                       İbadet İçin Güzel Elbise Giymek
384                                                                                                                                       Abdest Alırken Diğerlerinden Yardım Almak
385                                                                                                                                       Cebire Abdesti
385                                                                                                                                       Abdestte Başın ve Ayağın Bir Bölümüne Meshetmek
386                                                                                                                                       Namaz Vakitleri
386                                                                                                                                       Namazı Kısaltmanın (Seferi Kılmanın) Farz Oluşu
387                                                                                                                                       Orucun Kısımları
392                                                                                                                                       Çok Malın Miktarı
392                                                                                                                                       Eli Kesmenin Haddi
393                                                                                                                                       Haddin Düşmeyişi
394                                                                                                                                       Hamileliğin En Az Süresi
395                                                                                                                                       Nikâhta Şahide Gerek Olmaması
396                                                                                                                                       Teganni
397                                                                    Ehl-i Beyt’in Siyasî Konularda Kur’ân’a İstinadı
398                                                                                                                              Zalim Yöneticilere Müracaat
398                                                                                                                              Zalim Yöneticilerle İşbirliği Yapmak
399                                                                                                                              Salihlerle Birlikte Cihad
400                                                                                                                              İyiliği Emretmenin Şartları
401                                                                                                                              Din Düşmanlarının İşine Razı Olmak
412                                                                                                                              İmtihan, İlahî Sünnet.
412                                                                                                                              İnsanın Kişiliğinin Amel İle Şekillenmesi
413                                                                                                                              Ahlakî Erdemler
414                                                                                                                              Kanaat
414                                                                                                                              Davet ve Davet Metodu
415                                                                                                                              Sözünde Durmanın Önemi
416                                                                                                                              Allah Teâlâ’yı Anmak
417                                                                                                                              Namaza Önem Vermek
418                                                                                                                              Secdenin Önemi
418                                                                                                                              İnfak
419                                                                                                                              İyilikleri Korumak
419                                                                                                                              Birlikte Oturma Adabı
420                                                                                                                              Zararlı Arkadaşlık
421                                                                                                                              Kötülükleri Yaymaktan Sakınmak
401                                                                    Ehl-i Beyt’in Toplumsal ve Tarihî Olaylarda Kur’ân’a İstinadı
401                                                                                                                                           Kâbe’nin Makamı ve Yüceliği
402                                                                                                                                           Sapma İmkânı
403                                                                                                                                           Hz. Peygamber’den Miras Almak
404                                                                                                                                           İmam Ali’nin (a.s) Sabrı
412                                                                                                                                           Takvanın Etkisi
405                                                                    Ehl-i Beyt’in Ahlakî Konularda Kur’ân-ı Kerim’e İstinadı
406                                                                                                                                       Müminin Özellikleri
407                                                                                                                                       Tövbe ve İstiğfarın Önemi
408                                                                                                                                       Tövbenin Şartları
409                                                                                                                                       Dua
411                                                                                                                                       Duanın Kabul Olmasının Şartı

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar