Ahlak ve İrfan

Ana Hatlarıyla Günah ve Etkileri

Ana Hatlarıyla Günah ve Etkileri 416 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Dr. Rıza Ramazan

Günah işlemek, ruhsal ve psikolojik bakımdan bireyleri ve toplumu denge ve denklikten yoksun bırakacaktır. Bu kanunsuzluktan sakınmak ise takvaya, izzete, keramete, yaratılışsal zenginliklerin ihyasına, gönül yaşamına, batın sefasına, manevî sülûk yönünde adım atmaya, hakkı batıldan ayırt etme konumuna yükselmeye, amelî hikmet kazanmaya, özel ilahî lütuf ve inayetten nasiplenmeye, yüce Allah'ın özel ödülünü elde etmeye, dış kökenli şeytandan kurtulmaya, rızk bolluğuna, güzel akıbete, can verme zorluğu ve kabir azabı gibi istenmedik durumlardan kurtuluşa ve de Hz. Mehdi'nin (yüce Allah zuhurunu tez eylesin) batinî hidayetinden yararlanmaya neden olacaktır.

Ana Hatlarıyla Günah ve Etkileri

5 Sunu
13                                          Konunun Gündem Gerekçesi
15                                          Günah Bilgisinin Gerekliliği
16                                          Günah, Bilgisizlik Ürünüdür
18                                          Günah ve Allah İle İrtibatın Karşılıklılığı
23                                          Günahı Terk; Takva Cenneti
27                                          İnsanın Yüce Yükümlülüğü
30                                          Hakları Tanımak; Günahı Terk Etmenin Mukaddimesi
31                                                                                              Hukuk Risalesi
42                                          Günah Yararları Yok Eder
44                                          Günahı Terk Etmedeki Yaratılışsal Zevk
46                                          Sorumluluk Türlerini Tanımak; Günahı Terk Etmenin Mukaddimesi
49                                          Günah ve Mutsuzluk
50                                          Mutluluk ve Mutsuzluk
52                                          Günahın Fıtratla Uyumsuzluğu
54                                          Günah ve Ceza
55                                          Kur'ân'da Geçen Günahlar
69                                        Tarif ve Sınırları Belirlemek
71                                        Evrende Günahın Ölçüsüzlüğü/Uyuşmazlığı
72                                        Günah Gerçeği
74                                        Günahın Kısımları
78                                        Toplum Bilimcilerin Değerlendirmesi
79                                        Selbî (Olumsuzlamalı) ve İcabî (Olumlamalı) Günahlar
79                                        Adı Konulan ve Konulmayan Günah
80                                        Günahtan Sakınmanın Faydaları
82                                        Günahın Cezasının Kısımları
84                                        Günahı Terk Etme Bağlamında Niyet
86                                        Günahın Çirkinlik Nedeni
89                                        Yer ve Zaman Bakımından Günahın Kısımları
90                                        Günahı Düşünmek
94                                        Günah Uyku ve Rüyası
99                                        Allah Bilgisi Alanında Günahın Sonuçları
104                                        Önderi Tanıma Alanında Günahın Sonuçları
106                                        Özü Tanıma Alanında Günahın Sonuçların
109                                        Mead Bilgisi Alanında Günahın Sonuçları
111                                        Bilgi Bilimi Alanında Günahın Sonuçları
112                                        Güzellik Bilimi Alanında Günahın Sonuçları
114                                        Halk Bilimi Alanında Günahın Sonuçları
116                                        Siyaset Bilimi Alanında Günahın Sonuçları
118                                        İbadeti Etkisizleştirme Alanında Günahın Sonuçları
122                                        Şükretme Alanında Günahın Sonuçları
127                                                       Günahın Dünyadaki Cezaları
127                                                                                     Had ve Ta'zir
130                                                       Günahın Keffâreti
133                                                       Kısas
135                                                       Diyet
135                                                       Hadlerin ve Cezalandırmanın Felsefesi
137                                                       Günahın Ahiret Cezaları
138                                                       Ahiret Yolculuğunun Durakları
138                                                                                      1- Ölüm Durağı
141                                                                                      2- Kabir Durağı
145                                                                                      3- Berzah Durağı
146                                                                                      4- Kıyamet Korkusu
146                                                                                      5- Kabirden Çıkma
147                                                                                      6- Amellerin Tartılması
147                                                                                      7- Amel Defterinin Verilmesi
147                                                                                      8- Hesap Durağı
148                                                                                      9- Sırattan Geçme
150                                                                                      10- Cennet veya Cehennem Durağı
150                                                       Kıyamet Günü Hakkında Kur'ânî Haberler
152                                                                                                   a) Dünyanın Fena Eşiğine Gelişi
154                                                                                                   b) Sûra Üfleniş
154                                                                                                   c) Sûra İkinci Üfleniş ve Ölülerin Dirilmesi
155                                                                                                   d) Yaratılmışların Hâl ve Günü
157                                                       Cehennem ve Ateşi Hakkındaki Kur'ânî Haberler
158                                                                                                        a) Cehennemin Temel Vasıfları
159                                                                                                        b) Cehennemin Durakları
160                                                                                                        c) Cehennemin Bedene Dönük Azapları
162                                                                                                        d) Cehennem Ehlinin Hâl ve Durumu
