Tarih

Ehl-i Beyt İmamlarının Siyasi Tutumları

Ehl-i Beyt İmamlarının Siyasi Tutumları 254 Sayfa
Yazar : Murtaza Mutahhari Yayınevi : Kevser

Elinizdeki eser, bir giriş ve sekiz bölümden oluşmaktadır. Hepsinin ana konusu, tertemiz Ehlibeyt İmamları'nın siyeri, özellikle hilafet ve hükümetle ilgili sergiledikleri tavırlardır. Giriş olarak sunulan yazı, aslında Üstad'ın yazılarından alınmıştır. İmam Hüseyin'le (a.s) diğer Ehlibeyt İmamları'nın metodu mukayese edilmiştir. Kitabın diğer bölümleri ise, onun farklı mekânlarda ve zamanlardaki konuşmalarıdır. Sırasıyla konuları şunlardır:

-Hz. Ali'nin Sorunları

-İmam Hasan'ın Barışı

-İmam Zeynelabidin

-İmam Cafer Sadık ve Hilâfet

-İmam Musa Kâzım'ın Şehadeti

-İmam Rıza ve Veliahtlık Olayı

-İmam Hasan Askeri

-Kapsayıcı Adalet ve Beklenen Mehdi

Ehl-i Beyt İmamlarının Siyasi Tutumları

11 Takdim
25                       Osman'ın Öldürülmesi Sorunu
28                       Adaletin İcrasında Taviz Yok
29                       Siyasette Sadakat ve Netlik
30                       Hz. Ali'nin Asıl Sorunu, Haricîler
35                       Hz. Ali'nin Haricîlere Karşı Tutumu
37                       Haricî Mezhebi'nin Temel İlkeleri
39                       Hz. Ali'nin Haricîlere Karşı Davranışı
41                       Haricîleri Diğerlerinden Ayıran Özellikler
47                       Hz. Ali'nin Şehadeti
53                              Hz. Resulullah ve Barış
54                              Hz. Ali ve Barış
58                              Şia Fıkhında Cihat
61                              Azgınlık Çıkaranlarla Savaş
62                              Şia Fıkhında Barış
64                              Hudeybiyye Barışı
72                              Soru ve Cevap
75                              İmam Hasan'la İmam Hüseyin Döneminin Farklı Koşulları
87                              Antlaşmanın Maddeleri
91                              Soru ve Cevap
98                   İmam'ın İbadeti
99                   Sevgi Elçisi
100                   Hac Kafilesinde Hizmet
101                   İmam'ın Duası ve Ağlaması
104                                   Abbasîlerin Halkın Rahatsızlığından Yararlanmaları
109                                   Eba Müslim'in İmam Cafer Sadık ve Abdullah Mahz'a Mektubu
111                                   İmam Cafer Sadık ve Abdullah Mahz'ın Tepkisi
113                                   İnceleme
115                                   Benî Haşim Büyüklerinin Gizli Toplantısı
116                                   Muhammed Nefs-i Zekiye'ye Biat
120                                   İmam Cafer Sadık Döneminin Özellikleri
123                                    İmam Hüseyin ve İmam Sadık Döneminin Mukayesesi
126                                    İnanç Savaşı
129                                    İmam Cafer Sadık'ın Fikrî Akımlara Karşı Tavrı
130                                    Malik b. Enes'in İmam Cafer Sadık Hakkındaki Sözü
132                                    Ahmed Emin'in Görüşü
132                                    Cahiz'in İtirafı
133                                    Mir Ali Hindî'nin Görüşü
134                                    Ahmed Zeki Salih'in Sözü
134                                    Şia'nın Aklî Konulara Önem Verişi
135                                    Cabir b. Hayyan
136                                    Hişam b. Hakem
139                                    İmam Cafer Sadık'ın Döneminde İlmî Hareketin Etkenleri
144                                    Soru ve Cevap
147                                                        Zaman Gereksinimlerinin Mücadele Yöntemindeki Etkisi
150                                                        İmam Musa Kâzım Basra Zindanında
151                                                        İmam Musa Kâzım Çeşitli Zindanlarda
152                                                        Harun'un İmam'dan İsteği
152                                                        İmam Neden Tutuklandı?
154                                                        Me'mun'un Sözü
157                                                        İmam'ın Manevi Etkisi
159                                                        Ehlibeyt İmamları'nda İki Değişmez Sünnet
160                                                        Harun'un Plânları
161                                                        Bişr-i Hafi ve İmam Musa Kâzım
162                                                        Safvan-ı Cemmal ve Harun
166                                                        İmam Nasıl Şehit Edildi?
169                                      Abbasîlerin Alevîlere Karşı Davranışları
171                                      İmam Rıza'nın Veliahtlık Meselesi ve Tarihî Nakiller
173                                      Me'mun ve Şiîlik
175                                      Şeyh Müfid ve Şeyh Saduk'un Görüşü
176                                      İkinci İhtimal
178                                      Corci Zeydan'ın Görüşü
178                                      Üçüncü İhtimal
178                                                         a) İranlıların Oyunu Almak
179                                                         b) Alevilerin Kıyamlarını Yatıştırmak
180                                                         c) İmam Rıza'yı Etkisiz Hâle Getirmek
182                                      Konunun Tartışmasız ve Kesin Olayları
182                                                                               1- İmam Rıza'nın Medine'den Merv'e Getirilişi
183                                                                               2- İmam Rıza'nın Sakınması
185                                                                               3- İmam Rıza'nın Şartı
185                                                                               4- Veliahtlık Meselesinden Sonra İmam'ın Tutumu
193                                      Şüpheli Meseleler
198                                      Varsayımların İncelenmesi
201                                      Ehlibeyt İmamları'na Göre Halifelerle İşbirliği
202                                      İmam Rıza'nın İstidlali
204                                      Zalimin Velayeti
205                                      Soru ve Cevap
220                    Adaletin Tanımı
221                    Adalet Sevgisi Fıtrî Bir Olgu mudur?
222                    Niche ve Makiyowel'in Görüşü
223                    Bertrand Russel'in Görüşü
223                    Bu Görüşe Tenkit
224                    Marksizm'in Görüşü
225                    İslâm'ın Görüşü
226                    Hz. Mehdi'nin Ömrü
228                    Hz. Mehdi'nin Döneminin Özellikleri
239               Hz. Ali'nin Buyruğu
240               Muhtar'ın Kıyamı ve Mehdilik İnancı
242               Zührî'nin Sözü
243               Nefs-i Zekiyye'nin Kıyamı ve Mehdilik İnancı
244               Abbasî Halifesi Mensur'un Hilesi
245               Muhammed b. İclan ve Mensur Abbasî
246               Di'bil'in Şiiri
247               Ehlisünnet Dünyasında Mehdilik İnancı
248               Hafız'ın Açıklaması
250               Hz. Mehdi'nin Kıyamının Mahiyeti
253               Mehdilik İnancı Büyük Bir Evrensel Felsefe

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar