Düşünce ve Araştırma

Cevaplıyoruz

Cevaplıyoruz 215 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Rıza Hüseynineseb

* Tevhidi şirkten ayırt etmenin ölçüsü nedir?
* Evliya ve Ehl-i Beyt İmamları'nın Gaybi kudretine inanmak şirk midir?
* Allah'tan başkası üzerine yemin edilebilir mi?
* Evliyaya tevessül etmek, şirk ve bidat midir?
* Evliya ve İmamların doğum günlerini kutlamanın hükmü nedir?
* Şefaat dilemek şirk midir?
* Allah'tan gayrisinden yardım dilenir mi?
* Şia, Kuran'ın tahrif edildiğine inanıyor mu?
* Neden Şia, hilafetin tayin ile olduğuna inanır?
* Ehl-i Beyt İmamları kimlerdir?
* Şia Ehl-i Beyt İmamları'nın masumluk sıfatına neden inanıyor?
* Hz. Mehdi kimdir ve neden O'nun zuhuru beklenmektedir?
* Neden ezan okunurken Ali'nin (as) velayetine tanıklık edilir?
* Şia'nın sahabe hakkındaki görüşü nedir?
* Mut'a nikahından maksat nedir ve Şia neden onu helal biliyor?
* Neden Şiiler, toprak üzerine secde ederler?
* Neden Şiiler, beş vakit namazı üç vakitte kılarlar?
* Şia fıkhının kaynakları nelerdir?
* Ebu Talib'in iman getirdiğine dair deliller nelerdir?
* Takiyye nedir, niçin ve nerede yapılır?
* Şia'ya göre Vitir namazı farz mı?