164                                                                                                        e) Cehennem Ehlinin Özellikleri
167                                               Tanım
167                                               Korku
168                                               Ümitsizlik
168                                                          1- Ümit (Recâ)
168                                                          2- Arzu (Emel)
169                                                          3- Dilek (Ümniye)
169                                                          4- Hamakat (Humk)
170                                               Duanın Kabul Edilmemesi
172                                               İyi İnsanların Gözünde Değer Kaybetme
173                                               Din Önderlerine Karşı Nefret
175                                               Rezil Olma
177                                               Kıtlık ve Yağmurun Yağmaması
177                                               Afet ve Belanın İnmesi
178                                               Unutkanlık
181                                               Ruhsal Güven Kaybı
183                                               Gerçek Bilime Engel Olma
186                                               Ömrün Kısalması ve Erken Ölüm
187                                               Yoksulluk, Düşkünlük ve Felaket
188                                               Istırap ve Depresyon
191                                               Uygarlıkların Çöküşü
191                                                                          1-Tanım
192                                                                          2- Günah Sonucunda Uygarlığın Çöküşü
194                                               Kültür ve Ahlâk Yozlaşması
194                                                                              1- Kültürün Tanımları
194                                                                              2- Kültürü Korumanın Gerekliliği
195                                                                              3- Kültürel Zararların Bazı Örnekleri ve Yozlaşmanın Belirtileri
196                                               Adalete Aykırılık
198                                               Şaşkınlık ve Kararsızlık
200                                               Sosyal Güven Kaybı
201                                               Bölünme ve Parçalanma
203                                               Kötülerin ve Zalimlerin Egemenliği
205                                               Masum İmamın Hazır Bulunmasından Yoksunluk
213                                                      Kalbin Tanımı
214                                                      Kalbin Önemi
216                                                      Kalp ve Marifet
218                                                                     1- Muhazara
218                                                                     2- Mükaşefe
218                                                                     3- Müşahede
218                                                                     4- Muayene
219                                                      Günah, Marifet Kapısını Kapatan Etken
220                                                      Kalbin Esenlik Etkenleri
221                                                      Kalbin Hastalığı
222                                                      Kalp Hastalığının Belirtileri
223                                                      Kalp Hakkındaki Kur'ânî Gerçekler
224                                                                                           1- Kalbin Özellikleri
227                                                                                           2- Kalbin Hastalık Nedenleri
229                                                                                           3-Kalbin Hastalık Belirtileri
230                                                                                           4- Kalbi Dirilten Etkenler
231                                                                                           5- Kalp Sağlığının Belirtileri
233                                                      Hadislerde Kalbin Çeşitleri ve Hâlleri
233                                                                                               1- Kalbin Çeşitleri
234                                                                                               2- Temiz ve Nurlu Kalbin Özellikleri
241                                                                                               3- Kalbin Yüceliş Aşamaları
247                                                                                               4- Günahın Kalp Üzerindeki Etkisi
253                                                      Günahın Kalp Üzerindeki Olumsuz Yansıması
263                                                           Düşünürler Açısından Suç Etkenleri
263                                                                                                     1- Dirim Biliminin Konuya Bakışı
264                                                                                                     2- Ruh Biliminin Konuya Yaklaşımı
265                                                                                                     3- Sosyal Bilimin Bakış Açısı
265                                                                                                     a) İlişkilerin Farklılığı
266                                                                                                     b) Normsuzluk
267                                                                                                     c) Etiketleme ve Damgalama:
267                                                                                                     d) Akla Uygun Seçim (Suçun Konumsal Yorumu)
269                                                           Günahın Oluşumunda İhtiyar Etkeninin Rolü
276                                                           Yaşamsal Etkenlerin Rolü (Bireyin Kişiliği ve Cevheri)hj
278                                                           Çevre İle İlgili Etkenlerin Rolü
280                                                           Sosyal Çevre Türleri ve Etki Yönleri
282                                                                                                  1- Günahın Oluşumunda Ailenin Rolü
285                                                                                                  2- Günahın Oluşumunda Akranın Rolü
286                                                           Yaşam, Çevre ve İrade Etkenleri Arasındaki İlişki
287                                                           Toplu İletişim Araçlarının Rolü
288                                                           Günahın Oluşumunda Kültürel Etkenlerin Rolü
289                                                           Günahın Oluşumunda Eğitimin Rolü
291                                                           Kur'ân'ın Eğitsel Ekolünde Erdemler
296                                                           Okulun, Eğitimin ve Öğretimin Rolü
297                                                           Günahın Oluşumunun Siyasi Ortamları
297                                                                                                  1- Siyaset Kavramının Tanımı
299                                                                                                  2- Siyaset ve Hükümet Düzeninin Yapısı
301                                                                                                  3- Siyaset Alanındaki Aktif Unsurların Hataları
303                                                           Günahın Ekonomik Zeminleri
304                                                           Günahın Oluşumunda Batınî Baskıların Rolü
307                                                           Günahın Oluşumunda Şeytanın Rolü
311                                                         Seçkin Kavramı
312                                                         Seçkinlerin Özellikleri ve Sorumlulukları
313                                                         Günah Bilgisinde Seçkinlerin Önemi
314                                                         Kur'ân-ı Kerim ve Seçkinler
317                                                         Ehlibeyt Hadislerinde Seçkinler
318                                                         Seçkinler ve İlk Sapma
321                                                         İmam Ali'nin (a.s) Dilinden Olayın Ayrıntısı
323                                                         Aşura ve Seçkinler
323                                                         Endülüs'ten Bir Örnek
324                                                         Din Önderlerinin Yakınmaları
328                                                         Seçkinlere Özgü Günahlar
328                                                                                     1- Dinde Tahrif ve Bidat
333                                                                                     2- Din Alanında Yanlış Anlama
333                                                         Yanlaş Anlama Örnekleri
333                                                                                  a) Dinî Marifet Alanında Yanlış Anlama
340                                                                                  b) İnanç Alanında Yanlış Anlama
350                                                                                  C) Ahlâk Alanında Yanlış Anlama
355                                                                                  d) Ahkam Alanında Yanlış Anlama
361                                               Arkadaşlık Bir Zarurettir
363                                               Denklik; Bilinçli Arkadaşlığın Ölçüsü
365                                               İyi Arkadaşın Özellikleri
366                                                                            1- Dindarlık ve Takva
366                                                                            3- Yapılan İşin Sonucunu Düşünmek
367                                                                            4- Edepli Olmak
366                                               2- Bilgili Olmak
368                                               Ayet ve Hadislere Bir Bakış
370                                               Kötü Arkadaşın Belirtileri:
371                                                                              1- Zulüm ve Haksızlık
371                                                                              2- Hiyanet
372                                                                              3- Yalan
373                                                                              4- Diğer Özellikler
373                                               Kötülerle Arkadaşlığın Sosyal Etkileri
374                                               Kurtuluş Yolları
375                                                                 a) Bilgili İnsanlarla Birliktelik
376                                                                 b) İyilerle Bağlantı Kurmak
378                                                                 c) İstişare
379                                                                 d) İyiliği Buyurmak ve Kötülükten Sakındırmak
379                                                                 e) Hicret
381                                                                 f) Diğer Yollar
385                                    Günahtan Temizlenme
385                                                        1- Dua
385                                                        2- Tevessül
386                                                        3- İmanı ve Yakini Güçlendirme
386                                                        4- Zikir
387                                                        5- Şer'î Kurallarla Nefsin Tezkiyesi
387                                                        6- İradeyi Güçlendirme Yönünde Alıştırmalar
388                                                        7- Ahde Yakınlık Hâlinden Yararlanma
388                                                        8- Yaratılışsal Güdüleri Diriltmek
388                                                        9- Manevî Dayanak
389                                                        10- Kur'ân'la Ünsiyet Kurma
389                                                        11- Örnek Edinme
389                                                        12- Kitap Okuma
389                                                        13- Nefsi Meşgul Etme
390                                                        14- Ölümü Anmak
390                                                        15- Hayali Zapt Etmek
391                                                        16- Gözyaşı Dökmek
392                                                        17- Düşünmek
393                                                        18- İzzeti Güçlendirmek
395                                                        19- Murakabe (Gözlemlemek)
395                                                        20- Tövbe ve Dönüş
401                                    Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Sorular ve Fetvalar c.2

    Ayetullah Hameneî, fıkhî meseleler, özellikle çağımızın öne çıkardığı soru ve sor ...
  • Terazi

    Diliyle şehadeteyni söyleyenin Müslüman sayıl-ması, kan ve canının güvencede olması, bir Müs ...