Cevaplıyoruz

14 ÖNSÖZ
19                                                       1- Zatta Tevhit
20                                                       2- Yaratıcılıkta Tevhit
21                                                       3- Tedbir ve İdarede Tevhit
22                                                       4- Hâkimiyette Tevhit
23                                                       5- İtaatte Tevhit
23                                                       6- Yasama ve Teşride Tevhit
23                                                       7- İbadette Tevhit
33                                                                                      1- Hz. Musa'nın Gaybî Kudreti
33                                                                                      2- Hz. İsa'nın Gaybî Kudreti
33                                                                                      3- Hz. Süleyman'ın Gaybî Kudreti
38                                                           Sonuç
42                                                                                     Tevessülün Çeşitleri
47                                                                                           1- Merasim Düzenlemek, Sevgi Gösterisidir
48                                                                                           2- Merasim Düzenlemek,Hz. Peygamber'e Saygı Göstermektir
49                                                                                           3- Merasim Düzenlemek, Allah'a Uymaktır
49                                                                                           4- Vahyin Nazil Oluşu, Gökten Bir Sofra İnmesinden Daha Önemsiz Değildir
50                                                                                           5- Müslümanların Gidişatı
53                                               Şefaatin Sınırlılığı
54                                               Şefaatin Hikmeti
55                                               Şefaatin Sonucu
68                                                                                          Sonuç
72                                                      Sonuç
74                                                      Beda İnancının Hikmeti
76                                                          Hz. Peygamber, İslâm Devletinin Kurucusu
81                                                                                                                                                                            Bu İthamın Kökeni
82                                                                                                                                                                            Şia'ya Göre Nübüvvet
91                                                                  Sonuç
95                                                                   Sosyolojik Değerlendirmeler, Hilâfet Makamının Tayin İle Olduğuna Şahittir
96                                                                   Bu Konunun Beyanı
101                                 1- Nübüvvet Makamı
102                                 2- Risalet Makamı
103                                 3- İmamet Makamı
106                                 İmamet Makamının Yüceliği
106                                 Nübüvvet ve İmamet Arasında
111                                                                                                                       1- Bi'setin Başlangıcında
112                                                                                                                       2- Tebûk Savaş'ında
112                                                                                                                       3- Hicret'in Onuncu Yılında
121                                                                                     "Ve Ehlibeyt'im" Hadisinin Senedi
123                                                                                     "Ve Sünnetim" Metninin Senedi
123                                                                                                                    Bu İkisi Hakkında Rical Âlimlerinin Söyledikleri
125                                                                                     "Ve Sünnetim" Hadisinin İkinci Senedi
126                                                                                     "Ve Sünnetim" Hadisinin Üçüncü Senedi
128                                                                                     Senetsiz Nakil
129                                                                                     Sekaleyn Hadisinin Anlamı
143                                                           Sonuç
144                                                                 1- Ric'at'ın Hikmeti
144                                                                 2- Ric'at Olayının Tenasüh (Reenkarnasyon) Olayından Farklı Oluşu
155                                                           Kur'ân Açısından Sahabî
155                                                                                        Birinci Grup
155                                                                                                    1- İlk Öncüler
155                                                                                                    2- Ağacın Altında Biat Edenler
156                                                                                                    3- Muhacirler
156                                                                                                    3- Muhacirler
156                                                                                                    4- Fetih Ashabı
156                                                                                        İkinci Grup
156                                                                                                     1- Tanınmış Münafıklar
156                                                                                                     2- Tanınmamış Münafıklar
157                                                                                                     3- Hasta Kalpliler
157                                                                                                     4- Günahkârlar
158                                                           Sonuç
181                                                   Sonuç
192                                               İşte Hadisler
199                                               Sonuç
200                                                      1- Bir Vakitte İki Namazı Bir Arada Kılmak, İşi Kolaylaştırmak ve İnsanları Sıkıntıya Sokmamak İçindir
200                                                      2- Arafat'ta İki Namazın Bir Arada Kılınış Şekli, İki Namazın Nasıl Bir Arada Kılınacağını Beyan Etmektedir
201                                                      3- Yolculukta İki Namazın Bir Arada Kılınış Şekli, İki Namazın Nasıl Bir Arada Kılınacağını Beyan Etmektedir
202                                                      4- Zaruret Hâlinde İki Namazın Bir Arada Kılınış Şekli, İhtiyar Hâlinde de İki Namazın Nasıl Bir Arada Kılınacağını Beyan Etmektedir
202                                                      5- Hz. Peygamber'in Ashabının Davranışı, İki Namazın Bir Arada Kılınış Şeklini Beyan Etmektedir
203                                                      6- Hz. Peygamber (s.a.a) Sireti, İki Namazın Bir Arada Kılınış Şeklini Beyan Etmektedir
205                                               Allah'ın Kitabı Kur'ân
206                                               Sünnet
207                                                      Hz. Peygamber'in (s.a.a) Sünnetine Sarılmanın Delilleri
207                                                      Ehlibeyt'in (a.s) Hadislerine Sarılmanın Delilleri
208                                                                                                          Allah Resulü'nün (s.a.a) Hadislerinin Mahiyeti
209                                                                                                          Hz. Peygamber'in Ehlibeyti'ne Sarılmanın Lü-zumu ve İtibarının Delilleri
211                                               Hz. Peygamber'in (s.a.a) Ehlibeyti Kimlerdir?
214                                               Sonuç
217                                                                                  Ebu Talib'in Ailesi
218                                                                                  Abdulmuttalib Açısından Ebu Talib
220                                                                                  Ebu Talib'in İmanının Delilleri
222                                                                                                                    2- Ebu Talib'in Hz. Peygamber'e Karşı Davranışları, Onun İmanını Göstermektedir
224                                                                                                                    3- Ebu Talib'in Vasiyeti, Onun İmanının Açık Bir Göstergesidir
224                                                                                                                    4- Allah Resulü'nün Ebu Talib'e Gösterdiği Sevgi, Ebu Talib'in İmanının Apaçık Bir Delilidir
226                                                                                                                    5- Allah Resulü'nün Ashabının Tanıklığı
227                                                                                                                    6- Ehlibeyt Açısından Ebu Talib
228                                                                                  Zahzah Hadisi'nin Etüdü
229                                                                                                           Zahzah Hadisi'nin Senetlerinin Temelsiz Oluşu
230                                                                                                                                                         a) Süfyan b. Said-i Sevrî
230                                                                                                                                                         b) Abdulmelik b. Umeyr
231                                                                                                                                                         c) Abdulaziz b. Muhammed Deraverdî
231                                                                                                                                                         d) Leys b. Sa'd
232                                                                                                           Zahzah Hadisi'nin Metni, Kitap ve Sünnete Aykırıdır
233                                                                                  Sonuç
235                           Kur'ân Açısından Takiyye
236                           Şia Açısından Takiyye
237                           Sonuç

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Nehcü'l Belağa Üzerine

    Bu kitap, uçsuz bucaksız bir okyanus olan "Nehcü'l-Belaga"yı tanımak ve tanıtmak istiyor. M ...
  • El Mizan Tefsiri c.5

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...